Czy pieniądze rządzą Twoim życiem?

Do you want to be rich? I’m sure you do! Everybody does. But do you really care about money? Or maybe you really have an obsession about cash?! Answer the questions and find out how money affects your life and if you can do anything about that. Good luck!

Czy chcesz być bogaty? Na pewno tak! Każdy chce. Ale czy rzeczywiście dbasz o pieniądze? A może naprawdę masz obsesję na punkcie gotówki?! Odpowiedz na pytania i dowiedz się, jak pieniądze wpływają na Twoje życie i czy możesz coś z tym zrobić. Powodzenia!

1. You’ve been invited to a party but you’ve got no money at the moment. What do you do?
a. I don’t go and stay at home.
b. I borrow some money from a friend.
c. I go anyway and try to have a good time.

Zostałeś zaproszony na imprezę, ale nie masz w tym momencie żadnych pieniędzy. Co robisz?
a. Nie idę i zostaję w domu.
b. Pożyczam trochę pieniędzy od przyjaciela.
c. I tak idę i staram się dobrze bawić.

2. Who gets presents from you for Christmas?
a. Only people who give me presents as well.
b. My family and closest friends.
c. Everyone I know (well, most of them).

Kto dostaje od Ciebie prezenty na Boże Narodzenie?
a. Tylko ludzie, którzy dają mi prezenty.
b. Moja rodzina i najbliżsi przyjaciele.
c. Każdy, kogo znam (cóż, prawie każdy).

3. When you go shopping, how do you behave?
a. I always have a list of things I want to buy.
b. I buy what I need but if there’s something I’d really like to have, I don’t hesitate.
c. I go shopping quite often because there may be something I like.

Kiedy idziesz na zakupy, jak się zachowujesz?
a. Zawsze mam listę rzeczy, które chcę kupić.
b. Kupuję, co potrzebuję, ale jeżeli jest coś, co mi się naprawdę podoba, nie waham się.
c. Chodzę na zakupy dosyć często, bo może być coś, co mi się spodoba.

4. You sit at home and you feel like reading a really good book. What do you do?
a. I go to a bookshop and buy one.
b. I look through my bookshelf and if there’s nothing I like, I go to a shop.
c. I read something I have got at home or borrow a book from a friend.

Siedzisz w domu i masz ochotę poczytać naprawdę dobrą książkę. Co robisz?
a. Idę do księgarni i kupuję jakąś.
b. Przeglądam moją domową bibliotekę i jeżeli nie ma tam niczego, co mi się podoba, idę do sklepu.
c. Czytam coś, co mam w domu, albo pożyczam książkę od kolegi.

5. What is the most important thing in an adult’s life?
a. Some money saved, just in case…
b. Loving family and a place to live.
c. You just have to be happy.

Co jest najważniejsze w życiu dorosłego człowieka?
a. Zaoszczędzone pieniądze, tak na wszelki wypadek…
b. Kochająca rodzina i miejsce do mieszkania.
c. Musisz być po prostu szczęśliwy.

Answers

mostly A
You love money and you can’t live without it. If you have no cash in your pocket, you are unhappy and you can’t have fun even if all your friends are around you.
A tip for you: Find some entertainment that you don’t have to pay for. Go for an excursion with your best friends, try to explore the area where you live. Believe! You don’t have to pay for everything!

(Kochasz pieniądze i nie możesz bez nich żyć. Jeżeli nie masz żadnej gotówki w kieszeni, jesteś nieszczęśliwy i nie potrafisz dobrze się bawić, nawet wtedy, jeżeli wokół Ciebie są wszyscy Twoi przyjaciele.
Wskazówka dla Ciebie: Znajdź jakąś rozrywkę, za którą nie musisz płacić. Idź na wycieczkę z najlepszym przyjacielem, postaraj się odkryć okolicę, w której mieszkasz. Uwierz! Nie musisz za wszystko płacić!)

mostly B
When you have money, you spend it. You love spending money and you love to have it but you don’t panic if you have no cash. Actually, you can save as well.
A tip for you: You know perfectly what to do with your money but later on you feel sorry that you spend too much on things you don’t need to have. So perhaps you should be more careful about the things you buy.

(Kiedy masz pieniądze, wydajesz je. Uwielbiasz wydawać pieniądze i uwielbiasz je mieć, ale nie panikujesz, jeżeli nie masz gotówki. Właściwie, potrafisz też oszczędzać.
Wskazówka dla Ciebie: Wiesz doskonale, co robić ze swoimi pieniędzmi, ale z drugiej strony żałujesz, że wydajesz za dużo na rzeczy, których nie musisz mieć. Więc może powinieneś być bardziej ostrożny z rzeczami, które kupujesz.)

mostly C
You never care about money. If you make any plans, you never think how much it will cost.
If you haven’t got any money, you know how to have a great time without it.
A tip for you: You have to be careful because sometimes there are some things which you can’t have or do without money and don’t get any obsession about „not having money”.

(Nigdy nie przejmujesz się pieniędzmi. Jeżeli robisz jakieś plany, nigdy nie myślisz, ile to będzie kosztowało. Jeżeli nie masz pieniędzy, wiesz, jak się dobrze bawić bez nich.
Wskazówka dla Ciebie:
Musisz być ostrożny, bo czasami są rzeczy, których nie możesz mieć bez pieniędzy, i nie miej obsesji na punkcie „nieposiadania pieniędzy”.)