Zasady tworzenia czasu Simple Past

Zdania twierdzące

W przypadku czasowników regularnych dodajemy do ich formy podstawowej końcówkę -ed (jeśli czasownik zakończony jest na spółgłoskę) lub końcówkę -d (jeśli ostatnią literą w formie podstawowej jest –e). Tak więc ogólny schemat to:

 • They walked along the street.
  Szli ulicą.
 • She smiled at him at that moment.
  W tamtym momencie się do niego uśmiechnęła.

W przypadku gdy podstawowa forma czasownika kończy się samogłoską –y, np. carry (nieść), literę y wymienia się na i przed dodaniem końcówki czasu przeszłego prostego -ed.

 • Czas przeszły od carry brzmi zatem carried.
 • marry (ożenić się) – married,
 • bury (pogrzebać) – buried.

Zdania pytające

Pytania w czasie przeszłym tworzymy, wstawiając przed podmiot czasownik posiłkowy did, a po nim resztę zdania z uwzględnionym w niej czasownikiem w formie podstawowej. Ogólny schemat można przedstawić następująco:

did/didn’t + podmiot + podstawowa forma czasownika.

 • She smiled at him at that moment.
  W tamtym momencie się do niego uśmiechnęła.
 • Did she smile at him at that moment?
  Czy ona się w tamtym momencie do niego uśmiechnęła?

Zdania przeczące

Zaprzeczenie w czasie przeszłym prostym ma następującą konstrukcję:

podmiot + didn’t (did not) + forma podstawowa czasownika.

 • They didn’t walk along the street every evening.
  Oni nie spacerowali co wieczór po ulicy.

Zapamiętaj!
Pytania i przeczenia z czasownikiem be
Pytania tworzymy inaczej, jeżeli w zdaniu używamy czasownika be, np.:
She WAS very happy when she got the present.
Tim and Mary WERE here yesterday.
W takich przypadkach pytania tworzymy poprzez przestawienie WAS lub WERE na początek zdania.
Nie używamy tu operatora DID!

WAS she happy when she got the present?
WERE Tim and Mary here yesterday?

Również w przeczeniach jeśli używamy czasownika be, nie wykorzystujemy operatora DID, lecz dodajemy przeczenie NOT do WAS lub WERE, np.:

She WAS NOT (wasn’t) happy when she got the present.
Tim and Mary WERE NOT (weren’t) here yesterday.

 

Zastosowanie

1. Czasowników w czasie przeszłym prostym (Simple Past) używamy, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się w przeszłości i nie ma związku z teraźniejszością. Zazwyczaj podkreślamy umiejscowienie w przeszłości poprzez dodanie do zdania, w którym występuje czasownik w czasie przeszłym prostym, okolicznika czasu. Wskazuje on w miarę precyzyjnie, kiedy coś się zdarzyło np.

yesterday – wczoraj,
two weeks ago – dwa tygodnie temu,
at that moment – w tamtym momencie,
when I was in Warsaw – kiedy byłem w Warszawie.

 • I lived with my parents until I moved to a flat of my own.
  Mieszkałem z moimi rodzicami dopóki się nie wyprowadziłem do własnego mieszkania.
 • I broke a window that summer.
  Tamtego lata zbiłem szybę.

2. Czasu przeszłego prostego używamy także, gdy chcemy podkreślić, że dana czynność powtarzała się w przeszłości lub miała charakter zwyczaju, nawyku – wtedy często dodajemy do zdania przysłówki częstotliwości, takie jak:

often – często,
sometimes – czasami,
always – zawsze itp.

I went for a walk twice a week.
Chodziłem na spacer dwa razy w tygodniu.

I drank milk every day in the morning.
Piłem mleko każdego dnia rano.

