Czytajcie uważnie polecenia! W każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna!

Zadanie 1
Który z podanych czasowników nie jest czasownikiem osobowym?
a. nie mogę
b. zrobiono
c. idę

Zadanie 2
W której grupie znajdują się tylko liczebniki zbiorowe?
a. siedem, osiem, dwadzieścia, jeden
b. dwa, trzy, troje, dwanaście
c. dwoje, czworo, troje, ośmioro

Zadanie 3
Który z podanych rzeczowników nie jest rzeczownikiem żywotnym?
a. żyrafa
b. matematyczka
c. szafa

Zadanie 4
Ile liter, a ile głosek jest w wyrazie: dżdżysty?
a. liter – 7, głosek – 8
b. liter – 8, głosek – 6
c. liter – 8, głosek – 8

Zadanie 5
Które z podanych zdań jest zdaniem złożonym współrzędnie łącznym?
a. Magda rysuje i słucha muzyki.
b. Magda nie ma pieniędzy, więc nie pójdzie do kina.
c. Jutro Magda zadzwoni albo napisze SMS-a.

Zadanie 6
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
a. Nie ma wyrazów, w których liczba głosek jest większa niż liczba liter.
b. Nie ma wyrazów, w których liczba liter jest większa niż liczba głosek.
c. Dwa powyższe zdania są fałszywe.

Zadanie 7
Które z wymienionych części mowy są odmienne?
a. rzeczowniki
b. przyimki
c. przysłówki

Zadanie 8
Który z podanych czasowników jest bezokolicznikiem?
a. myję się
b. jestem myty
c. myć się

Zadanie 9
Które z poniższych zdań jest przykładem mowy zależnej?
a. Tato zapytał Michała, czy posprzątał w swoim pokoju.
b. Jakub zapytał Piotra: „Pójdziesz ze mną do kina?”.
c. Zosia radziła Gosi: „Na matmie lepiej nie ściągaj!”.

Zadanie 10
Wskaż fałszywe zdanie.
a. Synonimy to wyrazy bliskoznaczne, czyli mające podobne znaczenie.
b. Antonimy to wyrazy przeciwstawne znaczeniowo.
c. Antonimy to inna nazwa synonimów.

Zadanie 11
Które z poniższych wypowiedzeń jest równoważnikiem zdania?
a. Zapomniałem o odrobieniu pracy domowej z matematyki.
b. Lubię zupę pomidorową.
c. Nareszcie wiosna.

Zadanie 12
W którym ze zdań nie ma orzeczenia imiennego?
a. Zosia jest sympatyczna.
b. Kasia jedzie w sobotę do babci.
c. Kamil jest sportowcem.

Zadanie 13
W którym ze zdań występuje podmiot szeregowy?
a. Magda i Ola jadą na kolonie.
b. Chory czuje się lepiej.
c. Ona pięknie gra na gitarze.

Zadanie 14
Z ilu części składa się orzeczenie imienne?
a. z 2
b. z 3
c. z 1

Zadanie 15
Która definicja zdania oznajmującego jest poprawna?
a. Zdania oznajmujące wyrażają rozkaz, życzenie albo prośbę.
b. Zdania oznajmujące informują, orzekają o czymś.
c. Zdania oznajmujące to inaczej pytania.

Zadanie 16
W którym zdaniu występuje podmiot domyślny?
a. Mama upiekła szarlotkę.
b. Gosia i Basia są przyjaciółkami.
c. Zapomniałem o kartkówce.

Zadanie 17
Dopełnienie odpowiada na pytania przypadków oprócz:
a. mianownika i dopełniacza
b. mianownika i wołacza
c. mianownika i biernika

Zadanie 18
Dopełnienie jest:
a. wykonawcą czynności
b. określeniem orzeczenia
c. określeniem okolicznika miejsca

Zadanie 19
W którym zdaniu nie ma żadnego okolicznika miejsca?
a. Pojadę jutro do sklepu.
b. Mama gotuje obiad.
c. Spędzę wakacje na wsi.

Zadanie 20
Okoliczniki miejsca odpowiadają na pytania:
a. kogo? czego?
b. gdzie? dokąd? skąd? którędy?
c. kiedy? jak długo?