Czy jesteś nieśmiały/a?

Answer the questions below by choosing A, B, C or D and read your characteristic.
(Odpowiedz na poniższe pytania, wybierając A, B, C lub D i przeczytaj swoją charakterystykę.)

1. Think of your first day at new school or a class. What did you do?
(Pomyśl o swoim pierwszym dniu w nowej szkole lub klasie. Co robiłeś?)
A. I set down and watched my new classmates. (Siedziałem i obserwowałem moich nowych kolegów i koleżanki.)
B. I was looking for the people I knew. (Szukałem ludzi, których znam.)
C. I talked only to the people who wanted to talk to me. (Rozmawiałem tylko z tymi osobami, które chciały rozmawiać ze mną.)
D. I tried to talk to everyone to learn what friends I was going to have. (Próbowałem rozmawiać z każdym, aby dowiedzieć się, jakich będę mieć przyjaciół.)

2. Look in a mirror. What person can you see? (Spójrz w lustro. Jaką widzisz osobę?)
A. An ugly boy/ girl who is not special in anything. (Brzydką dziewczynę/ brzydkiego chłopaka, która/ y nie jest w żaden sposób wyjątkowa/ y.)
B. That really depends on a day. (To naprawdę zależy od dnia.)
C. I see a nice and intelligent person. (Widzę miłą i inteligentną osobę.)
D. Somebody wonderful and quite good-looking. (Kogoś wspaniałego i całkiem dobrze wyglądającego.)

3. One of your good friends invites you to the birthday party. All people you know are you and your friend. How do you feel about going there? (Jeden z Twoich dobrych znajomych zaprasza Cię na przyjęcie urodzinowe. Wszyscy, których znasz to Ty i Twój znajomy. Co sądzisz o pójściu tam?)
A. I don’t want to go and I am scared that my friend will be angry with me. (Nie chcę iść i boję się, że mój znajomy będzie zły na mnie.)
B. I go but only if my friend confirms that they are nice people. (Idę, ale tylko jeżeli mój znajomy potwierdzi, że są to mili ludzie.)
C. I want to go because I may meet somebody interesting. (Chcę iść, bo mogę poznać kogoś interesującego.)
D. Of course I go! A party with unknown people is very exciting. (Oczywiście, że idę! Impreza z nieznanymi ludźmi jest bardzo ekscytująca.)

4. Take a piece of paper and write as many as you manage positive and negative features of your character. You have one minute. Now count how many positive and negative features there are. What is your result?
(Weź kartkę papieru i wypisz tyle, ile tylko zdołasz pozytywnych i negatywnych cech swojego charakteru. Masz na to minutę. Teraz policz, ile jest pozytywnych i negatywnych cech. Jaki masz wynik?)
A. There are more negatives than positives. (Jest więcej cech negatywnych niż pozytywnych.)
B. Most of negatives but if I had one more minute… (Większość negatywnych, ale gdybym miał/ a o minutę więcej…)
C. Equal number. (Po równo)
D. I have more positives than negatives. (Mam więcej pozytywnych niż negatywnych cech.)

 

Answers

Most of A
You are a very shy person and you always have problems in new situations. You would like to meet some new people but you don’t have enough strength! Try to be self-confident and believe when people tell you about your positive features. Be proud of your hobby and be sure that you are someone special!

(Jesteś bardzo nieśmiałą osobą i zawsze masz problemy w nowych sytuacjach. Chciałbyś poznać jakichś nowych ludzi, ale nie masz wystarczająco dużo siły! Spróbuj być pewny siebie i wierz, kiedy ludzie mówią Ci o Twoich dobrych cechach. Bądź dumny ze swojego hobby i bądź pewien, że jesteś kimś wyjątkowym.)

Most of B
You are a bit pessimistic, aren’t you? You like parties and new places but you always want to have by you somebody who you know well, just in case. It’s not the best solution, you have to realise this. Try to be more optimistic and friendly. That will help you in meeting new friends. And don’t rely on somebody else forever!

(Jesteś trochę pesymistą, prawda? Lubisz imprezy i nowe miejsca, ale zawsze chcesz mieć przy sobie kogoś, kogo dobrze znasz, tak na wszelki wypadek. To nie jest najlepsze rozwiązanie, musisz zdawać sobie z tego sprawę. Staraj się być bardziej optymistyczny i przyjacielski. To pomoże Ci w poznawaniu nowych przyjaciół. I wiedz, że nie zawsze możesz polegać na kimś innym!)

Most of C
You love new people and you are quite self-confident. That’s why others really like you. You know when you can talk to somebody and you never disturb people in a conversation. Many people invite you to their parties. But you have some problems, don’t you? You always pay attention if you don’t disturb. Probably you say ‘I’m sorry’ and ‘May I…?’ too often! It really annoys people. So don’t do this!

(Uwielbiasz nowych ludzi i jesteś całkiem pewny siebie. Dlatego inni Cię lubią. Wiesz, kiedy możesz z kimś porozmawiać i nigdy nie przeszkadzasz innym w rozmowie. Wiele osób zaprasza Cię na imprezy. Ale miewasz problemy, prawda? Zawsze zwracasz uwagę, czy nie przeszkadzasz. Prawdopodobnie mówisz „Przepraszam” i „Czy mogę…?” zbyt często! To naprawdę denerwuje ludzi. Więc tego nie rób!)

Most of D
Well, well, well! You meet new people all the time! You go to parties very often. There’s nothing scary for you. But mind two things: first of all, you trust strangers too much. Be careful. Second of all, you are very loud and you think that everybody has a great time all the time! That’s why very often people just don’t like you cause they consider you as somebody who doesn’t respect their feelings. You have to be sensitive!

(Cóż, cóż, cóż! Cały czas spotykasz nowych ludzi! Chodzisz na imprezy bardzo często. Nic dla Ciebie nie jest straszne. Ale miej na względzie dwie rzeczy: po pierwsze, zbytnio ufasz obcym. Bądź ostrożny. Po drugie, jesteś bardzo głośny i twierdzisz, że każdy świetnie się bawi przez cały czas! Dlatego bardzo często ludzie Cię nie lubią, bo uważają Cię za kogoś, kto nie szanuje ich uczuć. Musisz być wrażliwy!)