What do you think about yourself? Are you self-confident or shy? If you don’t know that, check if the statements given below are true about you. Mark „yes” if you agree and „no” if you disagree.

1. When I see my face in a mirror, I always look for a spot that other people may notice.
(Kiedy widzę swoją twarz w lustrze, zawsze szukam pryszcza, który mogliby zauważyć inni.)
Yes No

2. I would never take a part in a Miss competition because I’m sure I wouldn’t win.
(Nigdy nie wzięłabym udziału w konkursie na miss, bo jestem pewna, że nie wygrałabym.)
Yes No

3. I’m not interested in any knowledge competitions even if I’m really good at something. Why? There are many smarter people than I am!
(Nie jestem zainteresowany konkursami przedmiotowymi, nawet jeżeli jestem w czymś dobry. Dlaczego? Jest wielu mądrzejszych ludzi ode mnie!)
Yes No

4. My friend says „You look wonderful today!”. But I don’t believe it because I know that he is laughing at me.
(Mój przyjaciel mówi „Wyglądasz dzisiaj cudownie!” Ale ja w to nie wierzę, bo wiem, że nic nie potrafię robić dobrze.)
Yes No

5. When I think about my future, I’m really afraid. I am convinced there’s nothing I can do well.
(Kiedy myślę o swojej przyszłości, naprawdę boję się. Jestem przekonany, że nic nie potrafię robić dobrze.)
Yes No

6. When I talk to other people, I never look into their eyes. I try to avoid eye contact because I hate it.
(Kiedy rozmawiam z ludźmi, nigdy nie patrzę im w oczy. Staram się unikać kontaktu wzrokowego, ponieważ go nienawidzę.)
Yes No

7. When people stare at me, I know I have to look horrible! I try to find a mirror and check what’s wrong with me.
(Kiedy ludzie uporczywie na mnie patrzą, wiem, że muszę wyglądać okropnie! Staram się znaleźć lustro i sprawdzić, co jest ze mną nie tak.)
Yes No

8. My friend invited me to the birthday party and I know nobody there. I stand in a corner all night long and wait. Maybe somebody will talk to me.
(Mój przyjaciel zaprosił mnie na przyjęcie urodzinowe, a ja nikogo tam nie znam. Stoję w kącie cały wieczór i czekam. Może ktoś odezwie się do mnie.)

9. My teacher asked me to prepare and read in front of the class an essay about my hobby. I’m not going to do this because my hobby is too boring.
(Nauczyciel poprosił mnie, żebym przygotowała i przeczytała przed klasą wypracowanie o moim hobby. Nie mam zamiaru tego zrobić, bo moje hobby jest zbyt nudne.)

10. A very handsom boy wants me to go to the cinema with him. I’m not going to accept his invitation. Probably he is joking or he made a bet.
(Bardzo przystojny chłopak chce, żebym poszła z nim do kina. Nie przyjmę zaproszenia. Prawdopodobnie on sobie żartuje albo założył się.)

11. My memories from a primary school are horrible. There were always many people who laugh at my big nose or red hair.
(Moje wspomnienia ze szkoły podstawowej są okropne. Zawsze było pełno osób, które śmiały się z mojego dużego nosa czy rudych włosów.)

12. During a school disco I see my perfect dream boyfriend. Anyway, I’m not going to start a conversation because it’s worthless. I will be dismissed.
(Podczas szkolnej dyskoteki widzę mój ideał chłopaka. Tak czy siak, nie mam zamiaru zacząć rozmowy, bo to jest bez sensu. Zostanę odtrącona.)

 

Check your answers!

Most of „yes” answers (większość odpowiedzi „tak”)
Oh no! You are sure you are ugly and stupid. You are afraid of everything and you want to be alone most of the time. You don’t have many friends and you’re sure that people are not interested in you. Try to be more optimistic! If you do something in a different way or you look differently that means you are not average! You have a lot of things to offer!
(O nie! Jesteś pewien, że jesteś brzydki i niemądry. Boisz się wszystkiego i przez większość czasu chcesz być sam. Nie masz wielu przyjaciół i jesteś przekonany, że ludzie nie interesują się Tobą. Spróbuj być bardziej optymistyczny! Jeżeli robisz coś inaczej lub wyglądasz inaczej, znaczy to, że nie jesteś przeciętniakiem! Masz wiele rzeczy do zaoferowania!)

Some of „yes” answers and some of „no” answers (trochę odpowiedzi „tak” i trochę odpowiedzi „nie”)
You are a smart and friendly person. Of course you see some of your disadvantages but you are not obsessed about them. You know what you can do and try to use all your talents. But when you don’t know how to behave or when the stress is too big, you lose your self-confidence. Try to believe that everyone has the right to mistakes, even you.
(Jesteś osobą mądrą i przyjazną. Oczywiście, widzisz swoje niektóre wady, ale nie masz na ich punkcie obsesji. Wiesz, co potrafisz robić i starasz się używać wszystkich swoich talentów. Ale kiedy nie wiesz, jak się zachować albo kiedy stres jest zbyt duży, tracisz pewność siebie. Spróbuj uwierzyć, że każdy ma prawo do błędów, nawet Ty.)

Most of „no” answers (większość odpowiedzi „nie”)
You have no problem with communication. Maybe sometimes you are too self-confident. You think you look the best and do everything the best. If somebody doesn’t like you it’s his fault! You are perfect! You get friends easily but you lose them easily, too. Don’t be so selfish and notice your mistakes. Not everybody likes people who say they are perfect.
(Nie masz problemów z komunikacją. Może czasami jesteś zbyt pewny siebie. Myślisz, że wyglądasz najlepiej i wszystko robisz najlepiej. Jeżeli ktoś Cię nie lubi, to jego wina! Ty jesteś ideałem! Łatwo znajdujesz przyjaciół, ale też łatwo ich tracisz. Nie bądź taki samolubny i zauważaj swoje błędy. Nie wszyscy lubią ludzi, którzy twierdzą, że są idealni.)