3. Czasu przeszłego prostego używamy bardzo często do opisu sekwencji zdarzeń:

 • gdy w przeszłości dwa zdarzenia nastąpiły szybko jedno po drugim;

When the fire appeared, I ran out from the room quickly.
Gdy pojawił się ogień, szybko wybiegłem z pokoju.
When the sausage was ready, I put it on the plate.
Kiedy kiełbasa była gotowa, położyłem ją na talerzu.

 • gdy dwa zdarzenia miały miejsce jednocześnie, a my chcemy przedstawić jedno z nich jako efekt drugiego;

As it grew darker, we found it much more difficult to read the letters.
W miarę jak się ściemniało, coraz trudniej było nam odczytać litery.
As the snow fell down, it became impossible to drive along the road.
W miarę jak przybywało śniegu, stało się niemożliwym, by jechać tą drogą.

 

Podsumowanie

The Past Simple Tense używamy, gdy:

 • czynność skończyła się i jest określone, kiedy to nastąpiło, np.
  I went to Thassos last year.
 • pada pytanie o konkretny czas (czyli najczęściej zaczynające się od „kiedy”), np.
  When did you visit them?
 • oczywiste jest, kiedy wydarzyła się czynność, nawet jeśli określenie czasu nie jest podane, np.
  I was happy there.
 • prowadzimy ciągłą narrację, opowiadamy coś, np.
  Last year I went to Greece. I met a lot of wonderful people.
 • pytanie jest uściślające, kolejne w rozmowie (najczęściej po pytaniu w Present Perfect), np.
  Have you met any new people? Whom did you meet?
 • mówimy o zwyczaju w przeszłości, np.
  I went there every year. (Jeździłam tam każdego roku, np. kiedy byłam mała).
 • są określone sytuacje po zwrotach:
  • as if,
  • as though,
  • it is time,
  • if only,
  • wish,
  • would sooner,
  • would rather.

Ważne!

Przy tłumaczeniu na język polski pamiętaj, że czasowniki w Past Simple są czasownikami dokonanymi, np.
I did – zrobiłem; she saw – zobaczyła; we wrote – napisaliśmy.

Jeżeli chcesz powiedzieć, że coś robiłeś, np. przez trzy godziny, nie możesz użyć czasu Past Simple, np. I sat for two hours. (Ja usiadłem przez trzy godziny.) – zdanie to nie ma sensu!
Trzeba powiedzieć: Ja siedziałem przez trzy godziny. Jak to powiedzieć? Jak wyglądają czasowniki niedokonane?
Odpowiedzią jest czas Past Continuous!

Osoba + to be w przeszłej formie (WAS, WERE) + czasownik z końcówką -ing… np.:

I was sitting for three hours. – Siedziałem przez trzy godziny.
We were talking all day long. – Rozmawialiśmy cały dzień.

Zadanie

Uzupełnij luki odpowiednimi formami czasowników w nawiasach. Zwróć uwagę, czy zdanie jest twierdzeniem, pytaniem, czy przeczeniem.

Joan: ………………… (1. you/have) a nice time in Prague last month, Luis?
Luis: Yes, thanks. It ……………(2. be) great. We …………. (3. visit) some old buildings and then we ………………….. (4. see) a show. We ………………….. (5. not/do) too much, actually.
Joan: What old buildings ………………… (6. you/see)?
Luis: We ………………. (7. go) to some churches and …………….. (8. eat) dinner in an very old restaurant. I …………… (9. not/know) it was such a beautiful place.
Joan: And what show……………….. (10. you/go) to see?
Luis: I don’t remember the name, but I ………………. (11. not/like) it, anyway.
Joan: And ……………….. (12. your boyfriend/enjoy) it?
Luis: Oh, he …………… (13. love) that. He ……………. (14. say) it ………….. (15. be) the best play he’d ever seen.

Odpowiedzi

1. Did you have; 2. was; 3. visited; 4. saw; 5. didn’t do; 6. did you see; 7. went; 8. ate; 9. didn’t know; 10. did you go; 11. didn’t like; 12. Did your boyfriend enjoy; 13. loved; 14. said; 15. was.