Szkolnictwo niepubliczne cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Znaczna część rodziców decyduje się na posłanie swoich pociech do szkół prywatnych. Uważają, że edukacja w szkołach niepublicznych jest lepszą opcją niż edukacja w sektorze publicznym. Przede wszystkim zapewniają one wysoki poziom nauczania. Oferują bardzo dobre warunki nauki, stosując sprawdzone i wymagające programy na każdym etapie edukacji. Prywatna szkoła podstawowa (Wrocław) rozwija naturalne zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe.

Prywatna szkoła podstawowa Wrocław

W szkołach niepublicznych, szczególnie w międzynarodowych, rekrutację prowadzi się przez cały rok, ponieważ rodziny z dziećmi przyjeżdżają zza granicy w różnym czasie podczas trwania roku szkolnego. Umożliwia to wiele dużych miast, w tym Wrocław. Prywatna szkoła podstawowa charakteryzuje się holistycznym podejściem do rozwoju dziecka, odpowiada na różne jego potrzeby i całościowo stymuluje dobrostan. Program ten rozwija dwujęzyczność oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Nowoczesne metody nauczania

 • Realizacja programów dwujęzycznych;
 • Rozwijanie autentycznej pasji poznawania oraz umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia;
 • Wspieranie przyjaźni rówieśniczych oraz rozbudzanie radości ze współpracy z innymi;
 • Tworzenie warunków do rozwijania odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w życie szkoły oraz lokalnej społeczności;
 • Rozbudzanie zainteresowań i talentów oraz umożliwianie ich prezentacji;
 • Kształtowanie miękkich kompetencji ze szczególną emfazą na porozumienie bez przemocy, poczucie swojej wartości i szacunek do każdego człowieka;
 • Holistyczne podejście do rozwoju dziecka odpowiadające na różne jego potrzeby i całościowo stymulujące dobrostan;
 • Innowacyjne metody dydaktyczne;
 • Metoda zielonego długopisu – ocenianie ma charakter kształtujący, a nie wartościujący;
 • Harmonijny plan dnia i roku szkolnego, gdzie jest miejsce na odpoczynek, wycieczki i edukację na świeżym powietrzu;
 • Edukacja włączająca oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec słabszych i potrzebujących wsparcia;
 • Edukacja proekologiczna oraz aktywizacja dzieci w podejmowaniu działań służących dobru świata roślin i zwierząt;
 • Doświadczony, zaangażowany i oddany dzieciom zespół pedagogów i specjalistów.

Harmonogram roku szkolnego

Rok szkolny zaplanowany jest zgodnie z cyklem krótkich okresów przeplecionych czasem ferii dedykowanych leśnej szkole. Służy to zarówno harmonijnemu rozwojowi dzieci, konsolidacji wiedzy, wzmacnianiu relacji rówieśniczych i rozwijaniu kluczowych kompetencji, jak i daje nauczycielom możliwość częstszej ewaluacji swojej pracy i wprowadzania niezbędnych rozwiązań na kolejne okresy nauki. Szkoła jest otwarta w godzinach 7:30 – 17:00, a rodzice mogą swobodnie przyprowadzać dzieci do godziny 9:00. Ramowy plan dnia w klasach 0 – 3 jest adekwatnie dopasowywany do realizowanego materiału i potrzeb konkretnej klasy. Przeznaczony jest także czas na zwiększoną aktywność fizyczną, a także warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci.

Innowacyjne projekty dydaktyczne

Zajęcia stawiają na rozwój pod względem ekologicznym, a także społecznym.

Projekty dają możliwość zanurzenia się w procesie poznawania zgodnie z ideą „flow”.

Główną misją nauczycieli jest dbanie o rozwój własny uczniów, poszerzanie horyzontów oraz wsparcie w osiągnięciu zamierzonych celów, a prywatna szkoła podstawowa (Wrocław) właśnie to umożliwia.