Przedstaw uniwersalną wymowę wybranych fragmentów ­biblijnych.

Zacznij:
Podkreśl, że Biblia może być traktowana jako tekst filozoficzno-mądrościowy także przez wyznawców innych religii i ateistów. Właśnie te jej fragmenty, które mogą dotrzeć do ludzi spoza judaistyczno-chrześcijańskiego kręgu kulturowego mają charakter ­uniwersalny.

Rozwiń:
Podaj przykłady biblijnych tekstów o charakterze uniwersalnym:

 • Księga Hioba – ponadczasowa opowieść o winie niezawinionej, nieszczęściu, cierpieniu i ludzkiej godności.
 • Księga Koheleta – traktat o znikomości ludzkiego życia, przemijaniu, ulotności pragnień i rzeczy materialnych.
 • Pieśń nad Pieśniami – jeden z piękniejszych tekstów o miłości i pożądaniu, oszałamia bogactwem porównań i skojarzeń.
 • Przypowieść o talentach – ogólnoludzka opowieść o ludzkich zdolnościach i pracy nad sobą.
 • Hymn o miłości św. Pawła – przejmujący tekst o potędze najsilniejszego ludzkiego uczucia.

Zakończ:
Omów wielogatunkowość i wielofunkcyjność Biblii – uzasadnij tymi cechami uniwersalność wielu jej fragmentów. Przywołaj pojęcie paraboli.


Najważniejsze teksty:

 • Księga Hioba,
 • Księga Koheleta,
 • Pieśń nad Pieśniami,
 • Ewangelie – przypowieści o siewcy, synu marnotrawnym, talentach,
 • List św. Pawła do Koryntian – Hymn o miłości.

Ważne pojęcia:

 • Parabola – charakterystyczna dla przypowieści technika literacka oparta na omówieniu, metaforycznym zastępstwie.
 • Uniwersalność – w znaczeniu kulturowym – uniwersalne jest to, co trafia do wszystkich ludzi, niezależnie od epoki, rasy, wyznania, światopoglądu itp.