16. Czy w wymowie wyrazów: obronny, miękki, panna, lekki, ranna zaznaczamy podwojenie samogłoski? Dlaczego?

(Patrz polecenie 15.)

Z podobnych powodów musimy wymówić podwojoną spółgłoskę w wyrazach: obron-ny, pan-na, lek-ki, ran-na.
W polszczyźnie istnieją wyrazy, które różnią się od podanych tylko brakiem takiego podwojenia: obrony (D.), pana (D.), leki (M. l.mn.) rana (np. kłuta).
Przymiotnik miękki wymawiamy zaś tak, jakbyśmy pisali go przez jedno k. Nieporozumienie jest wykluczone.

 

Facebook aleklasa 2