Ocena pracy nauczyciela to proces, który może trwać nawet kilka miesięcy i zawsze powinien być zakończony wystawieniem pisemnej opinii. Ocenie może podlegać każdy nauczyciel, z wyjątkiem stażysty, pod warunkiem, że od ostatniej oceny minął przynajmniej rok.

Gotowy wzór oceny pracy nauczyciela

Pisemna ocena pracy nauczyciela to dokument, który tworzy się w oparciu o szczegółowe wytyczne. Musi on spełniać je wszystkie. Taki gotowy wzór w przystępnej cenie (jednej z niższych w internecie) można pobrać np. tutaj:

https://jakwyjsczdlugow.pl/ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-doc/

https://odkryjprawo.pl/pobierz/przykladowa-opinia-o-nauczycielu-wzor-pdf-doc/

Gotowy wzór znacząco ułatwia i przyspiesza sporządzenie ostatecznej opinii. Spełnia też wszystkie wymogi formalne, więc można mieć pewność, że żaden aspekt nie zostanie pominięty, co mogłoby się zdarzyć przy tworzeniu dokumentu samodzielnie.

Kto może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela?

O ocenę pracy nauczyciela może wnioskować sam nauczyciel, mogą to być też organy prowadzące szkołę lub sprawujące nad nim nadzór. W pierwszym przypadku będzie to Urząd Miasta (ewentualnie powiatu, gminy) w drugim – kuratorium.

Nieco rzadziej można spotkać się z sytuacją, w której o ocenę pracy nauczyciela wnioskuje rada szkoły lub rada rodziców, ale takie możliwości też są przewidziane w Karcie Nauczyciela – dokumencie, który jest podstawą do wszczęcia procedury oceny pracy nauczyciela.

Kto powinien dokonać oceny pracy nauczyciela?

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły. Może to zrobić samodzielnie lub posiłkując się opinią samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców. Ma też możliwość zasięgnięcia opinii innego nauczyciela lub metodyka. Decyzję o skorzystaniu z takiej opcji może podjąć jednoosobowo, może to być też sugestią ocenianego nauczyciela.

Jeśli o ocenę pracy nauczyciela wnioskował sam dyrektor, powinien jej dokonać w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia nauczyciela o wszczęciu postępowania oceniającego. Jeśli wniosek został złożony przez organy zewnętrze, radę szkoły, rodziców lub samego nauczyciela, dyrektor ma trzy miesiące od złożenia wniosku na przygotowanie końcowej opinii w formie pisemnej.

Czego dotyczy ocena pracy nauczyciela?

Wbrew pozorom kompleksowa ocena pracy nauczyciela nie skupia się tylko na sposobie prowadzenia przez niego lekcji i umiejętności nawiązania kontaktu z uczniami. Nie polega też na jednorazowej „wizytacji” zakończonej napisaniem raportu.

Kompleksowa ocena pracy nauczyciela uwzględnia nie tylko metodykę pracy, ale też nacisk kładziony na rozwój własny i uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych w duchu tolerancji. Pod uwagę bierze się również stosunek nauczyciela do obowiązków zawodowych, nie tylko tych związanych z nauczaniem, ale też np. dbałością o bezpieczeństwo uczniów. Jednym słowem – w ocenie pracy nauczyciela chodzi o tzw. całokształt.

Czy nauczyciel ma wgląd w ocenę swojej pracy?

Tak, pisemna opinia zostaje doręczona nauczycielowi i jeśli jego zdaniem jest niesłuszna lub krzywdząca, ma czternaście dni na wniesienie od niej odwołania.

Nauczyciel nie ma natomiast możliwości wglądu i ingerencji w ocenę w trakcie jej tworzenia. Dyrektor szkoły nie ma obowiązku dzielenia się z nim swoimi notatkami i bieżącymi spostrzeżeniami.