Obu tych czasów użyjesz, gdy mówisz o przyszłości. Pamiętaj jednak, że użycie ich jest określone ścisłymi regułami!

Przeczytaj dialog!

Martha: Hi Jim. How are you doing? What did you buy for Emily?
Jim: Hi, I’m OK. Emily…? Why should I buy her a present?
Martha: Don’t tell me you forgot. It’s her birthday tomorrow!
Jim: No way! Of course I will buy something!
Martha: And how about the party? Will you come on Saturday?
Jim: I will be learning all Saturday but I will come in the evening.
Martha: OK. We will be waiting for you… Bye.
Jim: Bye.

Czas Future Simple: I will do – czasownik dokonany „zrobię”

Czas Future Continuous: I will be doing – czasownik niedokonany „będę robił”

Zapamiętaj!
WILL NOT możesz skrócić do WON’T zarówno w czasie the Future Simple, jak i w the Future Continuous, np.:
I will not come. = I won’t come.
I will not be learning. = I won’t be learning.

 

Spójrz na zestawienie i zobacz, kiedy dokładnie użyjesz czasów przyszłych: Future Simple i Future Continuous!

The Future Simple

konstrukcja dla wszystkich osób jest jednakowa

 • zdania twierdzące
  Osoba + will + czasownik (w formie podstawowej) + reszta zdania.
  We will buy this car. (Kupimy ten samochód).
 • pytania
  Will + osoba + czasownik + reszta zdania?
  Will they come to the party? (Czy oni przyjdą na to przyjęcie?)
 • przeczenia
  Osoba + will + not + czasownik + reszta zdania.
  I won’t clean this room. (Nie posprzątam tego pokoju).

Użycie czasu

The Future Simple używamy, gdy:

 • decydujemy się na zrobienie czegoś w chwili mówienia
  oferujemy komuś coś
  That bag looks heavy. I will help you.
  (Ta torba wygląda na ciężką. Pomogę ci).
 • zgadzamy się na zrobienie czegoś
  Can I have my CD back? Yes, I will bring it in the evening.
  (Czy mogę dostać mój CD? Tak, przyniosę go wieczorem).
 • odmawiamy zrobienia czegoś
  I will not lend you any money.
  (Nie pożyczę ci żadnych pieniędzy).
 • obiecujemy zrobienie czegoś
  I know it’s a secret. I won’t tell anybody. (Wiem, że to jest sekret. Nie powiem nikomu).
 • prosimy kogoś o zrobienie czegoś
  Will you shut the door please? (Zamkniesz drzwi, proszę?)
 • po takich określeniach jak:
  • probably,
  • I’m sure, I’m not sure,
  • I expect,
  • I think, I don’t think,
  • maybe,
  • I promise,
  • I suppose,
  • I know, I don’t know
   I know he will come. (Wiem, że on przyjdzie).

Porównaj zdania w czasach Future Simple i…

 • I will read this book tomorrow. (Przeczytam tę książkę jutro).
 • We won’t eat this chicken tomorrow. (Nie zjemy tego kurczaka jutro).
 • Will he help them with their homework? (Czy on pomoże im przy pracy domowej?)

 

The Future Continuous

konstrukcja dla wszystkich osób jest jednakowa

 • zdania twierdzące
  Osoba + will + be + czasownik z -ing + reszta zdania
  She will be working till late tomorrow. (Ona będzie pracowała jutro do późna).
 • pytania
  Will + osoba + be + czasownik z -ing + reszta zdania?
  Will you be cooking at 7 pm? (Czy będziesz gotował o 7 wieczorem?)
 • przeczenia
  Osoba + will + not + be + czasownik z -ing + reszta zdania.
  They won’t be cleaning alone. (Oni nie będą sprzątać sami).

Użycie czasu

The Future Continuous używamy, gdy:

 • mówimy o tym, że będziemy w środku robienia czegoś w określonym czasie w przyszłości
  Tomorrow at 5 I will be washing my car. (Jutro o 5 będę mył samochód).
 • mówimy o czymś, co już zaplanowaliśmy – wówczas will be doing ma znaczenie be doing
  I will be going (I am going) to the city. Do you need anything?
  (Idę do miasta. Czy potrzebujesz czegoś?)

Przykłady:

 • I can’t see you tomorrow. I will be reading a book.
  (Nie mogę się z tobą jutro spotkać. Będę czytał książkę).
 • At 7 pm we won’t be eating dinner so call me.
  (O 7 nie będziemy jeść kolacji, więc zadzwoń do mnie).
 • Will he be helping them with their homework tonight?
  (Czy on będzie im pomagał przy pracy domowej dzisiaj wieczorem?)