Have you met someone new lately? Or maybe you’ve known somebody for a long time but you still don’t know him or her? Do you want to know more about this person?

(Czy poznałeś kogoś nowego ostatnio? A może znasz kogoś od dłuższego czasu, ale nadal nie znasz jego albo jej? Czy chcesz wiedzieć więcej o tej osobie?)

Well, think of this person. Close your eyes and concentrate! After 5 –10 seconds write down what colour you could ‘see’ around this person. Which colour is the best to describe this person?
Read the description of a colour that you’ve seen and you’ll know what kind of person is your dreamboy/ dreamgirl!

(Cóż, pomyśl o tej osobie. Zamknij oczy i skoncentruj się. Po 5 –10 sekundach zapisz, jaki kolor widziałeś naokoło tej osoby. Który kolor jest najlepszy do jej opisania?
Przeczytaj opis koloru, który widziałeś, a dowiesz się, jaką osobą jest Twój chłopak/ Twoja dziewczyna marzeń!)

RED
The person is full of passion and energy! But look out! This person is also very impulsive and always wants to win!
(CZERWONY – ta osoba jest pełna pasji i energii! Ale uważaj! Jest także bardzo impulsywna i zawsze chce wygrywać!)

BLUE
This is a loyal person for sure! You can count on him/ her every time. This person never panics so he/ she is always very helpful.
(NIEBIESKI – to jest na pewno lojalna osoba! Możesz na niego/ nią zawsze liczyć. Ta osoba nigdy nie panikuje, więc zawsze jest bardzo pomocna.)

YELLOW
This person’s happy and relaxed. But if you are not a close friends of such a person, be careful cause it’s a very ambitious fighter.
(ŻÓŁTY – ta osoba jest szczęśliwa i zrelaksowana. Ale jeżeli nie jesteś bliskim przyjacielem takiej osoby, bądź ostrożny, ponieważ to jest bardzo ambitny wojownik.)

BROWN
This is a healthy person but needs a warm and loving partner. Although everybody thinks he/ she is strong, the truth may be completely different.
(BRĄZOWY – oznacza zdrową osobę, która potrzebuje ciepłego i kochającego partnera. Chociaż każdy myśli, że on/ ona jest silny/ -a, prawda może być całkiem inna.)

GREEN
This person is very possessive! He/ she is also quite selfish and wants to achieve a lot. So you may be hurt if you are different.
(ZIELONY – ta osoba jest bardzo zachłanna! on/ ona jest także dosyć samolubny/ -a i chce dużo osiągnąć. Więc możesz zostać zraniony, jeżeli jesteś inny.)

BLACK
Such a person always does things against everyone. He/she wants to change his/her life all the time and never believes destiny.
(CZARNY – taka osoba zawsze robi rzeczy na przekór każdemu. On/ona chce cały czas zmieniać swoje życie i nigdy nie wierzy
w przeznaczenie.)

VIOLET
Such a person wants to have a magical, mystical relationship. He/she lives in a fantasy world and isn’t a mentally mature person.
(FIOLETOWY – taka osoba chce mieć magiczny, mistyczny związek. On/ona żyje w świecie fantazji i nie jest psychicznie dojrzałą osobą.)