Give your friendship’s egg

Podaruj swoje jajko przyjaźni

In Germany when people visit their friends during Easter, they always bring Easter egg to show that they really care about them. If you want to give your friend this present, check out what different Easter eggs say about your friendship. Think about your best friend then pick up one of the given eggs and read the description.

W Niemczech, kiedy ludzie odwiedzają swoich przyjaciół w czasie świąt wielkanocnych, zawsze przynoszą pisanki, aby pokazać, że naprawdę
ich lubią. Jeżeli chcesz dać swojemu przyjacielowi taki prezent, sprawdź, co mówią różne pisanki o Waszej przyjaźni. Pomyśl o swoim najlepszym przyjacielu, następnie wybierz jedno z jajek i przeczytaj opis.

You are a mysterious person and you want your best friend to discover things that you are afraid to talk about. You count on honesty and trust.
A perfect place for your meeting: you will have a great time
at different festivals.
Jesteś tajemniczą osobą i chcesz, aby Twój najlepszy przyjaciel odkrył rzeczy, o których boisz się rozmawiać. Liczysz na szczerość i zaufanie.
Idealne miejsce dla Was: będziecie się świetnie bawić
na różnych festiwalach.

You believe that every friendship needs time to bloom and you feel that your friendship is in the right stage for that. If you give this Easter egg, it means you trust that he/ she will bring some colours to your life.
A perfect place for your meeting: a school or class party or disco.
Wierzysz, że każda przyjaźń potrzebuje czasu, aby rozkwitnąć i czujesz, że ten czas właśnie nadszedł dla Waszej przyjaźni. Jeżeli dajesz taką pisankę, oznacza to, że wierzysz, iż on/ ona wniesie trochę koloru w Twoje życie.
Idealne miejsce dla Was: szkolna lub klasowa impreza albo dyskoteka.

You love art and you need a person who can talk about it.
Your best friend has to make you talk about your personal problems. It’s because you always hide behind the art.
A perfect place for your meeting: a small cafe with photos or paintings on the walls.
Kochasz sztukę i potrzebujesz osoby, która potrafi o tym rozmawiać. Twój najlepszy przyjaciel musi sprawić również, że będziesz mówił o swoich osobistych problemach, bo Ty zawsze chowasz się za sztuką.
Idealne miejsce dla Was: mała kafejka ze zdjęciami lub obrazami na ścianach.

You love having fun and laughing. Sometimes you like stupid and childish jokes and you need your best friend to laugh with you.
A perfect place for your meeting: a fairground or a beach.
Uwielbiasz dobrą zabawę i śmiech. Czasami lubisz głupie i dziecinne żarty i potrzebujesz najlepszego przyjaciela, aby śmiał się z Tobą.
Idealne miejsce dla Was: wesołe miasteczko lub plaża.

You hope that the person who you give this egg to will be your friend forever. But you are also afraid to give too much because you don’t want to be hurt.
A perfect place for your meeting: a forest or a park where you can be alone.
Masz nadzieję, że osoba, której dajesz takie jajko, będzie Twoim przyjacielem na zawsze. Ale boisz się także dać zbyt wiele, bo nie chcesz być zraniony.
Idealne miejsce dla Was: las albo park, gdzie możecie być sami.

You want your friend to respect and understand your views. He/ She always has to agree with you that’s why he/ she has to be really tolerant.
A perfect place for your meeting: a good cinema.
Chcesz, aby Twój przyjaciel szanował i rozumiał Twoje poglądy. Powinien on/ ona zawsze zgadzać się z Tobą, dlatego on/ona musi być naprawdę tolerancyjny/a.
Idealne miejsce dla Was: dobre kino.

Sometimes you are really serious and sometimes you are crazy. You want your best friend to be more decisive then you are. You are a moody person but you want to learn saying „I’m sorry”.
A perfect place for your meeting: a crowdy disco or a small coffee-shop. That depends on your mood.
Czasami jesteś naprawdę poważny, a czasami szalony. Chcesz, aby Twój przyjaciel był bardziej zdecydowany niż Ty. Jesteś humorzastą osobą, ale chcesz nauczyć się mówić „przepraszam”.
Idealne miejsce dla Was: zatłoczona dyskoteka albo mała kawiarenka. To zależy od Twojego humoru.

You dream about travelling and you are a very imaginative person. You want your best friend to share your dreams and plans with you even if they are not realistic.
A perfect place for your meeting: new places that make you excited.
Marzysz o podróżowaniu i masz dużo fantazji. Chcesz, aby Twój najlepszy przyjaciel dzielił z Tobą marzenia i plany nawet, jeżeli nie są one realne.
Idealne miejsce dla Was: nowe miejsca, które Was ekscytują.

You are a simple but very joyful person. A friend who won’t laugh at you will be perfect and if only he/she is open, you can give a lot.
A perfect place for your meeting: a normal disco in your town or district.
Jesteś prostą, ale bardzo radosną osobą. Przyjaciel, który nie będzie się z Ciebie śmiał, będzie idealny i jeżeli tylko będzie otwarty, możesz dać wiele.
Idealne miejsce dla Was: zwykła dyskoteka w Twoim mieście lub dzielnicy.