Can you make your love interested in you?

Czy potrafisz sprawić, że Twoja miłość zainteresuje się tobą?

Are you in love? Do you want to know if you have a chance with the person you like? Well, check it out.
(Jesteś zakochany? Chcesz wiedzieć, czy masz szansę u osoby, która Ci się podoba? Sprawdź to.)

1. You’ve just seen him/ her in a bus. What would you do?
a. I’d come closer and start conversation.
b. Such situations make my heart go crazy but I’d try at least to say „Hello”.
c. I’d stand in a position that makes me difficult to be noticed.

1. Właśnie zauważyłeś go/ ją w autobusie. Co byś zrobił?
a. Podszedłbym bliżej i zacząłbym rozmowę.
b. W takich momentach moje serce bije jak szalone, ale starałbym się przynajmniej powiedzieć „Cześć”.
c. Stanąłbym tak, żeby nie być zauważonym.)

2. You are at a party and someone speaks about him/ her.
a. I would join the conversation and ask some questions.
b. I would listen carefully but say nothing.
c. I would go red and I’d panic.

2. Jesteś na imprezie i ktoś rozmawia o nim/ niej.
a. Przyłączyłbym się do rozmowy i zadałbym kilka pytań.
b. Słuchałbym uważnie, ale nic bym nie mówił.
c. Zaczerwieniłbym się i spanikowałbym.

3. You have got a letter from your love. What do you do?
a. I read it 100 times and analyse every single word.
b. I put it in a visible place to remember to write back.
c. I always have it with me because then I’d feel as if she/ he was with me.

3. Dostałeś list od swojej miłości. Co robisz?
a. Czytam go 100 razy i analizuję każde słowo.
b. Kładę go na widocznym miejscu, żeby pamiętać o odpisaniu.
c. Zawsze go mam ze sobą, ponieważ wtedy czuję, jakby ona/ on była/ był przy mnie.)

4. What usually happens when you go for a lonely walk?
a. Suddenly, I notice that I’m standing in front of his/ her house.
b. I meet somebody and we have some fun together.
c. I look for a quiet place to think everything over.

4. Co się zazwyczaj dzieje, kiedy idziesz na samotny spacer?
a. Nagle zauważam, że stoję przed jego/ jej domem.
b. Spotykam kogoś i spędzamy miło czas razem.
c. Szukam cichego miejsca, żeby wszystko przemyśleć.

5. At the end of a date you:
a. hug him/ her tightly and you want this moment to last forever.
b. give a kiss and run for
a bus.
c. just wave and go home because you have something to do.

5. Na koniec randki Ty:
a. Przytulasz go/ ją mocno i chciałbyś, żeby ten moment trwał wiecznie.
b. Całujesz i biegniesz do autobusu.
c. Po prostu machasz i idziesz do domu, bo masz coś do zrobienia.

Answers

MOSTLY A’s:
A self-confident jolly jumper!
You’re a self-confident person and you always try to get what you want. You know perfectly that there’s nothing wrong with showing your feelings so you don’t hesitate! People like you. The opposite sex loves your little tricks so you can have anyone you want. Well, almost anyone. Mind that if you like somebody, it doesn’t mean that this person likes you. Try to think more about others’ feelings.

Większość A:
Pewien siebie konik polny!
Jesteś pewną siebie osobą i zawsze starasz się zdobyć to, czego chcesz. Wiesz doskonale, że nie ma nic złego w okazywaniu uczuć, więc nie wahasz się! Ludzie Cię lubią. Płeć przeciwna uwielbia Twoje małe sztuczki, więc możesz mieć każdego, kogo zechcesz. No, prawie każdego. Weź pod uwagę, że jeżeli ktoś się Tobie podoba, nie oznacza to, że i Ty podobasz się tej osobie. Staraj się myśleć więcej o uczuciach innych.

MOSTLY B’s:
A lot of feelings and a bit of shyness!
If you fall in love, you forget about everything. You can give a lot and you know it. You treat everyone in separate ways and it makes you sincere and honest. But you can’t or sometimes don’t know how to fight for your love. If you meet a self-confident person, you find a partner. But when
a person is as shy as you are, you have a problem.

Większość B:
Dużo uczuć i trochę nieśmiałości!
Gdy zakochujesz się, zapominasz o wszystkim. Możesz dać dużo
i Ty to wiesz. Każdego traktujesz inaczej i to sprawia, że jesteś szczery i uczciwy. Ale nie potrafisz albo czasami nie wiesz jak walczyć o swoją miłość. Jeżeli spotykasz pewną siebie osobę, znajdujesz partnera. Ale kiedy osoba jest tak samo nieśmiała jak Ty, masz problem.

MOSTLY C’s:
Too shy to get it!
You are very sensitive so you have a problem even with speaking to
a person you’re in love with. Because of your shyness you don’t try to get to know him/ her better. You can be in love with one person for many years and it’s unhappy love. Sometimes you may meet a person who takes control but again, if you fall in love, your heart beats so fast that you are afraid of going out! You must believe in yourself!!!

Większość C:
Zbyt nieśmiały żeby się na to zdobyć!
Jesteś bardzo wrażliwy i dlatego masz problem nawet z rozmawianiem
z osobą, w której jesteś zakochany. Z powodu swojej nieśmiałości nie starasz się poznać jego/ jej lepiej. Możesz być zakochany w jednej osobie przez wiele lat i to jest nieszczęśliwa miłość. Możesz spotkać osobę, która przejmuje inicjatywę, ale znowu, gdy się zakochujesz, Twoje serce bije tak mocno, że boisz się wychodzić z domu! Musisz uwierzyć w siebie!!!