RAPA NUI

What is Rapa Nui? I am sure you’ve heard about it! Rapa Nui, also called Easter Island, is situated in the southeast Pacific over 1000 miles from the other islands of Eastern Polynesia and some 1400 miles west of South Africa. Long time ago, between 600 and 800, it was settled by a group of colonists. Scientists don’t know where those people were from but they assume that they came from Eastern Polynesia.

Jacob Roggeveen, European explorer, named Rapa Nui as Easter Island because he saw it for the first time on Easter Sunday in 1722. Anyway, the Easter Islanders call themselves and their homeland Rapa Nui.

Many of the today features of Easter Island, its society, art and culture, are typically Polynesian. The most recognizable art form from that place are the colossal stone figures called MOAI. They are the images of ancestral chiefs whose supernatural power protected the community. Many scientists say that about 900 sculptures were made between 1100 and 1650.

But still, the biggest riddle is the way they were situated in position they are today! They are so heavy and big that it’s hard to bebelieve that normal men could move them. What’s the solution?

RAPA NUI

Co to takiego Rapa Nui? Na pewno słyszałeś już o tym! Rapa Nui, nazywana także Wyspą Wielkanocną, jest położona na południowo-wschodnim Pacyfiku ponad 1000 mil od innych wysp wschodniej Polinezji i około 1400 mil na zachód od południowej Afryki. Dawno temu, między 600 i 800 rokiem, wyspa została zamieszkana przez grupę kolonistów. Naukowcy nie wiedzą, skąd byli ci ludzie, ale przypuszczają, że przybyli ze wschodniej Polinezji.

Jacob Roggeveen, europejski odkrywca, nazwał Rapa Nui Wyspą Wielkanocną, ponieważ zobaczył ją po raz pierwszy w Niedzielę Wielkanocną 1722 roku. W każdym razie mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej nazywają siebie oraz swoją ojczyznę Rapa Nui.

Wiele z dzisiejszych cech Wyspy Wielkanocnej, jej społeczeństwo, sztuka i kultura, są typowo polinezyjskie. Najbardziej rozpoznawalną formą sztuki w tym miejscu są kolosalne kamienne figury zwane MOAI. Są one wizerunkami wodzów-przodków, których nadnaturalna moc chroniła społeczność. Wielu naukowców mówi, że około 900 rzeźb zostało wykonanych między 1100 i 1650 rokiem.

Ale cóż, największą zagadką jest sposób, w jaki zostały one ustawione w pozycji, w której są dzisiaj! Są one tak ciężkie i duże, że trudno uwierzyć, że zwyczajni ludzie mogliby je przesunąć. Jakie jest rozwiązanie?

 

What are MOAI?

  • They stand along the coast but the biggest number of them you can find on Ester Island’s southeast coast. Probably they were carved, transported and erected between 1400 and 1600. They stand with their backs to the sea. Many archeologists say that MOAI represent the spirits of ancestors, chiefs or other males who had very important positions in the history of the Easter Island.
  • Total number of MOAI on Easter Island is 887.

Czym są MOAI?

  • Stoją one wzdłuż wybrzeża, ale największą ich liczbę można znaleźć na południowo-wschodnim wybrzeżu Wyspy Wielkanocnej. Prawdopodobnie były one wyrzeźbione, przetransportowane i postawione między 1400 a 1600 rokiem. Stoją one plecami do morza. Wielu archeologów mówi, że MOAI uosabiają dusze przodków, wodzów albo innych mężczyzn, którzy mieli ważną pozycję w historii Wyspy Wielkanocnej.
  • Łączna liczba MOAI na Wyspie Wielkanocnej to 887.