Czasu teraźniejszego uprzedniego (present perfect) używamy przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy (lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce. Bardzo często w przypadku tego czasu uzupełniamy zdanie o przysłówki ever kiedykolwiek oraz never nigdy.

Konstrukcja czasu

Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą strukturę:

podmiot + czasownik posiłkowy have/has + imiesłów bierny.

Formy imiesłowu biernego od czasowników regularnych tworzy się tak samo jak formy czasu przeszłego.

 • They have walked along the street. (Spacerowali po ulicy.)
 • She has smiled at him. (Uśmiechnęła się do niego.)

W obydwu powyższych przypadkach nie określamy dokładnie czasu, momentu zdarzenia. Wiemy jedynie, że opisywane zdarzenie miało miejsce.

Pytania

Pytania w czasie teraźniejszym uprzednim tworzymy, przesuwając czasownik posiłkowy have/has na początek zdania. Ogólna konstrukcja pytania to:

have/has” + podmiot (osoba wykonująca czynność) + imiesłów bierny danego czasownika

 • Have they ever walked along the street? (Czy oni kiedykolwiek spacerowali ulicą?)
 • Has she smiled at him? (Czy ona się do niego uśmiechnęła?)

Zdania zaprzeczone

mają z kolei w czasie teraźniejszym uprzednim następującą strukturę:

podmiot + have/has not (haven’t/hasn’t) + imiesłów bierny

 • She hasn’t smiled at him. (Nie uśmiechnęła się do niego.)

 

Zastosowanie

1. Czas teraźniejszy uprzedni stosujemy przede wszystkim, gdy nie potrafimy bądź nie chcemy wskazać konkretnego punktu w czasie, w którym miało miejsce dane zdarzenie – rezultaty są zatem dla nas istotniejsze niż czas zdarzenia. Warto zauważyć, że przy budowaniu tego typu zdań często korzystamy z następujących określeń:

 • just – właśnie, tuż przed chwilą.
  I’ve just arrived at the station. (Właśnie dojechałam na stację.)
 • already – już, poprzednio, uprzednio;
  I’ve been to this club already. (Już byłem w tym klubie.)
 • before – wcześniej;
  Have you seen this girl before? (Czy widziałeś wcześniej tę dziewczynę?)
 • yet – jeszcze;
  I haven’t sold this piano yet. (Jeszcze nie sprzedałem tego pianina.)

 

Jeżeli coś wydarzyło się w przeszłości, a teraz są tego skutki, np.:

 • I have broken my leg. (Złamałem nogę. – I teraz mam ją złamaną.)
 • Jenna has bought a nice plant. (Jenna kupiła fajny kwiatek. – I teraz ten kwiatek jest kupiony.)

Także przy pytaniach z ever (kiedykolwiek) i przeczeniach z never (nigdy), jeżeli dotyczy to przeszłości:

 • Have you ever been to New York? (Czy kiedykolwiek byłeś w Nowym Jorku?)
  No, I have never been there. (Nie, nigdy tam nie byłem.)
 • Have you ever eaten such a thing? (Czy kiedykolwiek jadłeś taką rzecz?)
  I’ve never eaten such a thing. (Nigdy nie jadłem takiej rzeczy.)

 

2. Kiedy mówisz o czymś, co zaczęło się w okresie, który jeszcze trwa, np.: TODAY – dzisiaj; THIS WEEK – w tym tygodniu; IN THIS YEAR – w tym roku itd.

 • Today I have been to the theatre. (Dzisiaj byłem w teatrze – już wyszedłem z teatru, ale ‘dzisiaj’ nadal trwa.)
 • I have had a lot of work this week. (Miałem dużo pracy w tym tygodniu – już tej pracy nie mam, ale tydzień trwa nadal.)

 

2. Oprócz tego czas teraźniejszy uprzedni można wykorzystać, gdy chcemy opisać czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej. W tym przypadku kluczowe jest odpowiednie użycie dwóch słówek: since odkąd dla opisania momentu, w którym dana czynność się rozpoczęła, oraz for przez dla opisania czasu jej trwania.

