• Kulturoznawstwo jest kierunkiem humanistycznym koncentrującym się na poznawaniu kultury i jej przejawów i zachodzącymi w niej zmianami.
 • Są to studia (interdyscyplinarne) przeznaczone dla osób zainteresowanych ogólnie kulturą – sztuką, literaturą, malarstwem, filmem i teatrem.
 • Studia kulturoznawcze uczą profesjonalnego odbioru dzieł sztuki, umiejętności formułowania sądów na temat poszczególnych dzieł i relacji między poszczególnymi dziedzinami sztuki.
 • Nie są to studia zawodowe, ale zdobyte umiejętności i ogólna wiedza o kulturze pozwolą Ci podjąć pracę w różnych instytucjach życia kulturalnego.

Predyspozycje

 • Zainteresowanie zjawiskami życia kulturalnego i społecznego.
 • Kandydat na studia kulturoznawcze powinien być wrażliwy na kulturę, aktywnie ją odbierać oraz być samodzielny w myśleniu i krytyczny wobec zjawisk społecznych.
 • Studia wymagają przede wszystkim umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia, czytania tekstów naukowych, poprawności wysławiania się i precyzji w formułowaniu wniosków.
 • Ważna jest samodyscypliny i umiejętność zorganizowania sobie samodzielnej pracy.

Inwestycje w liceum

 • To wymarzone studia dla prawdziwych humanistów, dlatego już w liceum dobrze opanuj materiał z języka polskiego, historii, nauki o społeczeństwie.
 • Na tym kierunku spotkasz ludzi, którzy będą mieli sporą wiedzę na temat literatury, filmu czy teatru, dlatego aby nie odstawać na zajęciach i móc podjąć dyskusje musisz mieć ogólne rozeznanie w tym, co się dzieje w świecie kultury.
  Musisz znać takie nazwiska jak Craig, Grotowski, Fellini, Almodovar i nie tylko. Opracuj sobie kilka obszarów tematycznych nieco bardziej szczegółowo, do których będziesz mógł się odwołać podczas zajęć. To robi wrażenie.
 • Studia na kulturoznawstwie wymagają również dużej znajomości terminologii
  z dziedziny filmu, teatru i literatury. Tą podstawową musisz znać, rozumieć
  i sprawnie się nią posługiwać.
 • Nauczyć się formułować i umieć bronić własne opinie. To niezwykle cenna umiejętność, niezbędna w późniejszej pracy.
 • W pracy jako krytyk czy dziennikarz istotna jest umiejętność wysławiania się, argumentowania, a do tego potrzebne jest bogate słownictwo i łatwość pisania. Spróbuj pisać recenzje obejrzanych filmów, przeczytanych książek – potem skonfrontuj je z tymi profesjonalnymi.

Studia

 • Kulturoznawstwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.
 • Podstawowe przedmioty są uniwersalne: filozofia, estetyka, socjologia kultury, antropologia kultury. Dużo jest his­torii: kultury Europy, kultury antycznej (I rok), średniowiecza (II rok), XIX w. (III rok), współczes­nej (IV rok), filmu, literatury, sztuki itp.
 • Sporo jest także przedmiotów związanych z mediami: teoria mediów, teoria sieci, warsztaty telewizyjno-audiowizualne.
 • Do istotnych zajęć na kulturoznawstwie studenci zaliczają historię kultury i antropologię kultury.
 • Kulturoznawstwo studiuje się nietypowo. Jest tu niewiele zajęć na uczelni (można mieć nawet dwa dni wolnego!), a za to dużo samodzielnej pracy – czytania, zbierania informacji, śledzenia bieżących wydarzeń kulturalnych. W coraz większym stopniu odchodzi się od zajęć teoretycznych na rzecz wyjść do teatru czy na wystawę.

Pierwszy rok

 • Na pierwszym roku sporo czasu będziesz musiał poświęcić na lekturze różnych tekstów, które następnie omawia się na przedmiocie zwanym analizą kulturoznawczą.
 • Obowiązkowym przedmiotem jest logika, prowadzona pod kątem kształcenia humanistów – wprowadza logiczne myślenie przydatne do odczytywania ­zawiłych tekstów. ­Trwa jedne semestr i i zakończony jest egzaminem.
 • W drugim semestrze zaczyna się już prawdziwe studiowanie, ukoronowane dość trudną sesją egzaminacyjną. Czekają Cię egzaminy z historii kultury antycznej (najtrudniejszy i najczęściej oblewany egzamin), poetyki, antropologii kultury i językoznawstwa (zestaw różny w zależności od uczelni).

Kolejne lata

 • W kolejnych latach czekają na Ciebie zróżnicowanych pod względem formy zajęci: wykłady, konwersatoria, seminaria, projekcje filmowe, spektakle teatralne, wakacyjne praktyki zawodowe.
 • Na III roku wybierasz specjalizację i będziesz mógł samodzielnie wybrać przedmioty fakultatywne według swoich zainteresowań.
 • Oprócz przedmiotów kierunkowych obowiązywać Cię będą konwersatoria poświęcone teatrowi, plastyce, muzyce czy filmowi.

Studia magisterskie

Na czwartym i piątym roku obowiązują Cię seminaria magisterskie.

