Tree’s horoscope

Drzewny horoskop

BIRCH (brzoza) 1 January – 10 February
It’s a delicate, beautiful and elegant tree. Everybody likes it and it’s often invited to parties. It’s always very polite and doesn’t disturb anyone. The Birch loves nature and that’s why it’s calm. It can cope with new situations in its life very easily! When the Birch loves someone, this is a true and sincere love but without a great passion!
To jest delikatne, piękne i eleganckie drzewo. Każdy je lubi i często jest zapraszane na imprezy. Zawsze jest bardzo grzeczne i nikomu nie zawadza. Brzoza kocha naturę i dlatego jest spokojna. Bardzo łatwo radzi sobie z nowymi sytuacjami w życiu! Kiedy Brzoza kocha kogoś, jest to prawdziwa i szczera miłość, jednak bez wielkiej pasji!

LIME (lipa) 11 February – 22 March
It never has many friends and rarely is attractive when it’s young. Maybe because it’s quite lazy, comfortable and too compliant. It dreams about a big fortune and fame but does nothing to achieve it. Happiness in love comes rarely to it cause it’s very jealous.
Nie ma wielu przyjaciół i rzadko jest atrakcyjna, kiedy jest młoda. Może dlatego, że jest dosyć leniwa, wygodna i zbyt ustępliwa. Marzy o wielkiej fortunie i sławie, ale nie robi nic, by to osiągnąć. Szczęście w miłości przychodzi do niej rzadko, ponieważ jest bardzo zazdrosna.

PINE (sosna) 23 March – 2 May
It knows its advantages perfectly and that’s why it loves to be with people who notice it. It isn’t afraid of any difficulties and can fight with them without any help! The Pine can be a great friend although it doesn’t believe in a friendship! It loves only for a short time.
Zna swoje zalety doskonale i dlatego uwielbia być z ludźmi, którzy ją zauważają. Nie boi się żadnych trudności i może walczyć z nimi bez niczyjej pomocy! Sosna może być wspaniałym przyjacielem, mimo że nie wierzy w przyjaźń! Kocha tylko przez krótki czas.

POPLAR (topola) 3 May – 12 June
It’s a beautiful and always good-looking tree. It never gets old! Unfortunately, it’s too polite and doesn’t like to fight for its rights. The Poplar is optimistic one day and the other it’s pessimistic. It feels very lonely sometimes but it can’t show its feelings. It can give a lot of love but, unfortunately, it can’t see if somebody deceives it.
Jest to piękne i zawsze dobrze wyglądające drzewo. Nigdy się nie starzeje! Niestety, jest zbyt uprzejma i nie lubi walczyć o swoje prawa. Topola jednego dnia jest optymistą, drugiego zaś pesymistą. Czuje się bardzo samotna, ale nie potrafi okazywać uczuć. Może dać wiele miłości, ale, niestety, nie widzi, kiedy ktoś ją oszukuje.

MAPLE (klon) 13 June – 22 July
It’s a tree of people who never need much to be happy and find luck in things they have. The Maple has no problems with new situations and nothing is too difficult for it. It hates loneliness and has many friends. There are many opposites in its character: it hates mess but it’s horribly messy, too.
Jest to drzewo ludzi, którzy nigdy nie potrzebują dużo, aby być szczęśliwymi i znajdują szczęście w tym, co już mają. Klon nie ma problemów z nowymi sytuacjami i nic nie jest dla niego zbyt trudne. Nie znosi samotności i ma wielu przyjaciół. Jest wiele przeciwności w jego charakterze: nienawidzi bałaganu, ale jednocześnie jest też strasznym bałaganiarzem.

FIR (jodła) 23 July – 1 August
This is a healthy type. It doesn’t panic in any situations. It’s self-confident and never has any problems with taking decisions. Defeats, bad luck or mistakes make it stronger. The Fir-tree meets the true love very rarely.
Jest to zdrowy typ. W każdej sytuacji potrafi zachować zimną krew. Jest pewna siebie i nigdy nie ma problemów z podejmowaniem decyzji. Porażki, nieszczęście czy błędy sprawiają, że jest silniejsza. Jodła znajduje prawdziwą miłość bardzo rzadko.

OAK (dąb) 2 August – 11 October
Pride, resourcefulness and strength are the main features of such a person. The Oak is usually healthy and beautiful/ handsome. It solves all its problems alone and even when it’s ill, it never asks for any help. It is the most tolerant tree. It respects what people believe in, their decisions and their freedom.
Duma, zaradność i siła są głównymi cechami charakteru takiej osoby. Dąb jest zazwyczaj zdrowy i piękny/ przystojny. Wszystkie swoje problemy rozwiązuje sam i nawet jeżeli jest chory, nigdy nie prosi o pomoc. Jest najbardziej tolerancyjnym drzewem. Szanuje to, w co wierzą ludzie, ich decyzje i ich wolność.

WILLOW (wierzba) 12 October – 20 November
It is a sad but beautiful tree. It always attracts the opposite sex. It’s an artistic soul and sees beauty everywhere. That’s why, the Willow is too sensitive and when there’s any problem, it can’t react properly! It wants to have many adventures but also an easy life with a family.
Jest to smutne, ale piękne drzewo. Zawsze atrakcyjne dla płci przeciwnej. Jest to artystyczna dusza i wszędzie widzi piękno. Dlatego właśnie Wierzba jest zbyt wrażliwa i jeżeli pojawia się jakiś problem, nie potrafi właściwie zareagować! Chce mieć wiele przygód, ale także spokojne życie z rodziną.

ASH (jesion) 21 November – 31 December
It has a very good style! It looks great and behaves properly. It can be calm in difficult situations but it’s also very demanding. It hates its disadvantages. People trust it. In a relationship it’s always honest, loving and devoted.
Ma bardzo dobry styl! Wygląda świetnie i właściwie się zachowuje. Potrafi być spokojny w trudnych sytuacjach, ale jest także bardzo wymagający. Nienawidzi swoich wad. Ludzie ufają mu. W związku zawsze jest szczery, kochający i oddany.