 • I haven’t been here since I was a little child. (Nie byłem tutaj, odkąd byłem małym dzieckiem.)
 • Michael has worked in his company since 1999. (Michael pracuje w tej firmie od 1999 roku.)
 • I’ve trained in judo for a year. (Ćwiczę judo od roku.)
 • We have lived in this town for 10 years. (Mieszkamy w tym mieście od/ przez 10 lat.)

Oprócz since oraz for możemy też wykorzystać następujące okoliczniki:

 • lately – ostatnio;
  I haven’t seen you lately at work. (Nie widziałem cię ostatnio w pracy.)
 • recently – niedawno;
  I’ve moved to a new apartment recently. (Niedawno przeprowadziłam się do nowego mieszkania.)
 • so far – jak dotąd;
  It’s been a good deal so far. (Jak dotychczas, był to dobry układ.)
 • up till now – do chwili obecnej:
  We’ve been able to communicate up till now. (Do chwili obecnej potrafiliśmy się porozumieć.)

 

To ważne!

 • Pamiętaj, aby nigdy nie używać Present Perfect, jeśli nie ma żadnego odniesienia do teraźniejszości, nawet jeśli nie ma określenia czasu w zdaniu. Spójrz na przykłady:
  Flemming invented penicilin. (Flemming wymyślił penicylinę.)
  Mimo że nie podane jest w zdaniu kiedy, to wiadomo, że Flemming już nie żyje i nic nowego nie wymyśli. To zdanie musi być w Past Simple!
 • Jeżeli chcesz użyć słowa yesterday, two days ago, last month lub innego charakterystycznego dla czasu the Past Simple, nie wolno Ci użyć czasu the Present Perfect, np.:
  • złe zdanie:
   She has bought a nice plant yesterday.
  • poprawne zdanie:
   She has bought a nice plant.
   albo:
   She bought a nice plant yesterday.
   W takim przypadku nie liczy się fakt, że coś, co się wydarzyło, ma teraz skutek! Liczy się zaś to, że używamy określenia czasu, które nie występuje w czasie the Present Perfect!
 • Nie używaj też Present Perfect, jeśli czynność się zakończyła i wiemy kiedy (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zakończyła się „właśnie” – tuż przed chwilą), np.
  I got a book when I was a little boy. – wiemy, kiedy dostał książkę – kiedy był małym chłopcem,
  ale:
  I’ve just finished designing our poster. – Właśnie (tuż przed chwilą!) skończyłem projektowanie plakatu.
 • Pamiętaj, że tworząc zdania z czasownikiem to have trzeba użyć go dwa razy: raz jako słowa posiłkowego, drugi raz w jego leksykalnym znaczeniu „mieć”:
  • Sally has had a terrible test in maths.
  • We haven’t had a break yet.
  • Have you had a nice journey?

Zapamiętaj! Zasady użycia czasu Present Perfect

Present Perfect to taki „łącznik teraźniejszości i przeszłości”. Używamy go, gdy:

 • coś się zdarzyło w przeszłości i trwa do chwili obecnej, np.
  How long have you been interested in ecology?
  (Jak długo interesowałeś się ekologią? – i nadal się interesujesz).
 • coś zdarzyło się niedawno, np.
  We’ve raised money.
  (Zebraliśmy pieniądze).
 • coś zdarzyło się w przeszłości i ma skutki dla teraźniejszości, np.
  I’ve read the book about ecology.
  (Przeczytałem książkę o ekologii – i teraz się tym interesuję).
 • używamy określeń czasu:
  • recently = lately (ostatnio),
  • so far = up to now – jak dotąd,
  • this year/week etc.,
  • never, ever

Forma czasowników

Czasowniki regularne dostają w III formie końcówkę -ed i wyglądają tak samo jak w II formie, np.:
work – II forma: worked – III forma: worked
cook – II forma: cooked – III forma: cooked itd.

Czasowniki nieregularne mają z góry określoną formę zarówno II, jak i III. Musisz się ich nauczyć na pamięć. Spójrz na przykłady czasowników nieregularnych:
go – II forma: went – III forma: gone
see – II forma: saw – III forma: seen
Niektóre czasowniki nieregularne wyglądają tak samo we wszystkich formach:
put – II forma: put – III forma: put