Do you make friends easily?

Czy łatwo się zaprzyjaźniasz?

Holidays are wonderful! You don’t have any problems with your homework and all you could worry about is packing your suitcase. And we all know that holidays are the best time to meet new people! The test below will help you to find out what kind of person you are. Good luck!

Wakacje są wspaniałe! Nie masz żadnych problemów z pracą domową i wszystko, o co możesz siê martwić, to pakowanie walizki. I wszyscy wiemy, że wakacje to najlepszy czas na poznanie nowych ludzi! Test poniżej pomoże Ci się dowiedzieæ, jaką jesteś osobą. Powodzenia!

1. When I go by bus or train, I always watch people.
Kiedy jadę autobusem lub pociągiem, zawsze obserwuję innych ludzi.
yes no

2. I may have just a small piece of my favourite cake but I’ll always ask people if they want some.
Mogę mieć jedynie mały kawałek swojego ulubionego ciasta, a i tak zawsze zapytam innych, czy chcą trochę.
yes no

3. I would never be angry or disappointed if my friends come to meet me with people I don’t know.
Nigdy nie byłbym zły lub rozczarowany, jeżeli moi przyjaciele przyszliby na spotkanie ze mną z ludźmi, których ja nie znam.
yes no

4. If I exchange phone numbers with somebody I liked, I always call them.
Jeżeli wymienię numery telefonów z kimś, kogo polubiłem, zawsze do niego dzwonię.
yes no

5. In my opinion everybody is interesting.
Moim zdaniem każdy jest interesujący.
yes no

6. I always smile at people who smile at me.
Zawsze uśmiecham się do ludzi, którzy uśmiechają się do mnie.
yes no

7. I love music.
Uwielbiam muzykę.
yes no

8. When I‘m sad, I try to go out. I never stay home alone.
Kiedy jestem smutny, staram się gdzieś wyjść. Nigdy nie zostaję sam w domu.
yes no

9. I love receiving presents but I also love giving them.
Uwielbiam dostawać prezenty, ale uwielbiam także je dawać.
yes no

10. My dream is a big birthday party with everyone I have ever met.
Moim marzeniem jest wielkie przyjęcie urodzinowe ze wszystkimi, których kiedykolwiek spotkałem.
yes no

 

Answers

Mostly „no”

Imagine you are walking down the street. There are a lot of people. They are friendly and they are smiling at you. Look, they want to shake your hand! They even have present for you. But what do you do? You don’t pay any attention to them! You don’t care! Perhaps because you are a very shy person. When you meet new people, you can’t believe that they may like you. That’s why you never have new friends after the summer.

Wyobraź sobie, że idziesz ulicą. Jest tam wielu ludzi. Są oni przyjaźni i uśmiechają się do Ciebie. Patrz, chcą Ci uścisnąć dłoń! Nawet mają dla Ciebie prezenty. Ale co Ty robisz? Nie zwracasz na nich żadnej uwagi! Nie obchodzą Cię! Może dlatego, że jesteś bardzo nieśmiałą osobą. Kiedy spotykasz nowych ludzi, nie potrafisz uwierzyć, że oni mogą Cię lubić. Dlatego właśnie nie masz nowych przyjaciół, kiedy kończy się lato.

Equally „no” and „yes”

You know perfectly you’re a very interesting person… to some people. You have your own style and you never change it, do you? Strange, but you’re really afraid of language barriers but if you meet a person who understands you and shares your hobbies, you have a very good time together. Very often such a summer friendship may last forever or at least for many years. You are really careful with choosing friends. It means that if you don’t like disco music, you are not interested in people who like it. But be careful! Sometimes you may be wrong about other people.

Wiesz doskonale, że jesteś osobą interesującą… dla niektórych ludzi. Masz swój własny styl i nigdy go nie zmieniasz, prawda? Dziwne, ale naprawdę boisz się barier językowych, ale jeżeli już spotkasz osobę, która Cię rozumie i dzieli Twoje hobby, doskonale się razem bawicie. Bardzo często taka wakacyjna przyjaźń może trwać wiecznie albo przynajmniej przez wiele lat. Jesteś naprawdę ostrożny przy wybieraniu przyjaciół. Oznacza to, że jeżeli nie lubisz muzyki disco, nie interesujesz się ludźmi, którzy ją lubią. Ale bądź ostrożny! Czasami możesz się mylić co do innych ludzi.

Mostly „yes”

It seems that you have only one aim during the summer: find new friends or at least meet as many people as possibly and get their phone numbers. When a new school year begins, you have to have a very long list of names prepared to show to your schoolmates. You have no problem going out with people you don’t know. You like everybody and you call people friends after a very short time. And the sad thing about you is that you don’t care (it’s no so sad actually) or you just don’t get it that some people laugh at your super-friendly style. But everything’s ok as long as you’re happy, right?

Wydaje się, że latem masz tylko jeden cel: znaleźć nowych przyjaciół albo przynajmniej poznać tylu ludzi, ile się tylko da i zdobyć ich numery telefonów. Kiedy zaczyna się nowy rok szkolny, musisz mieć przygotowaną długą listę nazwisk, aby je pokazać swoim kolegom ze szkoły. Nie widzisz żadnego problemu w wychodzeniu z ludźmi, których nie znasz. Lubisz wszystkich i nazywasz ludzi przyjaciółmi po bardzo krótkim czasie. Ale smutną rzeczą o Tobie jest to, że nie obchodzi Cię (to nie jest w zasadzie takie smutne) albo po prostu nie zauważasz, że ludzie śmieją się z Twojego super przyjacielskiego stylu. Ale wszystko jest w porządku tak długo, jak Ty jesteś szczęśliwy, zgoda?