Prawa fizyczne

I zasada dynamiki

 • Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym i prostoliniowym (ze stałą prędkością).

II zasada dynamiki

 • Ciało, na które działa niezrównoważona siła, porusza się z przyspieszeniem proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnie do masy ciała.

III zasada dynamiki

 • Jeśli ciało A działa na ciało B siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości i kierunku, lecz przeciwnie skierowaną.

Zasada zachowania pędu

 • Jeśli na układ ciał nie działa żadna siła zewnętrzna, to całkowity pęd tego układu (czyli wektorowa suma pędów poszczególnych ciał) pozostaje stały, nie zmienia się w czasie.

Zasada zachowania energii

 • W układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) suma wszystkich rodzajów energii pozostaje stała.

Zasada zachowania ładunku elektrycznego

 • W układzie zamkniętym całkowity ładunek jest stały.

Prawo powszechnego ciążenia

 • Siła grawitacji jest proporcjonalna do iloczynu mas oddziałujących ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Prawo Coulomba

 • Siła elektrostatyczna jest proporcjonalna do iloczynu ładunków oddziałujących ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

I zasada termodynamiki

 • Zmiana energii wewnętrznej układu ciał jest równa sumie pracy wykonanej nad układem i ciepła przekazanego układowi.

Prawo Ohma

 • Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia panującego na końcach tego przewodnika.

Prawo odbicia światła

 • Przy odbiciu światła kąt padania jest równy kątowi odbicia.

Prawo załamania

 • Sinus kąta padania (α) podzielony przez sinus kąta załamania (β) jest stały dla danej pary ośrodków.

Wielkości fizyczne

Droga

 • Długość toru, jaki ciało zakreśliło w rozpatrywanym czasie.
 • Oznaczenie S
 • Jednostka metr (m)
 • Przykład: Michał, chodząc tam i z powrotem, przebył drogę 100 metrów.

Przemieszczenie

 • Wektor, który łączy początkowy i końcowy punkt toru ciała.
 • Oznaczenie
 • Jednostka metr (m)

Szybkość

 • Stosunek przebytej drogi do czasu, w którym została przebyta.
 • Oznaczenie v
 • Jednostka metr na sekundę (m/s)
 • Przykład: Kasia, jadąc rowerem, przebyła drogę 200 m w ciągu 20 s. Ma więc szybkość 10 m/s.

Prędkość

 • Stosunek wektora przemieszczenia do czasu, w którym ono nastąpiło.
 • Oznaczenie
 • Jednostka metr na sekundę (m/s)
 • Wektor prędkości jest styczny do toru ciała.

Przyspieszenie

 • Stosunek zmiany prędkości do czasu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 • Oznaczenie
 • Jednostka metr na sekundę do kwadratu (m/s2)
 • Przykład: Samochód zwiększył swą szybkość o 15 m/s w ciągu 5 s. Wartość jego przyspieszenia wyniosła więc

Droga w ruchu jednostajnym

 • Przebyta droga jest iloczynem szybkości i czasu s = v · t
 • Oznaczenie s
 • Jednostka metr (m)
 • Przykład: Jacek szedł przez 6 godzin z szybkością 4 km/h. Przebył drogę s = 6 h · 4 km/h = 24 km.

Szybkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

 • v = v0 + a · t
  v0 – szybkość początkowa
  a – przyspieszenie
 • Oznaczenie v
 • Jednostka metr na sekundę (m/s)
 • Przykład: Samochód jechał z prędkością 10 m/s. Zaczął przyspieszać. Jego przyspieszenie wynosiło 2 m/s2. Po 10 s miał prędkość
  v = 10 m/s + 2 m/s2 · 10 s = 30m/s

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym (bez szybkości początkowej)

 • Oznaczenie s
 • Jednostka metr (m)
 • Przykład: Cegła, spadając przez 3 s z przyspieszeniem ziemskim (10 m/s2), pokonuje drogę

Masa

 • Miara bezwładności ciała. Decyduje o tym, czy trudno zmienić jest stan ruchu ciała (przyspieszyć, spowolnić, zmienić kierunek ruchu).
 • Oznaczenie m
 • Jednostka kilogram (kg)
 • Przykład: Masa szafy wynosi 80 kg. Nie jest łatwo ją przesunąć.

Siła

 • Miara oddziaływania ciał.
 • Oznaczenie
 • Jednostka niuton (N)
 • Przykład: Ziemia przyciąga mnie z siłą 800 N.

Pęd

 • Iloczyn masy ciała i jego prędkości.
 • Oznaczenie
 • Jednostka kilogram razy metr na sekundę (kg·m/s)
 • Pęd samochodu o masie m = 1000 kg i szybkości v = 20 m/s wynosi 20 000 kg · m/s.

Praca

 • Iloczyn siły działającej na ciało i przesunięcia ciała (drogi) W = F·s
 • Oznaczenie W
 • Jednostka dżul (J)
 • Przesuwając szafę siłą 200 N na odległość 4 m, wykonuję pracę 800 J.

Moc

 • Stosunek wykonanej pracy do czasu jej wykonania.

