Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)
1 os. lp. I was learnig – uczyłem się
Was I learnig?
I was not (wasn’t) learnig
2 os. lp. you were learnig Were you learnig?
you were not (weren’t) learnig
3 os. lp. he was learnig
she was learnig
it was learnig
Was he learnig?
Was she learnig?
Was it learnig?
he was not (wasn’t) learnig
she was not (wasn’t) learnig
it was not (wasn’t) learnig
1 os. lm. we were learnig Were we learnig? we were not (weren’t) learnig
2 os. lm. you were learnig Were you learnig? you were not (weren’t) learnig
3 os. lm. they were learnig Were they learnig?
they were not (weren’t) learnig


Zdania twierdzące

podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

She was smiling at him all the time. (Uśmiechała się do niego przez cały czas.)
They were walkiing along the street that evening. (Spacerowali ulicą tamtego wieczoru.)

 

Zdania pytające

was/were + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Was she smiling at him all the time? (Czy uśmiechała się do niego przez cały czas?)
Were they walkiing along the street that evening? (Czy spacerowali ulicą tamtego wieczoru?)

Odpowiedzi na pytania ogólne (na które odpowiada się „tak” lub „nie”).

Na pytania ogólne udzielamy krótkich odpowiedzi, używając tylko was/were lub wasn’t /weren’t

 • Were you lisening to the radio? (Czy poszedłeś wczoraj do kina?)
  Yes, I was.
  No, I wasn’t.
 • Were they plaing bridge all the time? (Czy grali w brydża przez cały czas?)
  Yes, they were.
  No, they weren’t.

Pytania o podmiot

 • Who was smiling at him all the time. (Kto uśmiechał się do niego przez cały czas.)
 • What was happening here yesterday!? (Co tu się wczoraj wyprawiało!?)

 

Zdania przeczące

podmiot + was/were + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

She was not (wasn’t) smiling at him all the time. (Ona nie uśmiechała się do niego przez cały czas.)
They were not (weren’) walkiing along the street that evening. (Oni nie spacerowali ulicą tamtego wieczoru.)


Czasu Past Continuous używamy:

1.
Kiedy mówimy o czynności, która działa się przez jakiś czas w przeszłości w określonym momencie.

 • During my holiday I was swimming in the sea almost all the time. And in the afternoons me and my family were playing volleyball.
  (Podczas wakacji prawie cały czas pływałem w morzu. A popołudniami ja i moja rodzina graliśmy w siatkówkę.)
 • At half past ten he was still doing his homework. (O 10.30 wciąż odrabiał swoja pracę domową.)
 • We were playing old movies all evening. (Cały wieczór oglądaliśmy stare filmy.)
 • I was preparing for my exam the whole day yesterday. (Cały wczorajszy dzień przygotowywałem się do egzaminu.)
 • Sue was learning French from two to five. (Od drugiej do piątej Sue uczyła się francuskiego.)
 • They were waiting at the airport all morning. (Cały ranek czekali na lotnisku.)
 • I saw everything. I was looking out of the window then. (Wszystko widziałem. Wyglądałem wtedy przez okno.
 • They were walking along the street that evening. (Spacerowali ulicą tamtego wieczoru.)
 • She was smiling at him all the time. (Uśmiechała się do niego przez cały czas.)
 • She was cooking dinner all morning. At one o`clock he was still doing it.

Uwaga! Czas przeszły ciągły można nazwać czasem niedokonanym, gdyż posługuje się czasownikami niedokonanymi (np.: jedliśmy, pisaliśmy, tańczyliśmy – w przeciwieństwie do dokonanych: zjedliśmy, napisaliśmy, zatańczyliśmy).

2.
Kiedy mówimy o czynności, która w sposób ciągły wypełniała jakiś okres w przeszłości.

 • I was working in the garden all day yesterday. (Wczoraj pracowałem w ogrodzie cały dzień.)
 • They were listening to the radio all evening. (Przez cały wieczór słuchali radia.)
 • I was swimming in the sea almost all Saturday. (Prawie całą sobotę pływałem w morzu.)

