Pomysł na maturę międzynarodową IB, powstał w Szwajcarii w latach sześćdziesiątych. Powstała tam fundacja IBO, która obecnie gromadzi pod swoimi skrzydłami ok. 1000 szkół. Taka matura jest coraz częściej zdawana ponieważ dzięki niej otwierają się drzwi do bardzo wielu uczelni na całym świecie.

Placówki pracujące w systemie IB rozlokowane są aż w 100 państwach, przy czym prawie 50 % spośród tych szkół, to instytucje państwowe. W krajach skandynawskich można spotkać najwięcej szkół tego typu. Znaczna część placówek mieści się w Europie Środkowo-Wschodniej, Anglii, Holandii, Hiszpanii, a także w USA. Organizowane są one dla uczniów uczęszczających do szkoły średniej, zdarza się jednak, że naukę rozpoczynają dzieci trzyletnie. W klasie International Baccalaureate edukacja odbywa się bezpłatnie. Pokryć trzeba natomiast koszt podręczników oraz kalkulatorów graficznych. Po stronie osób uczących się spoczywa także opłata za egzaminy maturalne. W Polsce szkoły, które ukierunkowane są na maturę międzynarodową znajdują się pod patronatem Dyrekcji Regionalnej dla Europy Środkowo-Wschodniej w Sztokholmie. Program IB realizuje obecnie 29 szkół, z czego 13 to szkoły państwowe. Program matury ib w Polsce pojawił się po raz pierwszy w 1993 r.

Matura IB – co należy wiedzieć?

theswanschool.edu.pl - matura IB

Program IB obejmuje dwuletni kurs. W polskiej szkole przypada on po pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. Kończy się międzynarodowymi egzaminem, który honorowany jest przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Pozytywny wynik zwalnia z egzaminów wstępnych na uniwersytet, który ten egzamin uznaje. Zajęcia prowadzone w programie IB odbywają się w języku angielskim. Uczeń ma do wyboru sześć grup z których wybiera po jednym przedmiocie (język podstawowy/ojczysty, język obcy/wykładowy, nauki społeczne, nauki eksperymentalne, nauki matematyczne i przedmiot do wyboru z zakresu szeroko rozumianej sztuki).

Przynajmniej trzy z tych przedmiotów muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym (poziom wyższy) , zaś trzy pozostałe na podstawowym (poziom niższy). Ma to później odzwierciedlenie w poziomie zaawansowania na którym zdaje się egzamin końcowy. Aby uzyskać dyplom IB uczeń musi zdać egzaminy z wszystkich sześciu przedmiotów, a ponadto zaliczyć dodatkowe elementy programu. Każdy uczeń musi zdać egzamin z THEORY OF KNOWLEDGE (TOK), czyli z teorii wiedzy w wymiarze 100 godzin. Jest to konieczne aby zrozumieć ideę edukacyjną systemu IB. Drugi obowiązkowy kurs to CREATIVITY, ACTION, SERVICE, czyli praca na rzecz środowiska (150 godzin). CAS związana jest z aktywnością społeczną, wolontariatem oraz rozwojem twórczym. Praktyka taka musi być ściśle udokumentowana. Bardzo istotne są tutaj raporty zawierające samoocenę. W ramach TOK uczeń musi przeprowadzić prezentację na wybrany dowolnie przez siebie temat, a także napisać esej (ok. 1200-1600 słów) na temat wybrany z listy określonej przez IB. Warunkiem przystąpienia do matury IB jest zaliczenie pracy dyplomowej.. Natomiast pozytywny wynik z CAS umożliwia uzyskanie dyplomu IB.

Korzyści z matury międzynarodowej

Dlaczego młodzież w ogóle wybiera program IB? Głównym czynnikiem skłaniającym młodych ludzi do zdawania międzynarodowej matury jest ich przyszłość, którą widzą w studiowaniu za granicą. Dyplom IB honorują wszystkie kraje, egzamin ten jest więc przepustką na najbardziej prestiżowe uniwersytety na świecie. 24 punkty, to pułap, który należy zdobyć aby otrzymać dyplom IB. Z kolei aby otrzymać paszport do najlepszych uczelni bez egzaminu trzeba mieć wynik 38 punktów. Optymalnie z całości można uzyskać 45 pkt.

Matura międzynarodowa uprawnia do podjęcia studiów zarówno Polsce, jak i na zagranicznych uczelniach. Oprócz tego, że jest to otwarta ścieżka do uzyskania indeksu na wymarzoną uczelnię, to ten dwuletni program nauczania pozwala na zdobycie wiedzy zarówno bardzo ogólnej jak i tej ściśle związanej z wybraną specjalizacją. Tak zorganizowany program nauczania umożliwia zdobycie wszechstronnej edukacji. Kurs pozwala na zdobycie umiejętności krytycznego myślenia, otwiera młodych ludzi na zmieniające się potrzeby świata. Uczy tolerancji i zrozumienia dla różnorodnych kultur, bez względu na przynależność państwową czy też narodową. Młodzież staje się samodzielna, aktywna i odpowiedzialna za swoją edukację. Jest to połączenie wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi umiejętnościami
w praktyce. Wysoki standard kształcenia uzupełniony został troską o indywidualny rozwój ucznia. Program ten kreuje młodych ludzi otwartych na inne narody, kulturę, religię, gotowych do życia w świecie w którym co raz większą rolę odgrywają procesy globalizacji.

Wszystkie placówki realizujące program IB muszą spełniać szereg surowych zasad. To one decydują o poziomie tych szkół, a ich przestrzeganie nagradzane jest międzynarodowym znakiem jakości edukacyjnej. W Warszawie, do matury IB przygotowuje theswanschool.pl

Komisje egzaminacyjne w Wielkiej Brytanii ściśle określają kryteria oceny. Podczas warsztatów przedmiotowych nauczyciele zdobywają wiedzę jak je stosować w trakcie kształcenia. Funkcjonuje także instytucja koordynatora kształcenia. Taki koordynator sprawuje piecze nad całością, układa plan, monitoruje poziom nauczania, służy pomocą nauczycielom.