1. Niektóre zdania warunkowe mają charakter prawd ogólnych, np.:

 • (1) If you meet an Englishman, speak English.
  Jak spotykasz Anglika, mów po angielsku.
 • (2) If you heat snow, it melts.
  Jak podgrzejesz śnieg, roztopi się.
 • (3) If I am sick, I go to a doctor.
  Kiedy jestem chory, idę do lekarza.

Wszystkie powyższe przykłady odnoszą się do sytuacji generalnych. Charakterystyczne jest to, że wyraz if można w nich zastąpić whenever, np.:

 • (4) Whenever you heat snow, it melts.
  (Za każdym razem) gdy podgrzejesz śnieg, roztopi się.

Podobne sformułowania często spotkać można w opisach technicznych, raportach, itp. Użycie tych samych czasów zarówno w części zdania określającej warunek (po if), jak i w części głównej, opisującej następstwa warunku, pozwala uniknąć wrażenia, że opisywana sytuacja jest nierealna.

2. Nie zawsze musimy odnosić się do sytuacji teraźniejszej (czasem np. chodzi o prawdę ogólną obowiązującą kiedyś) – ważne jest więc po prostu zachowanie tych samych czasów w obu częściach zdania, np.:

 • If you wanted to eat something, you went to a restaurant.
  Jak chciałeś coś zjeść, szedłeś do restauracji.

3. W mowie zależnej następuje normalna transformacja czasowników, np.:

 • ‘If I am angry, I go for a walk’, he said.
  He said that if he was angry, he went for a walk.
  Powiedział, że kiedy jest zdenerwowany, idzie na spacer.