Pierwszy z nich to Present Simple (teraźniejszy prosty), drugi zaś to Present Continuous (teraźniejszy ciągły). Oto zebrane najważniejsze cechy tych dwóch czasów.

The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty) – coś powtarza się regularnie w teraźniejszości

Użycie

 • coś dzieje się regularnie, co jakiś czas, np.
  I go to a party every week. (Co tydzień chodzę na imprezę).
 • mówisz o zwyczajach, zainteresowaniach, np.
  My brother drives very well. (Mój brat prowadzi – jeździ samochodem – bardzo dobrze).
 • mówisz o rozkładach jazdy, planach zajęć, np.
  We fly at 11 am tomorrow. (Lecimy o jutro o 11 rano – znaczenie: samolot odlatuje o 11 według rozkładu lotów).

Konstrukcja

Twierdzenie
Osoba + czasownik (he, she, it + -s) + …

I ride a bike twice a week. (Jeżdżę na rowerze dwa razy w tygodniu).
He rides a bike twice a week. (On jeździ na rowrze dwa razy w tygodniu).

Pytanie
DO (he, she, it – DOES) + osoba + czasownik (bez -s) + …?

Do you ride a bike? (Czy jeździsz na rowerze?)
Does he ride a bike? (Czy on jeździ na rowerze?)

Przeczenie
Osoba + DO/DOES + not + czasownik + …

Do zapamiętania

1) DO NOT = DON’T oraz DOES NOT = DOESN’T

2) W trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodajemy do czasowników -s lub -es.

3) Określenia czasu typowe dla Present Simple
Na początku lub końcu zdania:
always – zawsze; never – nigdy; often – często; rarely – rzadko; sometimes – czasami; usually – zazwyczaj; almost never – prawie nigdy; quite often – dosyć często.

 

The Present Continuous Tense (czas teraźniejszy ciągły) – coś dzieje się, gdy o tym mówimy.

Użycie

 • coś dzieje się w chwili, gdy o tym mówimy, np.
  We are watching TV now. Don’t disturb us! (Oglądamy telewizję w tej chwili. Nie przeszkadzaj nam!)
 • coś dzieje się przez dłuższy czas w teraźniejszości, nie musimy jednak robić tego w chwili mówienia, np.
  I am painting my room this week. (Maluję swój pokój w tym tygodniu. – w tej chwili tego nie robię, bo jestem na spacerze z koleżanką, jednak projekt ten rozciągnięty jest w teraźniejszości).
 • gdy jesteśmy pewni, że coś wydarzy się w przyszłości, wszystko jest już umówione, mamy bilety, np.
  Next week my parents are going for holidays. (W następnym tygodniu moi rodzice jadą na wakacje – jest to pewne).

Konstrukcja

Twierdzenie
Osoba + czasownik BE w formie osobowej + czasownik z -ing + …

I am drinking juice now. (Teraz piję sok).
You are drinking now. (Ty teraz pijesz).
He is drinking now. (On teraz pije).

Pytanie
Czasownik BE w formie osobowej + osoba + czasownik z -ing +…?

Am I drinking it? ( Czy ja piję to teraz?)
Are you drinking it? (Czy ty pijesz to teraz?)
Is he drinking it now? (Czy on to teraz pije?)

Przeczenie
Osoba + czasownik BE w odpowiedniej formie + NOT + czasownik z -ing + …

I am not drinking now. (Ja teraz nie piję).

Do zapamiętania

1) Zapamiętaj listę czasowników, których nie używamy z końcówką -ing. Nawet jeżeli mówimy o czymś, co dzieje się w tej chwili, używamy czasu Present Simple.
can – móc, must – musieć; know – wiedzieć, znać; love – kochać, uwielbiać; like – lubieć; have – mieć

2) Czasownika to HAVE możemy użyć zamiast czasowników np. ’eat – jeść’, ’drink – pić’, ’take – brać’. W takiej sytuacji należy dodać końcówkę -ing, np.
I have a sandwich. (Mam kanapkę). – bez końcówki -ing
I’m having a sandwich. = I’m eating a sandwich. (Jem teraz kanapkę).