 

3.
Przy pomocy tego czasu możemy opisać zdarzenie, które zostało nagle zakłócone przez jakieś inne – krótsze i niespodziewane (wyrażone najczęściej w czasie przeszłym prostym).

 • I was making supper when I saw a shooting star outside my window.
  (Robiłem kolację, gdy zobaczyłem przez okno spadającą gwiazdę.)
 • He was driving his car when he heard the news on the radio.
  (Jechał samochodem, gdy usłyszał nowiny w radiu.)
 • When we were talking, Tom came in. (Kiedy rozmawialiśmy, Tom wszedł.) Rozmawialiśmy już przez dłuższy czas, czyli byliśmy w trakcie rozmowy. Tom wszedł (zauważ: nie ’wchodził’) i przerwał tę rozmowę (akcję).
 • Everything changed one afternoon when Alice was sitting in the garden. (Wszystko się zmieniło, kiedy Alicja siedziala w ogrodzie.)

Uwaga! Zamiast when możemy użyć as (jak, kiedy) i while (podczas).

 • While Laura was sitting in the garden, it suddenly started to rain.
  (Podczas gdy/ kiedy Laura siedziała w ogrodzie, zaczął padać deszcz.)
 • As we were driving, a strange object appeared. (Kiedy prowadziliśmy, pojawił się dziwny obiekt.)
 • As I was getting on the bus, I slipped and hurt my foot. (Kiedy wsiadałam do autobusu poślizgnęłam się i skaleczyłam stopę.
 • I stumbled as I was getting off of the train. (Potknąłem się wychodząc z pociągu.)
 • The sun was setting when I went out. (Kiedy wyszedłem, słońce zachodziło.)
 • When I was watering the garden, it began to rain. (Kiedy podlewałem ogród, zaczęło padać.
 • I was watching television when suddenly the telephone rang. Oglądałem telewizję kiedy nagle zadzwonił telefon.)

Pamiętaj!
When może występować zarówno przed zdaniem w czasie Past Continuous, jak i przed zdaniem w czasie Past Simple.

 • When he was watching the film, the phone rang. (Kiedy on oglądał film, zadzwonił telefon.)
 • She was making lunch when Tina came. (Ona robiła lunch, kiedy przyszła Tina.)

Jeżeli when jest w środku zdania, wówczas nie oddzielamy zdań przecinkiem.

 • While we were having a party, the lights went out. (Kiedy imprezowaliśmy, zgasło światło.)

4.
Kiedy dwa zdarzenia miały miejsce jednocześnie, a my chcemy podkreślić nie tyle ich wynik, lecz ich trwanie:

 • I was reading my book while my child was playing a computer game.
  (Czytałem książkę, a moje dziecko w tym czasie grało w grę komputerową.)
 • Our dog was sleeping while we were driving home.
  (Nasz pies spał, gdy jechaliśmy do domu.)
 • John was working on his book while I was knitting.
  (Kiedy ja robiłam na drutach, John pracował nad swoją książką.)

5.
Kiedy chcemy wyrazić nasze podirytowanie, niezadowolenie z czegoś, co powtarzało się w przeszłości.

 • We were always getting stuck in a traffic jam in the morning.
  (Zawsze rano staliśmy w korku.)
 • These guys were always telling stupid jokes.
  Ci faceci zawsze opowiadali głupie kawały.

6.
Kiedy chcemy podkreślić, że jakaś czynność była wyjątkowa lub tymczasowa.

 • I was a teacher but in the summer of 1964 I was working as a secretary.
  (Byłam nauczycielką, ale latem 1964 roku pracowałam jako sekretarka.)
 • Linda was very shy but during that party she was talking to everybody.
  (Linda była bardzo nieśmiała, ale w czasie imprezy rozmawiała z każdym.)

 

Zapamiętaj!
W czasie the Past Continuous obowiązują takie same określenia czasowe jak w czasie the Past Simple:

 • yesterday,
 • two weeks ago,
 • last Sunday itp.

Jednak w czasie Past Continuous często dodajemy takie określenia, jak:

 • all day (cały dzień);
 • all the time (cały czas) itp.,

aby podkreślić, że coś działo się przez dłuższy czas, a nie wydarzyło.