Kiedy musimy ustosunkować się do czyjejś wypowiedzi, możemy, z większym lub mniejszym entuzjazmem, z nią się zgodzić lub nie. Możemy to zrobić na wiele sposobów.

Zgadzam się czyjąś z opinią

W sposób krótki i zdawkowy:

 • Their flat is very comfortable. – Twój pokój jest bardzo wygodny.
  Yes, it is.
 • These apples look ripe. – Te jabłka wyglądają na dojrzałe.
  Yes, they do.
 • He’s got a very nice family. – On ma bardzo miłą rodzinę.
  He has indeed. – Rzeczywiście ma.
 • Today is Sunday. – Dziś jest niedziela.

Right. – Zgadza się.

True. – Prawda.

Definitely. – Zdecydowanie (tak).

Absolutely. – Absolutnie.

Exactly. – Dokładnie.

Certainly. – Z pewnością.

Sure. – Pewnie.

Naturally. – Naturalnie.

Nieco dłuższe zdania – zgodnie z zasadą „owijania w bawełnę” – są już grzeczniejsze i subtelniejsze.
Na przykład zamiast króciutkiego true można się troszkę rozgadać i stwierdzić:

I agree with you. – Zgadzam się z tobą/ Panem/ Panią.

That’s right. – Tak jest.

It’s true. – To prawda.

Quite true. – Całkiem prawdziwe

Yes, that`s exactly my opinion too.– Tak, taka jest również moja opinia.

You’ve got a point there. – Tutaj masz rację.

I second that. – Popieram.

Jeśli chcesz zgodzić się z czyjąś negatywną opinią:

 • Her performance was hopeless. – Jej wykonanie byle beznadziejne.

Yes, I’m afraid it was. – Obawiam się, że tak.

I have to agree it was. – Muszę przyznać, że tak.

I must say I think so too. – Muszę powiedzieć, że też tak myślę.

Jeśli chcesz się zgodzić z czyjąś opinią wyrażoną w formie przeczącej możesz powtórzyć część poprzedzającego zdania z opertorem w formie przeczącej, na przykład:

 • Borrowing money will not solve his problems. – Pożyczanie pieniędzy nie rozwiąże jego problemów.

It certainly won’t. – Oczywiście nie (rozwiąże).

You are right, it won’t. – Masz rację, że nie.

I agree that it won’t. – Zgadzam się, że nie (rozwiąże).

It certainly won’t. – Z pewnością nie (rozwiąże)

Jeśli chcesz wzmocnić zbieżność sądów z przedmówcą musisz dodać wyrazy wzmacniające ową opinię:

 • She is an excellent actress, isn’t she? – Ona jest świetną aktorką, prawda?

– You’re completely / absolutely / entirely right. – Masz całkowitą / absolutną rację.
– Yes, she is absolutely splendid /magnificent / marvelous / superb / super.
– Tak, ona jest absolutnie doskonala / nadzwyczajna / cudowna/niezwykla, itd.

 • It would be nice to spend holidays in Italy. Przyjemnie byloby spędzić wakacje we Włoszech.

(Yes), definitely / absolutely. – (Tak), zdecydowanie.
I couldn’t agree more. – Całkowicie się zgadzam (dosł. nie móglbym się bardziej zgodzić).

W mniej entuzjastyczny sposób zgodzisz się używając zdań:

(Yes), Perhaps you are right. – Prawdopodobnie masz rację.

Yes, I suppose you are right. – Tak, myślę że masz rację.

I think I agree with you. – Myślę, że się z tobą zgodzę.

I think you are right. – Myślę, że masz rację.

You are probably right. – Prawdopodobnie masz rację.

Yes, I`d be inclined to agree with you there. – Tak, tutaj byłbym skłonny się z tobą zgodzić.

There is some truth in what you say. – Jest trochę prawdy w tym co mówisz.

Zdarzyć się może, że nie jesteśmy pewni, czy nasz rozmówca (bądź rozmówczyni) ma rację, czy też jej nie ma. Przyparci do muru wahamy się, co powiedzieć, aż w końcu mamroczemy dwuznacznie:

Perhaps. – Być może.
Perhaps you’re right. – Może i masz rację.
Maybe. – Może.
You’re probably right. – Pewnie masz rację.

Możemy również zechcieć pozornie zgodzić się z kimś, pozostając jednak przy swoim zdaniu. Najpierw więc radośnie przytakujemy, kiwając głową, by zaraz z niewinną miną dodać:

True, but… – To prawda, ale…
Yes, but… – Tak, ale…

To właśnie magiczne słówko but podstępnie zaprzecza naszym najlepszym intencjom i pozwala pod maską zgody wyrazić coś absolutnie przeciwnego, niż chciał szanowny przedmówca:

 • George is a very clever fellow.

