Happy jokes

Spring is closer and closer. Flowers, sun, insects appear every year at this time. Everything is happy and full of life. People feel spring in the air and want to laugh all the time. In Great Britain the most joyous day in springtime is April Fool’s Day. As in Poland Britons celebrate it on the 1st of April. This day people make jokes to each other.

You can also make a joke. For example: sew up the button-hole of your Daddy’s trousers, or glue a coin to the floor and say to your friend „Jack you’ve dropped a coin”. You can also put an empty eggshell into a fridge and watch how your family tries to boil an egg. Now you just wait for the reactions!

Some victims realize that this is a joke and others don’t. In both situations you shout „April Fool!” You can laugh at people but remember that all jokes are just a play and they can’t be spiteful!

Wesołe żarty

Wiosna jest coraz bliżej. Kwiaty, słońce, owady pojawiają się każdego roku o tej porze. Wszystko jest szczęśliwe i pełne życia. Ludzie czują wiosnę w powietrzu i chcą śmiać się cały czas. W Wielkiej Brytanii najbardziej radosny dzień w okresie wiosennym to prima aprilis. Tak jak w Polsce Brytyjczycy świętują go pierwszego kwietnia. Tego dnia ludzie robią sobie nawzajem żarty.

Ty także możesz zrobić żart. Na przykład: zaszyj dziurkę na guzik w spodniach taty, albo przyklej monetę do podłogi i powiedz do swojego kolegi „Jack, upuściłeś monetę”. Możesz także wsadzić pustą skorupkę po jajku do lodówki i obserwować, jak rodzinka próbuje ugotować jajko. Teraz po prostu czekasz na reakcje!

Niektóre z ofiar rozumieją, że to jest żart, a inne nie rozumieją. W obu sytuacjach krzyczysz „prima aprilis!” (polski okrzyk). Możesz śmiać się z ludzi, ale pamiętaj, że wszystkie żarty są tylko zabawą i nie mogą być złośliwe!

realize – zdawać sobie sprawę
W języku polskim mówisz: Zdaję sobie z tego sprawę.
W języku angielskim zamiast trzech słów: zdaję sobie sprawę, wystarczy użyć realize, np. I realize that he likes me.

closer and closer – jeżeli powtórzysz stopień wyższy przymiotnika dwa razy, powstanie sformułowanie:
coraz…, np. longer and longer – coraz dłuższy;

the 1st of April – pierwszy kwietnia
Pamiętaj, że przed takim zapisem daty stawiamy the. Pierwszy (first) jest bowiem czasownikiem porządkowym.
Zapamiętaj też, że nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy wielką literą (April, June, January itd.)

an empty eggshell – pusta skorupka jajka
Przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę, stawiamy a, np. a glass – szklanka, natomiast przed zaczynającymi się na samogłoskę stawiamy an, np. an egg – jajko.
Zapamiętaj!
a glass
an umbrella
ale:
a small glass
a big umbrella

can’t be – nie może być
To jest przeczenie czasownika modalnego can.
Przeczenie not dodajemy do czasownika modalnego can: cannot. Pamiętaj, że pisownia łączna wygląda: can’t.

much – dużo
Pamiętaj, że much używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. much time, much money, a przed rzeczownikami policzalnymi many, np. many eggs, many pencils, many dogs.

inside – w środku
Zapamiętaj też outside – na zewnątrz.
I am inside. I am outside. – Jestem w środku (w domu). Jestem, na zewnątrz.

stuff them with – wypchać je
Po polsku powiesz „wypchać czymœ”, a po angielsku: „wypchać z czymœ” (stuff with something).

such eggs – takie jajka
Jeżeli po such używasz rzeczownika w liczbie pojedynczej, pamiętaj, że musisz wstawić także a lub an, np. such a dog, such an egg. Jeżeli mówisz o wielu rzeczach, pomijasz a lub an, np. such eggs, such dogs.

 

CIEKAWOSTKI

  • In Scotland the 1st of April is called Huntigowk Day. That is why Scottish people shout „Huntigowk!” when they make a joke.
    (W Szkocji pierwszy kwiecień nazywany jest Huntigowk Day. Dlatego Szkoci krzyczą „Huntigowk!”, kiedy zrobią żart).
  • The day before Ash Wednesday there is Shrove Tuesday in British calendar. This day is also called Pancake Day. Children really love Pancake Day because they can eat as many pancakes as they want.
    (W brytyjskim kalendarzu dzień przed środą popielcową to tłusty wtorek – ostatki. Dzień ten nazywany jest także dniem naleśnikowym. Dzieci naprawdę kochają naleśnikowy dzień, ponieważ tego dnia mogą zjeść tyle naleśników, ile chcą).
  • After Ash Wednesday comes Kissing Friday. On that day every boy has a right to kiss any girl that he wants. And the girl cannot argue.
    (Po środzie popielcowej przychodzi całuśny piątek. Tego dnia każdy chłopak ma prawo pocałować każdą dziewczynę, którąchce. A dziewczyna nie może się sprzeciwiać).