W języku angielskim istnieje wiele sposobów na mówienie o przeszłości. Niektóre konstrukcje możemy przetłumaczyć na język polski bez problemu, inne z kolei nie występują w języku polskim.

 

Past Simple

 • Jeden z prostszych czasów. Użyjesz go wtedy, gdy coś wydarzyło się w przeszłości i w przeszłości się zakończyło.
 • Wiesz także, kiedy zdarzenie miało miejsce (yesterday, two months ago, when I was a child).
 • W tłumaczeniu na język polski użyjesz po prostu czasowników dokonanych (zrobiłem, nauczyłem się).
 • W pytaniach często użyjesz pytajnika when (kiedy) lub po prostu zadasz pytanie o określony czas, np.
  • Did you go to the castle last summer? – Czy ostatniego lata pojechałeś do zamku?

Zapamiętaj konstrukcję!
Konstrukcja czasu Past Simple jest taka sama dla wszystkich osób. Wyjątek stanowi jedynie czasownik to be
(I, he, she, it – was; we, you, they – were)!Pytania i przeczenia z tym czasownikiem także wyglądają inaczej.

 • Twierdzenie: osoba + czasownik w drugiej formie + reszta zdania
  • I was five years old when my parents divorced. – Miałam pięć lat, kiedy moi rodzice się rozwiedli.
  • He divorced two years ago. (On rozwiódł się dwa lata temu).
 • Pytanie: Did + osoba + czasownik w pierwszej formie + reszta zdania?
  • Did he divorce two years ago? – Czy on rozwiódł się dwa lata temu?
 • Przeczenie: osoba + did + not + czasownik w pierwszej formie + reszta zdania
  • He didn’t divorce two years ago. – On nie rozwiódł się dwa lata temu.

 

Past Continuous

 • Czasu tego używasz, gdy mówisz o przeszłości i wiesz, kiedy się coś wydarzyło.Ponadto, kiedy opowiadasz o dłuższej czynności.
 • W zasadzie nie wiesz, czy czynność ta się zakończyła, czy nie. W języku polskim są to czasowniki niedokonane (robiłem, piłem).

Zapamiętaj konstrukcję!

 • Twierdzenie: osoba + was (I, he, she, it) lub were (we, you, they) + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
  • He was pretending. – On udawał.
 • Pytanie: Was lub were + osoba + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania?
  • Was he pretendning? – Czy on udawał?
 • Przeczenie: osoba + was lub were + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
  • He was not (wasn’t) pretending. – On nie udawał.

Porównanie Past Simple & Past Continuous

Past Simple (czas przeszły prosty) i Past Continuous (czas przeszły ciągły) to dwa czasy przeszłe. Użyjesz ich, gdy mówisz o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Mało tego! Wiesz, kiedy dana czynność miała miejsce!

Porównaj zdania w obu czasach:

 • I watched this movie yesterday. (Obejrzałem ten film wczoraj).
 • I was watching this movie when he rang. (Oglądałem ten film, kiedy on zadzwonił).
 • You wrote those letters two years ago. (Napisałeś te listy dwa lata temu).
 • You were writing letters for seven hours. (Pisałeś listy przez siedem godzin).
 • Did he buy me a present? (Czy on kupił mi prezent?)
 • Was he buying a book and talking on the phone in the same time? (Czy on kupował książkę i rozmawiał przez telefon w tym samym czasie?)
 • She drove very well. (Poprowadziła bardzo dobrze).
 • She was driving for two days. (Ona prowadziła samochód przez dwa dni).
 • It didn’t rain yesterday. (Wczoraj nie padał deszcz).
 • It wasn’t raining when I was outside. (Nie padało, kiedy byłam na zewnątrz).
 • Why did we learn history in one hour? (Dlaczego nauczyliśmy się historii w godzinę?)
 • Were we learning history yesterday? (Czy wczoraj uczyliśmy się historii?)

 

Present Perfect i Present Perfect Continuous

Czasy te są uważane za czasy teraźniejsze, jednak dotyczą przeszłości.

 • Użyjesz ich, gdy nie wiesz dokładnie, kiedy się coś wydarzyło (możesz wiedzieć jednak mniej więcej, np. od 1980 – since 1980).
 • Ważniejszy tutaj jest jednak skutek, jaki jest teraz, np. He hasn’t been interested for 12 years. – Nie był zainteresowany przez 12 lat. (I nadal nie jest, nie odzywa się). Ważna jest różnica!

Present Perfect = liczy się przede wszystkim skutek w teraźniejszości!

Zapamiętaj konstrukcję!

 • Twierdzenie: osoba + have (dla I, you, we, they) lub has (dla he, she, it) + czasownik w III formie + reszta zdania
  • I have done it. – Zrobiłem to.
 • Pytanie: Have lub has + osoba + czasownik w III formie + reszta zdania?
  • Have you dane it? – Czy to zrobiłeś?
 • Przeczenie: osoba + have lub has + not + czasownik w III formie + reszta zdania
  • I have not (haven’t) done it. – Nie zrobiłem tego.

Present Perfect Continuous = coś wydarzyło się w przeszłości i trwa do teraz
W tym czasie używamy takich słów jak since (od…) i for (przez…).

Zapamiętaj konstrukcję!

 • Twierdzenie: osoba + have lub has + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
  • We have been watching that film for two hours. – Oglądaliśmy ten film przez dwie godziny.
 • Pytanie: Have lub has + osoba + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania?
  • Have you been watching that film for two hours? – Czy oglądaliście ten film przez dwie godziny?
 • Przeczenie: osoba + have lub has + not + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
  • We haven’t been watching that film for two hours. – Nie oglądaliśmy tego filmu przez dwie godziny.

 

Past Perfect i Past Perfect Continuous

Czasów tych używamy głównie w opowiadaniach. Kiedy opowiadasz o czymś w czasie Past Simple lub Past Continuous i chcesz zaznaczyć, że coś innego wydarzyło się jeszcze wcześniej, to użyj czasu Past Perfect (gdy wydarzenie miało skutek w przeszłości) lub Past Perfect Continuous (gdy coś zaczęło się w przeszłości i trwało do określonego momentu w przeszłości).

Past Perfect

Zapamiętaj konstrukcję!

 • Twierdzenie: osoba + had + czasownik w III formie + reszta zdania
  • They had been a perfect couple before they divorced. – Byli idealną parą, zanim się rozwiedli.
 • Pytanie: Had + osoba + czasownik w III formie +reszta zdania?
  • Had they ever been a perfect couple before they divorced? – Czy oni byli idealną parą, zanim się rozwiedli.
 • Przeczenie: osoba + had + not + czasownik w III formie + + reszta zdania
  • They hadn’t been a perfect couple before they divorced. – Oni nie byli idealną parą, zanim się rozwiedli.

 

Past Perfect Continuous

Zapamiętaj konstrukcję!

 • Twierdzenie: osoba + had + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
  • They had been waiting for an hour before he came. – Czekali przez godzinę, zanim on przyszedł.
 • Pytanie: Had + osoba + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania?
  • Had they been waiting for an hour before he came? – Czy oni czekali przez godzinę, zanim on przyszedł?
 • Przeczenie: osoba + had + not + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
  • They hadn’t been waiting for a long time before he came. – Oni nie czekali zbyt długo, zanim on przyszedł.