In our country the winter weather vary a lot. But it’s good to have some sport even if there’s cold and snowy outside!

Skiing

Nowadays a lot of people do it. If you live in the mountains in Poland you won’t have problems. But if you live in central or north Poland, you’d better look for some hills first of all and than wait for snow. And hope there will be a lot of snow for the most of a winter period. If you have never done it before and you still believe in your talent, make sure that you’re insured!

Jeżdżenie na nartach
W dzisiejszych czasach wielu ludzi jeździ na nartach. Jeżeli mieszkasz w górach w Polsce, nie będziesz miał problemów. Ale jeżeli mieszkasz w centralnej lub północnej Polsce, lepiej poszukaj najpierw jakichś pagórków, a potem czekaj na śnieg. I miej nadzieję, że będzie dużo śniegu przez większość zimy. Jeżeli nigdy jeszcze tego nie robiłeś, a nadal wierzysz w swój talent, upewnij się, że jesteś ubezpieczony!

Skating

Well, all you need is ice actually! And you can slide. But if you want to do some sport on the ice rink, you will need skates. They have to be sharp so that you may be very fast. But what to do if there’s no ice rink around? Find some space in a playground or on a meadow and spill there some water. Then wait! You may wait and wait and wait for a very long time and nothing is going to happen! Of course you can’t forget to check temperature! It must be below zero!

Łyżwiarstwo
Cóż, wszystko, czego potrzebujesz, to lód! I już możesz się ślizgać. Ale jeżeli chcesz uprawiać sport na lodowisku, będziesz potrzebować łyżew. Łyżwy muszą być ostre, żebyś mógł być bardzo szybki. Ale co zrobić, jeżeli nie ma w pobliżu lodowiska? Znajdź jakieś miejsce na placu zabaw albo na łące i wylej tam wodę. Potem czekaj! Możesz czekać i czekać, i czekać bardzo długo i nic się nie będzie działo! Oczywiście nie możesz zapomnieć sprawdzić temperatury! Musi być poniżej zera!

Snowboarding

It’s getting more and more popular nowadays and it’s, let’s say, an simplified version of skiing – you need only one board. It’s really great! You may do it in any place where you can find snow. But don’t do air revolutions while snowboarding for the first time. Don’t run, don’t dance – you have one leg only!

Snowboarding
Staje się on coraz popularniejszy i jest, powiedzmy, uproszczoną wersją nart – potrzebujesz tylko jednej deski. To jest naprawdę świetne! Możesz to robić w każdym miejscu, gdzie możesz znaleźć śnieg. Ale nie rób obrotów powietrznych, jeżeli robisz to po raz pierwszy. Nie biegaj, nie tańcz – masz tylko jedną nogę!

Snowballing

If there’s a lot of snow and if it’s a snow of a good quality you may organise a snowballs fight. Do you think it’s not a sport? You use almost all muscles, you work on your quickness and you get fit – you have to run a lot.

Rzucanie śnieżkami
Jeżeli jest dużo śniegu i jeżeli jest on dobrej jakości, możecie zorganizować bitwę na śnieżki. Czy myślisz, że to nie jest sport? Używasz prawie wszystkich mięśni, pracujesz nad swoją szybkością i łapiesz formę – musisz dużo biegać.

Sledging

Use sledges. Wooden or metal – it doesn’t matter! They may even be plastic. All that is not important because when you go to the top of a hill, when you sit or lie on your „turbo-sledges” you feel turbo yourself! But please don’t forget – there must be snow. It’s also good if you remember of your friends who may be not as fast as you are and they may accidentally get in your way.

Saneczkarstwo
Użyj sanek! Drewniane czy metalowe – to nie ma znaczenia! Mogą być nawet plastikowe. Wszystko to nie jest ważne, ponieważ kiedy wchodzisz na szczyt pagórka, kiedy siadasz albo kładziesz się na swoich „turbosankach”, sam czujesz się turbo! Ale błagam, nie zapomnij – musi być śnieg. Byłoby także dobrze, jeżeli będziesz pamiętał o swoich przyjaciołach, którzy nie muszą być tacy szybcy jak ty i przez przypadek mogą wjechać ci na trasę.

Dog sledging

It’s not an easy sport as you may think! You have to take control on both the sleights and the dogs. Of course all you need are sleights and a dog and snow of course. But remember that dogs also have to be fit for something like that. And it won’t be an adventure for YOUR dog for sure. Especially when you have a small dog!

Psie zaprzęgi
To nie jest łatwy sport, jak możesz myśleć! Musisz mieć kontrolę zarówno nad saniami, jak i nad psami. Oczywiście, wszystko, czego potrzebujesz, to sanki i pies. No i śnieg, oczywiście. Ale pamiętaj, że psy także muszą być wysportowane. I to na pewno nie będzie przygoda dla TWOJEGO psa. Szczególnie jeżeli masz małego psa!

Zobacz:

Sports? How to keep fit? What sport should I choose?