Which season of the year are you?

(Jaka porą roku jesteś?)

Answer the questions below and find out what kind of person you are. The test will tell you whether people like you or not and if you can love really deeply.
(Odpowiedz na poniższe pytania i dowiedz się, jaką jesteś osobą. Test powie Ci, czy ludzie Cię lubią, czy nie i czy potrafisz kochać naprawdę głęboko.)

1. For you, fire is a symbol of:
a. beginning of something new,
b. great fun,
c. finishing something bad,
d. warmth and comfort.

1. Dla Ciebie ogień jest symbolem:
a. początku czegoś nowego,
b. świetnej zabawy,
c. końca czegoś złego,
d. ciepła i komfortu.

2. Which pair of colours in the best way describes you when you’re happy?
a. pink and green
b. yellow and purple
c. orange and red
d. white and blue

2. Która para kolorów w najlepszy sposób opisuje Cię, kiedy jesteś szczęśliwy/ a?
a. różowy i zielony
b. żółty i fioletowy
c. pomarańczowy i czerwony
d. biały i niebieski

3. What would be the best way for you to spend your birthday?
a. a picnic with your friends
b. going to a beach or swimming-pool
c. a long walk and visiting different places
d. staying home and having a party

3. Jaki byłby dla Ciebie najlepszy sposób na spędzenie urodzin?
a. piknik z przyjaciółmi
b. pójście na plażę lub basen
c. długi spacer i odwiedzanie różnych miejsc
d. pozostanie w domu i zrobienie imprezy

4. Which month is the most boring for you?
a. November
b. January

c. May
d. July

4. Który miesiąc jest dla Ciebie najnudniejszy?
a. listopad
b. styczeń
c. maj
d. lipiec

5. Which animal is the most beautiful for you?
a. a butterfly
b. a swallow

c. a hedgehog
d. a bear

5. Które zwierzę jest dla Ciebie najpiękniejsze?
a. motyl
b. jaskółka
c. jeż
d. niedźwiedź

ANSWERS

MOSTLY A’s – SPRING

You always bring joy and comfort to other people. You can be a real good friend because you know many ways to cheer people up. But sometimes you are to sensitive and the others can hurt you.
Your love: You see mainly positive features in people you meet that’s why it’s easy for you to fall in love. For you love is tolerance and understanding and Autumn is the best for you.

(większość A – WIOSNA
Zawsze przynosisz radość i zadowolenie innym ludziom. Potrafisz być prawdziwym przyjacielem, bo znasz wiele sposobów na rozweselanie ludzi. Ale czasami jesteś zbyt wrażliwy/a i inni mogą Cię zranić.
Twoja miłość: Widzisz w ludziach, których spotykasz, głównie dobre cechy, dlatego łatwo się zakochujesz. Dla Ciebie miłość to tolerancja i zrozumienie, a najlepszy partner to Jesień.)

MOSTLY B’s – SUMMER

You are a very warm and kind person. You have got many friends but, unfortunately, you haven’t got many real friends. Maybe because you’re a bit lazy and you don’t care too much about other people.
Your love: You fall in love very quickly and you love with passion. Unfortunately, for a short time. The best partner for you would be somebody who is Summer as well.

większość B – LATO
Jesteś bardzo ciepłą i uprzejmą osobą. Masz wielu kolegów, ale, niestety, nie masz wielu prawdziwych przyjaciół. Może dlatego, że jesteś trochę leniwy/ a i nie za bardzo przejmujesz się innymi ludźmi.
Twoja miłość: Zakochujesz się bardzo szybko
i kochasz z pasją. Niestety, przez krótki czas. Najlepszym partnerem dla Ciebie byłby ktoś, kto także jest Latem.)

MOSTLY C’s – AUTUMN

People think you are always sad and pessimistic. That’s not true! You have got a group of friends who know perfectly what kind of person you are and you are sincere, honest and reliable.
Your love: When you fall in love, you love for a very long time even if the person isn’t interested in you. You need
a partner who is Spring. He/ She can make you really happy.

(większość C – JESIEŃ
Ludzie myślą, że zawsze jesteś smutny/a i pesymistyczny/a. To nieprawda! Masz grupę przyjaciół, którzy doskonale wiedzą, jaką jesteś osobą, a jesteś oddany/ a, uczciwy/a i można na Tobie polegać.
Twoja miłość: Kiedy się zakochujesz, kochasz przez bardzo długi czas, nawet jeżeli ta osoba nie jest Tobą zainteresowana. Potrzebujesz partnera, który jest Wiosną. On/ Ona może sprawić, że będziesz naprawdę szczęśliwy/a.)

MOSTLY D’s – WINTER

You are a happy and nice person but very often you need to be alone. You are very careful about calling somebody your friend that’s why your friendship is so precious.
Your love: If you fall in love, you need a lot of time to start showing your feelings. You need Spring to ensure you that you are a really great person.

(większość D – ZIMA
Jesteś wesołą i miłą osobą, ale bardzo często potrzebujesz być sam/ a. Jesteś bardzo ostrożny/ a w nazywaniu kogoś swoim przyjacielem, dlatego Twoja przyjaźń jest taka cenna. Twoja miłość: Jeżeli zakochujesz się, potrzebujesz dużo czasu, aby zacząć okazywać swoje uczucia. Potrzebujesz Wiosny, która zapewni Cię, że jesteś naprawdę wspaniałą osobą.)