• The Celts in Ireland believed that on the day of October 31 the spirits of all those who had died would come back in search of living bodies to possess them for the next year. To keep the spirits away, the villagers put out the fires by their houses. They also dressed up, to look like ghosts, and were walking around their village. It was about 2000 years ago and nowadays people do those things just for fun.
  (Celtowie w Irlandii wierzyli, że 31 października dusze wszystkich, którzy umarli powrócą w poszukiwaniu żywych ciał, aby je posiąść na następny rok. Aby trzymać dusze z daleka, mieszkańcy wioski rozpalali ogniska przy swoich domach. Przebierali się także, aby wyglądać jak duchy, i chodzili dookoła wioski. To było około 2000 lat temu, a dzisiaj ludzie robią tak po prostu dla zabawy.)
 • In Austria, on the Halloween night, many people leave bread and water for the spirits of dead people. In Austria people believe that on that night souls come back to earth.
  (W Austrii, w noc Halloween, wielu ludzi zostawia chleb i wodę dla dusz zmarłych ludzi. W Austrii ludzie wierzą, że tej nocy dusze wracają na ziemię.)
 • In Belgium during the Halloween night people light candles in memory of dead relatives.
  (W Belgii w czasie Halloween ludzie zapalają świeczki ku pamięci zmarłych krewnych.)
 • In Slovakia on that day people place chairs by the fireside. There is always a chair for each member of the family: for a living one as well as for a dead one.
  (Na Słowacji tego dnia ludzie ustawiają krzesła przy ognisku. Zawsze jest krzesło dla każdego członka rodziny: tak samo dla żyjącego, jak i dla nieżyjącego.)
 • In Hong Kong Halloween is called YUE LAN and it means Festival of the Hungry Ghosts. It is believed that spirits visit the world for twenty hours. In that time some people burn pictures of fruit or money believing that those images will reach the spirit world. It is supposed to bring relief and comfort to the ghosts.
  (W Hong Kongu Halloween nazywany jest YUE LAN, co oznacza Festiwal Głodnych Duchów. Ludzie wierzą, że dusze odwiedzają świat przez dwadzieścia godzin. W tym czasie niektórzy ludzie palą zdjęcia owoców i pieniędzy, wierząc, że te obrazy odlecą do świata dusz. Ma to przynieść ukojenie i komfort duchom.)
 • The Japanese celebrate the OBON Festival which is also known as MATSUN or URBAN. It is dedicated to the spirits of ancestors. People prepare some special food and they hang red lanterns everywhere. This festival takes place during July or August.
  (Japończycy świętują Festiwal OBON, który jest także znany jako MATSUN lub URBAN. Jest on dedykowany duszom przodków. Ludzie przygotowują specjalne jedzenie i wieszają wszędzie czerwone latarenki. Festiwal ten ma miejsce w lipcu lub sierpniu.)
 • The Korean festival similar to Halloween is called CHUSOK. This is the day when families thank their ancestors for what they have thanks to them. Families visit tombs and leave there rice and fruit. It takes place in August.
  (Koreański festiwal podobny do Halloween jest nazywany CHUSOK. Jest to dzień, kiedy rodziny dziękują przodkom za to, co mają dzięki nim. Rodziny odwiedzają grobowce i zostawiają tam ryż i owoce. Ma to miejsce w sierpniu.)
 • In China the Halloween festival is known as TENG CHIEH. On that day people leave water and some food in front of the photographs of their dead relatives.
  (W Chinach Halloween jest znany jako TENG CHIEH. Tego dnia ludzie zostawiają wodę i trochę jedzenia przed zdjęciami zmarłych krewnych.)
 • In Sweden people celebrate Halloween but it is known as ALLA HELGONS DAG and it lasts from October 31 until November 6.
  (W Szwecji ludzie świętują Halloween, ale jest on znany jako ALLA HELGONS DAG i trwa od 31 października do 6 listopada.)