 • Oznaczenie P
 • Jednostka wat (W)
 • Przykład: Jeśli tę szafę przemieszczę w czasie 20 s, to moja moc wynosi

Energia kinetyczna

 • Energia ruchu ciała.
 • Oznaczenie Ek
 • Jednostka dżul (J)
 • Przykład: Energia śnieżki o masie 0,5 kg lecącej z szybkością 10 m/s wynosi

Energia potencjalna

 • Energia związana z położeniem ciała na pewnej wysokości Ep = mgh
 • Oznaczenie Ep
 • Jednostka dżul (J)
 • Przykład: Jeśli ta śnieżka znajduje się na wysokości 2 m nad ziemią, to jej energia potencjalna wyniesie Ep = 0,5 kg · 10 m/s2 · 1 m = 10J

Energia mechaniczna

 • Suma energii kinetycznej i potencjalnej
  Emechaniczna = Epotencjalna + Ekinetyczna
 • Oznaczenie Emech
 • Jednostka dżul (J)
 • Przykład: Energia mechaniczna śnieżki to E = 25 J + 10 J = 35 J

Energia wewnętrzna

 • Suma energii kinetycznych i potencjalnych atomów, z których składa się ciało.
 • Oznaczenie Ew lub U
 • Jednostka dżul (J)
 • Przykład: Energię wewnętrzną ciała można zmienić, wykonując nad nim pracę (np. sprężając gaz) lub dostarczając mu ciepło.

Ilość ciepła

 • Jest to ta energia, która przepływa od ciała o wyższej do ciała o niższej temperaturze.
 • Oznaczenie Q
 • Jednostka dżul (J)
 • Przykład: Ciepło może być przekazywane na trzy sposoby: przez przewodnictwo, przez konwekcję i przez promieniowanie.

Ciepło właściwe

 • Jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o jeden kelwin.
 • Oznaczenie c
 • Jednostka dżul przez kilogram i przez kelwin (J/kg·K)
 • Przykład: Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg·K

Temperatura

 • Jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek tworzących ciało.
 • Oznaczenie T
 • Jednostka kelwin (K) lub stopień Celsjusza (ºC)
 • Przykład: Temperatura topnienia lodu wynosi około 273 K albo 0ºC.

Gęstość

 • Stosunek masy do objętości ciała, czyli masa przypadająca na jednostkę objętości.
 • Oznaczenie ρ (grecka litera „ro”)
 • Jednostka kilogram na metr sześcienny (kg/m3)
 • Przykład: Gęstość aluminium wynosi około 2700 kg/m3.

Ładunek elektryczny

 • Cecha, która decyduje o zdolności ciał do udziału w oddziaływaniach elektrostatycznych.
  Ładunek elektryczny ciała może być dodatni lub ujemny.
 • Oznaczenie Q (q)
 • Jednostka kulomb (C)
 • Przykład: Dostarczenie ładunku elektrycznego jakiemuś ciału nazywa się elektryzowaniem tego ciała. Można to zrobić na trzy sposoby: przez potarcie, przez dotyk i przez indukcję.

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne między końcami przewodnika to praca, jaką wykonują siły elektryczne przy przesunięciu wewnątrz przewodnika ładunku jednego kulomba

 • Oznaczenie U
 • Jednostka wolt (V)
 • Przykład: Pole elektryczne w przewodniku wykonało pracę 9 J, by przemieścić z jednego końca przewodnika na drugi porcję ładunku 6 C. Napięcie na końcach przewodnika wynosi zatem

Natężenie prądu

 • Stosunek przepływającego ładunku do czasu jego przepłynięcia.
 • Oznaczenie I
 • Jednostka amper (A)
 • Przykład: Jeśli przez przewodnik w ciągu 4 s przepłynie ładunek 12 C, to natężenie prądu w tym przewodniku jest równe

Opór elektryczny

 • Stosunek przyłożonego do przewodnika napięcia do uzyskanego w ten sposób natężenia prądu przepływającego przez przewodnik.
 • Oznaczenie R
 • Jednostka om (Ω)
 • Przykład: 1 om to opór takiego przewodnika, w którym napięcie 1 V wywołuje prąd o natężeniu 1 A.

Praca prądu

 • Jest to praca wykonywana przez prąd elektryczny, można ją obliczyć ze wzoru W = UIt
  U – napięcie, I – natężenie prądu, t – czas przepływu.
 • Oznaczenie W
 • Jednostka dżul (J)
 • Przykład: Prąd o natężeniu 5 A płynący w czajniku podłączonym do napięcia 220 V wykonuje w ciągu minuty pracę W = 220 V · 5 A · 60 s = 66 000 J

Moc prądu

 • Praca, jaką wykonuje prąd w jednostce czasu.
 • Oznaczenie P
 • Jednostka wat (W)
 • Przykład: Moc prądu w czajniku wynosi 220 V · 5 A = 1100 W

Częstotliwość drgań

 • Liczba drgań przypadająca na jednostkę czasu (1 sekunda). Jest równa odwrotności okresu.
 • Oznaczenie f
 • Jednostka 1/sekunda inna nazwa: herc (Hz)
 • Przykład: Częstotliwość dźwięków słyszalnych dla człowieka zawiera się w przedziale od 16 Hz do 20 000 Hz.

Amplituda drgań

 • Największe wychylenie drgającego ciała z położenia równowagi.
 • Oznaczenie A
 • Jednostka metr (m)
 • Przykład: Amplituda fal morskich może sięgać kilkunastu metrów.

Okres drgań

 • Czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego drgania.
 • Oznaczenie T
 • Jednostka sekunda (s)
 • Przykład: Okres drgań wahadła można obliczyć ze wzoru

  gdzie l – długość wahadła

Długość fali

 • Odległość między sąsiednimi „grzbietami” lub „dolinami” fali.
 • Oznaczenie grecka litera λ (lambda)
 • Jednostka metr (m)
 • Przykład: Długość i częstotliwość fali są ze sobą związane wzorem v = λ · f
  gdzie v oznacza szybkość rozchodzenia się fali.