Konstrukcja

Zdania twierdzące

Pytania (Inwersja)

Zdania przeczące (dodajemy not)

1 os. lp. I had bought
Had I bought? I had not (hadn’t) bought
2 os. lp. you had bought Had you bought? you had not (hadn’t) bought
3 os. lp. he/she/it had bought Had he/she/it bought? he/she/it had not (hadn’t) bought
1 os. lm. we had bought
Had we bought? we had not (hadn’t) bought
2 os. lm. you had bought
Had you bought? you had not (hadn’t) bought
3 os. lm. they had bought Had they bought? they had not (hadn’t) bought

Konstrukcja

Zdania twierdzące

Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą strukturę:

podmiot + czasownik posiłkowy had + imiesłów bierny + reszta zdania

 • They had left before the bus arrived.
  (Oni poszli sobie, zanim przyjechał autobus.)
 • She had run outside before he went in.
  (Wybiegła na zewnątrz, zanim on wszedł do środka.)

Uwaga! Formy imiesłowu biernego od czasowników regularnych tworzy się tak samo jak formy czasu przeszłego – dodając końcówkę -ed do formy podstawowej czasownika. Formy imiesłowu biernego od czasowników nieregularnych podawane są w słownikach i tabelach czasowników nieregularnych na trzeciej pozycji.

Pytania

Pytania w czasie teraźniejszym uprzednim tworzymy, przesuwając czasownik posiłkowy had na początek zdania przed podmiot.

Had + podmiot + imiesłów bierny + reszta zdani

 • Had they left before the bus arrived?
  (Czy oni poszli, zanim przyjechał autobus?)
 • Had she run outside before he went in?
  (Czy wybiegła na zewnątrz, zanim on wszedł do środka?)
 • Had they walked along the street before the bus arrived?
  Czy oni spacerowali ulicą przed przyjazdem autobusu?
 • Had she smiled at him before he went out of the room?
  Czy ona się do niego uśmiechnęła, zanim wyszedł z pokoju?

Zdania zaprzeczone

tworzymy przez dodanie not po czasowniku posiłkowym had. Ta sekwencja czasami jest skracana do hadn’t.

podmiot + had not (hadn’t) + imiesłów bierny + reszta zdania

 • They had not (hadn’t) left before the bus arrived.
  (Oni nie poszli sobie, zanim przyjechał autobus.)
 • She had not (hadn’t) run outside before he went in.
  (Ona nie wybiegła na zewnątrz, zanim on wszedł do środka.)
 • Had they walked along the street before the bus arrived?
  (Czy oni spacerowali ulicą przed przyjazdem autobusu?)
 • Had she smiled at him before he went out of the room?
  (Czy ona się do niego uśmiechnęła, zanim wyszedł z pokoju?)


Zastosowanie czasu Past Perfect

1. Czasu Past Perfect używamy, aby zaznaczyć uprzedniość czynności lub stanu w stosunku do innej czynności lub stanu, które miały miejsce w przeszłości.

Dzięki tej konstrukcji możemy dokładnie wyrazić kolejność zdarzeń, które miał miejsce w przeszłości. Zapamiętaj! Czas Past Perfect zawsze występuje w parze z czasem Past Simple i często towarzyszą mu takie wyrażenia jak:

 • after
  After I had read the newspaper, I went to the cinema.
  (Po przeczytaniu gazety, poszedłem do kina.)
 • as soon as
  As soon as I had finished my work Betty came in.
  (Jak tylko skończyłem swoja pracę, weszła Betty.)
 • before
  I had tried to call him several times before he returned to the office.
  (Próbowałam dodzwonić się do niego wiele razy przed jego powrotem do biura.)
  Before she met her husband she had worked as a teacher.
  (Zanim poznała swojego męża pracowała jako nauczyciel.)
  I had travelled a lot in Africa before I went to England.
  (Dużo podróżowałem po Afryce zanim pojechałem do Londynu.)
 • when
  When Lucy had got her salary she went shopping.
  (Kiedy Lucy dostała pensję, poszła na zakupy.)
  We had gone pretty far when we noticed that it was getting dark.
  (Zaszliśmy dość daleko, kiedy zauważyliśmy, że się ściemniło.)

 

Za pomocą czasu Past Perfect możemy również wyrazić czynność, która miała miejsce przed określonym momentem w przeszłości.

 • by the time
  By the time he was eighteen Peter had learnt Spanish.
  (Zanim skończył osiemnaście lat, Piotr nauczył się hiszpańskiego.)
 • by that time
  By that time he had painted his best pictures.
  (Do tego czasu namalował swoje najlepsze obrazy.)

Uwaga! Należy jednak zwrócić uwagę, że czasu przeszłego uprzedniego nie używa się raczej,

 • gdy zdarzenia nastąpiły bardzo szybko po sobie:
  It started raining as soon as the dark clouds gathered at the sky.
  (Zaczął padać deszcz w momencie, gdy na niebie zgromadziły się ciemne chmury.)
  When I opened the door I saw them engaged in conversation.
  (Kiedy otworzyłem drzwi, ujrzałem ich zajętych rozrmową.)
 • lub gdy ich kolejność jest oczywista:
  I was born, then I grew up. (Urodziłem się, później urosłem.)

Ale powiemy:

 • I had tried to call him several times before he returned to the office.
  (Próbowałam dodzwonić się do niego wiele razy przed jego powrotem do biura.)

aby wyraźnie zaznaczyć, że dzwonił do kogoś, zanim ten ktoś wrócił do biura.

2. Czasu Past Perfect używamy, gdy do ciągu zdań w czasie Past Simple wtrącamy jakieś zdanie retrospekcyjne.

 • I went out of the house I looked at the sky and I realised I had forgotten to take my umbrella.
  (Wyszedłem z domu, popatrzyłem na niebo i uświadomiłem sobie, że zapomniałem parasola.)