NEW YEAR

(Nowy Rok)

All around the world people celebrate the coming of a New Year but not everywhere the time and the way of celebrating are
the same!
(Na całym świecie ludzie świętują nadejście Nowego Roku, ale nie wszędzie czas i sposób świętowania są takie same!)

Iranian „No Ruz” – lasts 13 days and begins in March because spring begins in March. People plants miniature container gardens. They eat a special meal (eggs and pilaf) which is believed to bring them luck. Friends visit each other and bring presents like fruit, flowers and coloured eggs. On the last day of celebrations people go for picnics and they throw the garden containers into a stream or water to signify throwing away bad luck.
(Irański „No Ruz” – trwa 13 dni i zaczyna się w marcu, wtedy przychodzi wiosna. Ludzie robią małe ogródki w pudełkach. Jedzą specjalny posiłek (jajka i pilaw), który, jak wierzą, przynosi szczęście. Przyjaciele odwiedzają się i przynoszą prezenty, takie jak owoce, kwiaty i pokolorowane jajka. Ostatniego dnia ludzie jadą na piknik i wyrzucają małe ogródki do strumieni lub wody, aby symbolicznie pozbyć się nieszczęścia.)

Jewish New Year – The Jews have two New Year celebrations. One for the country and one for the Jewish New Year known
as Rosh Hashanah which is usually held in September. It lasts one or two days, begins at sundown on one day and ends at sundown as well. People recite a blessing called „Kiddush” over wine and egg bread called „callah”. The callah is shaped like a crown.
(Żydowski Nowy Rok – Żydzi obchodzą Nowy Rok dwa razy. Jeden raz jako święto krajowe, a drugi jako Żydowski Nowy Rok znany jako Rosh Hashanah, co ma zazwyczaj miejsce we wrześniu. Trwa to jeden lub dwa dni, zaczyna się o zachodzie słońca i kończy się tak samo o zachodzie słońca. Ludzie recytują błogosławieństwo zwane „Kiddush” przy winie i chlebie jajecznym zwanym „callah”. Callah ma kształt korony.)

Vietnam – Tet Nguyen Day, known as „Tet” for short, the Vietnam New Year changes the date that it is celebrated. The Vietnamese people believe that they live with different gods in their homes that keep protecting the family. Before Tet begins they give presents to their gods.
(Wietnam – Tet Nguyen, znany w skrócie jako „Tet’, wietnamski Nowy Rok świętowany jest innego dnia. Wietnamczycy wierzą, że mieszkają z wieloma bogami, którzy opiekują się ich rodzinami. Zanim Tet się rozpocznie, dają prezenty swoim bogom.)

Denmark – old dishes are saved year around to throw them at the homes where their friends live. Many broken dishes are a symbol that you have many friends!
(Dania – stare naczynia są trzymane przez cały rok po to, aby nimi rzucić w domy, gdzie mieszkają nasi przyjaciele. Dużo rozbitych naczyń jest znakiem, że mamy wielu przyjaciół!)