– Yes, he is certainly clever, but he`s too dogmatic for my liking.
– True, but …
I agree with you up to a point, but…
I agree with you in a sense, but…
I agree with in a way, but…
I see what you mean, but…
That may be true, but (on the other hand ) …
Yes, he is certainly … but …

– Margaret is so charming.
Yes, but only to people she thinks are important.

He is the best contemporary British playwright.
Well I don`t know. He is very good, I admit, but it`s arguable whether he is the best.

– What did you think of the film?
– Oh, I thought it was great. Don`t you think so, Jim?
Yes, in a way. But I`ve been seen better ones.

 

 

Przydatne słówka
agree

Ustosunkowując się do czyjejś wypowiedzi możemy użyć wygodnego słówka agree – zgadzać się.
W wersji pozytywnej będzie to na przykład:

– I agree. – Zgadzam się.
– I agree absolutely. – Absolutna zgoda.
– I entirely agree with you. – Całkowicie się z tobą zgadzam.
– I couldn’t agree more. – W pełni się zgadzam.
– I’d be inclined to agree with you. – Skłaniałbym się do zgodzenia się z tobą

.Natomiast w wariancie pełnym sprzeciwu można zakrzyknąć:

– I can’t agree with you. – Nie mogę się z tobą zgodzić.
– I don’t agree! – Nie zgadzam się!
– I disagree. – (jak wyżej)

 

so

Inne przydatne słowo to króciutkie so:

– Quite so. – Całkiem tak (jak mówisz).
– Just so. – Właśnie tak.
– I think so to. – Też tak myślę.
– I don’t think so. – Wcale tak nie myślę.

 

doubt

I jeszcze jedno słówko – doubt, czyli wątpić.

– I doubt it. – Wątpię.
– I doubt if that’s so. – Wątpię, czy tak jest.
– I don’t doubt what you say. – Nie wątpię w to, co mówisz.

Nie zgadzam się czyjąś opinią

Jeśli zdanie wypowiedziane przez naszego rozmówcę wydaje się nam niemądre, czy wręcz idiotyczne, możemy zareagować następująco:

 • Holidays should be longer. – Wakacje powinny być dłuższe.
  Nonsense. – Nonsens.
Oprócz słowa nonsense możemy też użyć podobnych przecież w wymowie:

Rubbish. – Bzdura.
Ridiculous. – Śmieszne.
Impossible. – Niemożliwe.
Nothing of the kind. – Nic podobnego.
On the contrary. – Wręcz przeciwnie.
Not at all. – Wcale nie.

Możemy też po prostu zaprzeczyć powyższe wyrazy zgody:

Definitely not. – Zdecydowanie nie.
Absolutely not. – Absolutnie nie.
– Certainly not. – Z pewnością nie.
Surely not. – Na pewno nie.

W sposób nieco dłuższy:

I disagree with you/that. – Nie zgadzam się z tym.
It can’t be true. – To nie może być prawda.
That can’t be right. – Tak nie może być.
You’re wrong. – Nie masz racji.

Aby wyrażanie niezgody nie brzmiało zbyt obcesowo, można je nieco złagodzić.

 • Studying astrology is a waste of time. – Studiowanie astrologii jest stratą czasu.

I am sorry, but I have to disagree. – Przykro mi, ale muszę się nie zgodzić.

I’m sorry to disagree… – Przykro mi, ale nie mogę się zgodzić…

Actually, I think you’re wrong… – W zasadzie zdaje mi się, że się mylisz…

In fact, that’s not true… – W rzeczywistości to nieprawda…

– As a matter of fact, that’s not true… – Tak naprawdę to nieprawda…

Actually, I think you’re wrong… – W zasadzie zdaje mi się, że się mylisz…

I wouldn’t say that. – Ja bym tego nie powiedział.

You may be wrong. – Możesz się mylić.

Zapamiętaj!

Cudzą opinię możemy w bardzo prosty sposób potwierdzić albo też sprzeciwić się jej, powtarzając po prostu część czyjejś wypowiedzi:

 • Grades are unfair. – Stopnie są niesprawiedliwe.
  – Yes, they are! – O, tak!
 • Michael Jackson sings beautifully! – M. J. pięknie śpiewa!
  – Yes, he does. – Zgadza się.
 • Turtles can fly. – Żółwie potrafią latać.
  – Oh, no, they can’t! – Ależ skąd!
 • Copernicus was an astronaut. – Kopernik był astronautą.
  – No, he wasn’t… – Wcale nie.