Walec

Walec jest figurą przestrzenną, która powstaje przez obrót prostokąta wzdłuż jednego z jego boków.

walec 22

 

  • Pole powierzchni całkowitej walca to suma pól podstaw (dolnej i górnej) i powierzchni bocznej

Pc = 2 · Pp + Pb

r – długość promienia koła
H – wysokość walca

  • Objętość walca

r – długość promienia podstawy walca
H – wysokość walca

Stożek

Stożek jest to figura przestrzenna powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wzdłuż jednej z jego przyprostokątnych.

  • Przyprostokątna wokół której odbywa się obrót jest wysokością stożka.
  • Druga przyprostokątna jest promieniem podstawy stożka.
  • Pole powierzchni całkowitej jest sumą pola powierzchni podstawy i powierzchni bocznej, która jest wycinkiem koła i obliczamy ją ze wzoru Pb = π·r·k

stożek 22

  • Pole powierzchni całkowitej stożka

r – długość promienia podstawy stożka
k – długość tworzącej stożka

  • Objętość stożka

objętość stożka