Choose your favourite fruit! Then check who you are and what you should do for a living…

Wybierz swój ulubiony owoc! Później sprawdź, jaki jesteś i jak powinieneś zarabiać na życie…

CHERRY
Character: You are a very romantic person. You consider that you can offer a lot to other people but they don’t agree.
Job: You will be happy with any job but there’s only one condition: people must like using you.

Charakter: Jesteś bardzo romantyczną osobą. Jesteś przekonany, że dużo możesz zaoferować innym ludziom, ale oni tak wcale nie myślą.
Praca: Będziesz szczęśliwy w każdej pracy, ale pod jednym warunkiem: ludzie muszą lubić Cię wykorzystywać.

WATERMELON
Character: You are so tough! But only outside because inside you are very weak.
Job: You have to think a lot and use your intelligence but it doesn’t mean that you can be a boss.

Charakter: Jesteś taki twardy! Ale tylko na zewnątrz, bo w środku jesteś słaby.
Praca: Musisz dużo myśleć i używać swojej inteligencji, ale wcale nie oznacza to, że możesz być szefem.

APPLE
Character: You are tough and you never show your feelings but if you let yourself be sensitive once, you’ll be sensitive forever.
Job: You will make a career as a skyscraper window cleaner or a pilot but don’t be a miner!

Charakter: Jesteś twardy i nigdy nie okazujesz uczuć, ale jeżeli raz pozwolisz sobie na bycie wrażliwym, będziesz wrażliwy na zawsze.
Praca: Zrobisz karierę jako ten, kto myje okna wieżowców albo jako pilot, jednak nie bądź górnikiem!

PEACH
Character: You are charming and everybody loves you. You are a really kind person.
Job: An organizer of cultural life for your block of flats or even district! This is something for you.

Charakter: Jesteś czarujący i każdy Cię uwielbia. Jesteś naprawdę uprzejmą osobą.
Praca: Organizator życia kulturalnego swojego bloku, albo nawet dzielnicy! To jest coś dla Ciebie.

GRAPEFRUIT
Character: Whatever happens you always think of negatives. You are good-looking but you don’t smile.
Job: You should work as a person who shows people that there’s nothing to be happy about. Work in a tax office.

Charakter: Cokolwiek się dzieje, Ty zawsze myślisz o złych stronach. Dobrze wyglądasz, ale się nie uśmiechasz.
Praca: Powinieneś pracować jako osoba, która uświadamia ludziom, że nie ma się z czego cieszyć. Pomyśl o urzędzie podatkowym.

RASPBERRY
Character: You can be nice and charming but only if you know somebody well, otherwise you’re just selfish.
Job: You have to work in a place where there are people who need friends.

Charakter: Możesz być miły i czarujący, le tylko jeżeli dobrze kogoś znasz – w przeciwnym razie jesteś samolubny.
Praca: Musisz pracować w miejscu, gdzie są ludzie potrzebujący przyjaciół.

STRAWBERRY
Character: There’s a lot of passion inside you but unfortunately you loose determination very quickly.
Job: If you think of being a teacher or a bartender in the future, forget it. The best for you is to be a lorry driver!

Charakter: Jest w Tobie wiele pasji, ale, niestety, przestajesz być zdeterminowany bardzo szybko.
Praca: Jeżeli myślisz, żeby być nauczycielem albo barmanem, zapomnij! Najlepsze dla Ciebie to bycie kierowcą ciężarówki!

BANANA
Character: You are always happy and cheerful. People love you because you know how to have fun.
Job: You can be a comedian but being a farmer would make you really happy.

Charakter: Zawsze jesteś szczęśliwy i radosny. Ludzie uwielbiają Cię, bo wiesz, jak dobrze się bawić.
Praca: Możesz być komikiem, ale naprawdę uszczęśliwi Cię bycie farmerem.

PEAR
Character: You are a very proud and self-confident person. Many people think you are cold and they are right.
Job: If you want to keep any job in the future, you have to have your own company otherwise you will be fired all the time.

Charakter: Jesteś bardzo dumną i pewną siebie osobą. Wielu ludzi uważa, że jesteś zimny i mają oni rację.
Praca: Jeżeli chcesz utrzymać pracę w przyszłości, musisz mieć własną firmę, w przeciwnym razie będą Cię cały czas zwalniać.

ORANGE
Character: You know how to behave in every situation. Sometimes you are romantic and sometimes you are cold like a stone.
Job: You have to sell your own product, because you are a great inventor as well.

Charakter: Wiesz, jak się zachować w każdej sytuacji. Czasami jesteś romantykiem, a czasami jesteś zimny jak skała.
Praca: Musisz sprzedawać swój własny produkt, bo jesteś także świetnym wynalazcą.

GRAPE
Character: You know how to behave in every situation… but you are not very self-confident. You feel so small.
Job: If you have your own business, you won’t be successful. You have to have a boss.

Charakter: Wiesz, jak zachować się w każdej sytuacji… ale nie jesteś zbyt pewny siebie. Czujesz się taki mały.
Praca: Jeżeli będziesz miał swój własny interes, nie powiedzie Ci się. Ty musisz mieć szefa.

PINEAPPLE
Character: You love it when people notice you. You want to be number one in everything and you are, usually.
Job: There is only one perfect job for you! You have to be a king (or a queen).

Charakter: Uwielbiasz, kiedy ludzie zauważają Cię. Chcesz być pierwszy we wszystkim i zazwyczaj jesteś.
Praca: Jest tylko jedna, idealna praca dla Ciebie! Musisz być królem (albo królową).