Jaka wizja człowieka zawarta jest w Księdze Psalmów?

W Psalmach wyraża człowiek pochwałę Boga i dziękczynienie za dzieło stworzenia. Choć sam poddany Bogu i ufny, podkreśla Boską moc i harmonię stworzonego świata – wrysowuje w strofy Psalmów także portret własny – istoty silnej, panującej na ziemi, grzesznej, ale liczącej na Boskie miłosierdzie.

Analizując Psalm 8, można wizję świata i człowieka uznać za wizerunek istoty potężnej, mocnej. Oto człowiek tutaj opisany to „władca nad dziełami rąk Twoich”. Człowiek to, syn człowieczy, lecz umiłowany przez Boga, który oddaje mu we władanie wszelkie zwierzęta, ptactwo i ryby. Człowiek w tym ujęciu jest „niewiele mniejszym od niebieskich mocy”. Psalm zawiera także pochwałę świata stworzonego przez Boga; niebios i ziemi, gwiazd, człowieka.

Powyższa afirmacja, zachwyt światem i człowiekiem, stała się inspiracją dla myślicieli humanistów, zwłaszcza w epoce renesansu. Koronnym przykładem jest Pieśń XXV – Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary… Jana Kochanowskiego, której słowa są wiernym odbiciem idei wszechświata zawartej w Psalmach.