Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – czym jest praktyczna nauka zawodu?

Obecne szkolnictwo zawodowe po przeprowadzonej reformie opiera się przede wszystkim na współpracy z pracodawcami oraz samorządami gospodarczymi. Celem tej formy organizacji nauki jest odpowiednie przygotowanie młodzieży do postawienia pierwszego kroku na rynku pracy. Jak zagwarantować uczniom odbywającym praktykę bezpieczeństwo i komfort? Jakie obowiązki spoczywają na poszczególnych pracownikach szkoły? Informujemy poniżej!

 1. Instruktor praktycznej nauki zawodu – zakres przepisów

Obowiązujące przepisy dotyczące praktycznej nauki zawodu zawarte w Rozporządzeniu mają zastosowanie, zarówno dla uczniów, jak i słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Wśród nich znajdują się:

 • Technika
 • Szkoły branżowe I stopnia
 • Szkoły branżowe II stopnia
 • Oraz szkoły policealne

Ponadto, te same zasady stosuje się również dla młodocianych pracowników, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego prowadzonego przez pracodawcę. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu pomaga w zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych. Uczestnikom przekazywana jest wiedza z zakresu: aktów prawnych, psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy, przepisów BHP oraz umiejętności organizowania zajęć. Jego ukończenie znacznie poszerza możliwości na rynku pracy.

 1. Praktyczna nauka zawodu – gdzie może być realizowana?

Według zapisów art. 120 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe może ona odbywać się:

 • U pracodawców, którzy zapewniają rzeczywiste warunki pracy
 • W indywidualnych gospodarstwach rolnych, które zapewniają rzeczywiste warunki pracy
 • W centrach kształcenia zawodowego
 • W warsztatach i pracowniach szkolnych
 • W placówkach kształcenia ustawicznego
 • Oraz za granicą na podstawie umów międzynarodowych bądź porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych m.in. przez szkoły czy jednostki samorządu terytorialnego
 1. Kursy pedagogiczne online – cele i forma organizacji praktycznej nauki zawodu

Obowiązujące przepisy Rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu wyróżniają dwa rodzaje praktycznej nauki zawodu. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu może być realizowany w formie zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.

Podstawowym a zarazem głównym celem organizacji i przeprowadzania zajęć praktycznych jest konieczność opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych, które są niezbędne do podjęcia pracy w określonym zawodzie. W przypadku zajęć odbywanych u pracodawców celem jest również zastosowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Z kolei, praktyki zawodowe dla uczniów szkół: techników, szkół branżowych i policealnych mogą być organizowane w trakcie trwania całego roku szkolnego, również w okresie wakacji. Należy jednak pamiętać, że gdy zajęcia odbywają się w czasie standardowo wolnym dla uczniów takim jak ferie bądź wakacje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w danym roku ulegają skróceniu.

 1. Szczegółowe zasady organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu

Jeżeli chodzi o wymiar godzinowy zajęć określony jest on w ramowych planach nauczania dla poszczególnych rodzajów szkół ustalonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2019 roku. Najistotniejszą kwestią jest dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów, który wynosi:

 • 6 godzin w przypadku uczniów którzy, nie ukończyli 16 roku życia
 • 8 godzin w przypadku uczniów starszych
 • 7 godzin w uzasadnionych przypadkach m.in. w przypadku uczniów niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 lat
 • 12 godzin w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla uczniów w wieku powyżej 18 lat

Ważne! Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, jednak w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

Co więcej? Nauka może być prowadzona zarówno, indywidualnie, jak i w grupach. Należy jednak pamiętać, iż liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania danego zawodu oraz uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu. Niezwykle ważne jest zachowanie wszystkich zasad, które wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz norm ergonomii i dostępności. Duże znaczenie odgrywają też warunki lokalowe i techniczne w miejscu, w którym odbywa się praktyczna nauka zawodu a także potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

 1. Jakie są obowiązki Dyrektora szkoły?

Przepisy związane z Rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu określają obowiązki Dyrektora szkoły m.in.:

 • Nadzór realizacji programu praktycznej nauki zawodu
 • Współpraca z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu
 • Zapewnienie ubezpieczenia uczniom od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Akceptacja instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych
 • Wyznaczenie nauczycieli do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu
 • W przypadku uczniów, którzy odbywają naukę w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania oraz poza siedzibą szkoły – zwrot równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej
 • W przypadku uczniów, którzy odbywają praktykę w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których nie jest możliwie codzienny dojazd – zapewnienie nieodpłatnego zakwaterowania oraz opieki i wyżywienia
 • Przygotowanie kalkulacji ponoszonych przez szkołę kosztów związanych z realizacją praktycznej nauki zawodu