Napisz, jakie uprawnienia i obowiązki miały instytucje i urzędy Republiki Rzymskiej.

Zgromadzenie ludowe – jeden z podstawowych organów władzy państwowej. W zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników oraz ustawodawstwo.

Senat (rada starszych) – najwyższy organ władzy ustawodawczej, decydujący o polityce wewnętrznej i zagranicznej. Senat zajmował się także finansami i dawaniem zadań urzędnikom.

Konsulowie – konsulów było dwóch, posiadali pełnię władzy wojskowej i cywilnej. Byli dowódcami rzymskiej armii. Wybierano ich spośród najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli.

Pretorzy – sprawowali władzę sądowniczą i zastępowali nieobecnych konsulów. Mieli obowiązek utrzymywania miasta w czystości.

Edylowie – urzędnicy do spraw bezpieczeństwa, handlu i zaopatrzenia miasta. Organizowali igrzyska olimpijskie.

Cenzorzy – urzędnicy, którzy zajmowali się sporządzaniem spisu majątków. Ich obowiązkiem było także zajmowanie się obyczajami i sprawowanie pieczy nad moralnością ludzi.

Trybuni ludowi – plebejusze, którzy sprawowali władzę sądowniczą w mieście. Jako jedyni mieli prawo weta, byli nietykalni. Byli zobowiązani do dopilnowania spraw biednych osób.

Kwestorzy – urzędnicy skarbowi, pomocnicy konsulów do spraw finansowych.