What school do you prefer: American, French or Polish one?
Read our text.

School in Sweden

Studying in any kind school is for free. Parents and children don’t have to pay for books, meals at school, school bus or a school doctor.
Nauka w każdym rodzaju szkoły jest za darmo. Rodzice i uczniowie nie muszą płacić za książki, posiłki w szkole, autobus szkolny czy za szkolnego lekarza.

In every school there’s a headmaster. This person makes decisions but he/ she always asks students if they agree! Parents are also asked!
W każdej szkole jest dyrektor. Osoba ta podejmuje decyzję, ale zawsze pyta uczniów, czy się z nią zgadzają! Rodzice też są pytani!

A school year in Sweden starts at the end of August and it finishes at the beginning of June. It lasts for 40 weeks and is divided into two semesters.
Rok szkolny w Szwecji zaczyna się pod koniec sierpnia i kończy się na początku czerwca. Trwa przez 40 tygodni i jest podzielony na dwa semestry.

School in Spain

In Spain there are rules for all the schools in the country. First of all, students have to learn kastilian language (this is Spanish that we know), secondly, every school teaches the language of its province.
W Hiszpanii są zasady dla wszystkich szkół w kraju. Po pierwsze, uczniowie muszą uczyć się języka kastylijskiego (to jest hiszpański, który znamy), po drugie, każda szkoła uczy języka swojej prowincji.

A school year in nurseries and primary schools starts in the middle of September and it finishes in the middle of June. In secondary schools it lasts from the 1st of October till the 30th of June.
Rok szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych zaczyna się w połowie września i kończy się w połowie czerwca. W szkołach średnich trwa od 1 października do 30 czerwca.

Education in primary school lasts six years and learning is divided into three cycles. Each of them is two-year long. Marks and opinions about a student are given to the parents every two years.
Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat i jest podzielona na trzy cykle. Każdy z nich trwa dwa lata. Oceny i opinie o uczniach są przekazywane rodzicom co dwa lata.

School in the USA (on the example of Texas)

In an American school students are not divided into groups of one level like in Poland (e.g. 1a, 1b, 1c…). All students are in one class but every student chooses, with a teacher and the parents, which subjects are the best for him/ her.
W amerykańskiej szkole uczniowie nie są podzieleni na grupy o jednym poziomie jak w Polsce (np.: 1a, 1b, 1c…). Wszyscy uczniowie są w jednej klasie, ale każdy uczeń wybiera, z nauczycielem i rodzicami, które przedmioty są dla niego/ niej najlepsze.

There is a group of compulsory subjects. Every student has to have during his/ her education: two semesters of math, four semesters of English, two semesters of science (e.g. geography, biology, physics, chemistry), two of history and two of political education, one semester of physical education, one of social subjects (psychology, sociology), one humanistic subject (history of art, theory of music, foreign language). Students choose also some extra subject like theatre, orchestra, keyboarding etc.
Jest grupa przedmiotów obowiązkowych. Każdy uczeń musi mieć w ciągu swojej edukacji: semestry matematyki, 4 semestry angielskiego,
2 semestry nauki (np.: geografia, biologia, fizyka, chemia), 2 historii i 2 edukacji politycznej, semestr WF-u, semestr przedmiotów społecznych (psychologia, socjologia), jeden humanistyczny przedmiot (historia sztuki, teoria muzyki, język obcy). Uczniowie wybierają także jakiś dodatkowy przedmiot, jak teatr, orkiestra, pisanie na klawiaturze itp.

Ambitious students can finish high school one year earlier, after eleven years of studying. It is very difficult cause they have to learn more subjects but if they manage, they are rewarded with a financial help of a state.
Ambitni uczniowie mogą zakończyć edukację w szkole średniej rok wcześniej, po jedenastu latach nauki. To jest bardzo trudne, bo muszą uczyć się większej liczby przedmiotów, ale jeżeli dadzą radę, są nagradzani pomocą finansową stanu.

School in France

Lessons at French schools last for 60 or 55 minutes. Students stay at school from 8 am till at least 4.30 pm. Between 12 and 2 pm there is a dinner break. On Wednesday afternoons students have a free time.
Lekcje we francuskiej szkole trwają 60 lub 55 minut. Uczniowie przebywają w szkole od 8 rano do przynajmniej 4.30 po południu. Między 12 i 2 po południu jest przerwa na obiad. W środy po południu uczniowie mają czas wolny.

A school year is divided into three trimesters. At the end of every trimester students get marks and opinions from every teacher. Children don’t get diplomas cause diplomas are sent to the parents.
Rok szkolny jest podzielony na trzy trymestry. Na koniec każdego trymestru uczniowie dostają oceny i opinie od każdego nauczyciela. Uczniowie nie dostają dyplomów, bo są one wysyłane do rodziców.

Students have one week off for All Saint Day, 2 weeks for Christmas, they have also 2 weeks of winter and 2 weeks of spring holiday! The summer holidays last two months!
Uczniowie mają tydzień wolny na dzień Wszystkich Świętych, 2 tygodnie na Boże Narodzenie, mają także 2 tygodnie zimowych i 2 tygodnie wiosennych ferii! Wakacje trwają 2 miesiące.

The marks scale is completely different than in many countries. Marks in France are from 0 to 20 and 10 is considered as „passed”.
Skala ocen jest całkiem inna niż w wielu krajach. Oceny we Francji są od 0 do 20, a 10 jest uważane za „zdane”.