Easter! Easter!

There is not much time left before Easter! In Great Britain and in the United States as well as in Poland people celebrate Easter although many traditions are different.

In Great Britain people buy big chocolate eggs – empty inside, they stuff them with sweets and on Easter Sunday morning they give such eggs to beloved persons. You can buy already stuffed eggs in shops.

In the USA people paint eggs. Then adults hide them in different places and children look for them believing that Easter Bunny brought those eggs. When all the eggs are found children can eat them – this is the prize. This tradition is also held in the White House and it is called Easter Egg Hunt.

Easter Monday is a very interesting day in the United States. Every year thousands of women wear special hats to show how beautiful they are. This kind of hat is called Easter Bonnet. A famous Easter Hat Parade in New York is connected with this tradition.

Wielkanoc! Wielkanoc!
Już niewiele czasu zostało do Wielkiejnocy! W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak w Polsce, ludzie świętują Wielkanoc, chociaż wiele tradycji jest innych.
W Wielkiej Brytanii ludzie kupują duże czekoladowe jajka – puste w środku, wypychają je słodyczami i w świąteczny niedzielny poranek dają takie jajka kochanym osobom. Można kupić już wypchane jajka w sklepach.
W Stanach Zjednoczonych ludzie malują jajka. Potem dorośli chowają je w różnych miejscach, a dzieci szukają ich, wierząc, że to Króliczek Wielkanocny przyniósł te jajka. Kiedy wszystkie jajka zostaną znalezione, dzieci mogą je zjeść – to jest nagroda. Ta tradycja jest także obchodzona w Białym Domu i jest nazywana polowaniem na świąteczne jajka.
Wielkanocny poniedziałek jest bardzo interesującym dniem w Stanach Zjednoczonych. Każdego roku tysiące kobiet ubierają specjalne kapelusze, żeby pokazać, jakie są piękne. Ten rodzaj kapelusza jest nazywany wielkanocnym czepcem. Popularna wielkanocna parada kapeluszy w Nowym Jorku jest powiązana z tą tradycją.

look for – szukać
Look znaczy patrzeć. Jednak gdy dodasz do niego for, powstaje tzw. Phrasal verb o całkiem innym znaczeniu, look for – szukać. Porównaj: look after – opiekować się.

believing – jeżeli do czasownika dodamy końcówkę -ing, a nie jest to czasownik czasu Present Continuous, wówczas tłumaczymy takie słowo jak imiesłów czynny (-ący/-ąca/-ąc), believing – wierząc.

it is called – jest nazywane
Zdanie w stronie biernej (Passive Voice).

women – kobiety
Aby utworzyć liczbę mnogą rzeczownika, wystarczy dodać końcówkę -s. Pamiętaj jednak, że rzeczowniki woman i man mają inną liczbę mnogą. Zapamiętaj: woman – women, man – men.

Ciekawostki

Easter Bonnet Day – on this special day women buy the most expensive and the most fabulous hats. This is probably the only day when you can see so many ladies wearing hats.
(Dzień Wielkanocnych Czepców – w ten szczególny dzień kobiety kupują najdroższe i najwspanialsze kapelusze. To jest prawdopodobnie jedyny dzień, kiedy można zobaczyć tak wiele kobiet noszących kapelusze.)

Maundy Thursday – on Thursday before Easter every year British Queen goes to Westminster Abbey or other cathedral and she gives money to poor people. The number of people who get money is always the same as the age of the Queen.
(Wielki Czwartek – w czwartek przed Wielkanocą każdego roku brytyjska królowa jedzie do opactwa Westminster albo do innej katedry i daje pieniądze biednym ludziom. Liczba ludzi, którzy dostają pieniądze, jest zawsze taka sama jak wiek królowej.)

Easter Egg Rolling Contest – in New York as well as in Washington D.C. there is a special competition: in Central Park children (5 – 12 years old) roll eggs with wooden spoons. If you broke the egg, you lose.
(konkurs toczenia wielkanocnych jaj – w Nowym Jorku, tak samo jak w Waszyngtonie, ma miejsce szczególny konkurs: w Central Parku dzieci (w wieku 5 – 12 lat) toczą jajka za pomocą drewnianej łyżki. Jeżeli zbijesz jajko, przegrywasz.)