Porównaj starożytne igrzyska olimpijskie ze współczesnymi.

Skąd czerpać wiadomości

Przede wszystkim z podręcznika historii do klasy I, ale także z Twoich doświadczeń widza (na pewno oglądałeś w telewizji olimpiadę) i czytelnika (czytasz prasę). Bogatym, choć nie zawsze wiarygodnym źródłem, jest internet.

O czym najpierw powiedzieć – o tradycji

Tylko krótko! Tematem nie jest historia igrzysk olimpijskich, tylko porównanie dwóch zjawisk: olimpiad starożytnych i współczesnych!

  • Igrzyska olimpijskie biorą początek w starożytnej Grecji.
  • Pierwsze takie odnotowane zawody odbyły się w 776 roku p.n.e.
  • Najważniejsze igrzyska organizowano w Olimpii.
  • O ich znaczeniu świadczy fakt, że Grecy według olimpiad określali często daty.

Dodaj ciekawostkę!
Co ciekawe, olimpiadą Grecy nazywali czteroletnie przerwy między igrzyskami, nie same zawody.

Kontynuuj

Tego typu zawody organizowano przez wiele stuleci. Zabroniono ich, bo uznano je za obyczaj pogański, w 394 roku naszej ery.
Przywrócono je dopiero u schyłku XIX wieku!

Zdefiniuj igrzyska nowożytne i starożytne

Igrzyska organizowane w antycznej Grecji nazywamy starożytnymi, za początek igrzysk nowożytnych można uznać olimpiadę zorganizowaną w 1896 roku w Atenach.

Przystąp do istoty wypowiedzi – wskaż podobieństwa

Najważniejsze podobieństwa pomiędzy igrzyskami starożytnymi a nowożytnymi to idea szlachetnej rywalizacji pomiędzy zawodnikami, chęć osiągnięcia jak najlepszych wyników, umiłowanie sportu i zasada gry fair play (uczciwej walki).
Podobne są także emocje widzów i sportowców oraz sława, jaką zyskiwali i zyskują zawodnicy. Tak jak niegdyś igrzyska łączyły Greków z różnych miast-państw, tak dziś jednoczą uczestników z różnych krajów.

Teraz pokaż różnice!

Podstawową różnicą pomiędzy zawodami dawnymi a współczesnymi jest jednak to, że w starożytności do rywalizacji, a nawet oglądania igrzysk dopuszczano jedynie mężczyzn, Hellenów czystej krwi. Kobiety nie miały wstępu na igrzyska!
Druga podstawowa różnica to liczba dyscyplin. Początkowo jedyną dyscypliną były biegi, potem wprowadzono pięciobój, w którego skład wchodziły: biegi, zapasy, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem (cechą wspólną jest to, że te dyscypliny występują i dziś, różnicą – to, że ich wachlarz jest znacznie szerszy).

Z czasem wprowadzono też boks, zapasy jako osobną dyscyplinę oraz wyścigi wozów zaprzężonych w dwa lub cztery konie.
Podstawową różnicą między igrzyskami starożytnymi a nowoczesnymi jest ich zasięg: dzięki nowoczesnym mediom zmagania zawodników śledzą w środkach masowego przekazu miliony widzów.

Szlachetną zasadą starożytną było przerywanie wszelkich działań wojennych na czas igrzysk (dziś, niestety, ta reguła już nie obowiązuje). Zawodników zwalniano też z podatków – dziś nie mogą o tym marzyć.

Jednak udział w igrzyskach był w starożytności i tak bardziej bezinteresowny – zawodnicy nie zarabiali, zwycięzcy otrzymywali jedynie wieńce laurowe (z wawrzynu). Dziś sportowcy zbijają fortuny, dysponują wielkimi stypendiami, zyskują możnych sponsorów (zwłaszcza uprawiający popularne dyscypliny), sport traktują jak zawód, a swe dochody mogą jeszcze pomnażać, biorąc np. udział w dobrze płatnych reklamach.
Symbolem zwycięstwa jest nie wieniec, lecz medal.

Zakończenie

Pozostałością po dawnych tradycjach są słowa: laur, laureat, wawrzyn, olimpiada, zrozumiałe do dziś.