Wymień najważniejsze uchwały konstytucji marcowej.

Konstytucja marcowa – uchwalona 17 marca 1921 r. – była pierwszą polską konstytucją uchwaloną po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Jej najważniejsze uchwały to:

  • władzę ustawodawczą sprawował sejm i senat (kadencja pięcioletnia)
  • o prawomocności powziętych uchwał decydowała zwykła większość, ale przy obecności co najmniej 1/3 liczby posłów
  • władzę wykonawczą powierzono prezydentowi powoływanemu przez sejm i senat na siedem lat – to on mianował i odwoływał rząd, czyli Radę Ministrów
  • ministrowie tworzący rząd byli odpowiedzialni za swoją działalności przed parlamentem
  • wszyscy obywatele byli równi wobec prawa
  • wolność słowa i prasy, sumienia i wyznania, nietykalność wartości