 

Przedmioty

Na program studiów składają się

przedmioty kierunkowe:

 • wstęp do kulturoznawstwa
  Zajęcia dotyczą podstaw teoretycznych kierunku studiów, głównych pojęć i terminów m.in „kulturoznawstwo”;
 • podstawy antropologii
  Na tych zajęciach będziesz miał do czynienia z zagadnieniami związanymi z szeroko pojmowanej kultury);
 • historia myśli o kulturze
  Przedmiot przedstawia historyczny zarys kształtowania się koncepcji kultury;
 • teoria kultury
  Prezentuje najważniejsze współczesne koncepcje teoretyczne kultury oraz sposoby jej rozumienia i poznawania;
 • historia kultury i cywilizacji,
 • psychosocjologia kultury,
 • metodologia badań kulturoznawczych;

przedmioty ogólnokształcące:

 • historia filozofii,
 • filozofia humanistyki współczesnej,
 • aksjologia,
 • estetyka,
 • semiologia,
 • wiedza o komunikacji,
 • lektoraty: języka angielskiego, łacińskiego;

przedmioty uzupełniające:

 • wiedza o plastyce,
 • wiedza o muzyce,
 • wiedza o literaturze,
 • wiedza o teatrze,
 • wiedza o filmie i nowych mediach, religioznawstwo.

Na poziomie magisterskim, oprócz seminarium dyplomowego oraz przedmiotów specjalnościowych, wykładane są:

 • estetyka,
 • antropologia kultury,
 • filozofia kultury,
 • metody badań kulturoznawczych.

 

Specjalizacje

Po drugim roku wybiera się jedną z czterech specjalizacji. Od trzeciego roku dla każdej ze specjalizacji jest oddzielny program, ale zdarzają się wspólne zajęcia z przedmiotów ogólnouniwersyteckich, takich jak: psychologia, wiedza o kulturze czy estetyka.

 • estetyka
 • kultura w naukach humanistycznych i społecznych
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • pedagogika kultury
 • współczesna kultura narodowa i europejska
 • wstęp do kulturoznawstwa
 • wzorce kulturowe w komunikowaniu społecznym
 • analiza nowych zachowań komunikacyjnych
 • animacja i zarządzanie kulturą
 • organizacja i zarządzanie w kulturze w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
 • organizacja kultury i inicjatywy pozarządowe
 • podstawy erystyki
 • podstawy wiedzy o mediach elektronicznych
 • strategie komunikacyjne
 • współczesny rynek kultury i sztuki

 

Projekt programu studiów

Rok I

 • Wiedza o kulturze (wkł.)
 • Antropologia kultury (ćw.)
 • Logika (ćw.)
 • Poetyka (ćw.)
 • Wstęp do językoznawstwa (wyk. i ćw.)
 • Historia kultury polskiej (wkł.)
 • Lektoraty (2)
 • Wf

Rok II

 • Antropologia słowa (ćw.)
 • Antropologia teatru (ćw.)
 • Historia kultury polskiej (staropolskiej)
 • Teoria literatury (ćw.)
 • Filozofia kultury (ćw.)
 • Konwersatorium do wyboru
 • Lektoraty (2)
 • Wf

Rok III

 • Antropologia audiowizualności
 • Historia kultury polskiej (XIX w.- ćw.)
 • Historia kultury obcej- I (wyk. ćw.)
 • Socjologia/ psychologia (ćw.)
 • Proseminaria (2)
 • Konwersatorium
 • Lektorat
 • Wf

Rok IV

 • Seminarium magisterskie
 • Historia kultury polskiej XX w (ćw.)
 • Projekt programu studiów
 • Historia kultury obcej II (wyk. ćw.)
 • Wiedza o języku (obcym) (ćw.)
 • Konwersatoria (2)
 • Rok V
 • Seminarium magisterskie
 • Konwersatorium

Na kulturoznawstwie studenci przygotowywani są do pracy jako krytycy filmowi i teatralni. Dlatego wiele czasu, oprócz udziału w wykładach, ćwiczeniach i seminariach, spędzają, oglądając przedstawienia i biorąc udział w pokazach. Następnie piszą recenzję sztuk.

Gwarantuje to wszechstronną wiedzę i umiejętność swobodnego poruszania się po różnych obszarach kultury i twórczości artystycznej.

 

Praca

Jako absolwent kulturoznawstwa będziesz mógł znaleźć pracę

 • w instytucjach upowszechniania kultury jako organizator życia kulturalnego (animator kultury, instruktor),
 • artystycznych,
 • naukowo-badawczych,
 • prasie, radiu i telewizji jako dziennikarz lub recenzent literacki, filmowy, teatralny
 • wydawnictwach jako redaktor,
 • w redakcjach internetowych,
 • w teatrze jako kierownik literacki
 • agencjach reklamowych,
 • stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych,
 • instytucjach edukacyjnych (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji pedagogicznych) jako nauczyciel (w zakresie przedmiotów dotyczących sztuki
  i wiedzy o kulturze).

Absolwenci kierunku kulturoznawstwo mogą:

 • ukończyć studia podyplomowe z historii sztuki i podjąć pracę związaną z tą dziedziną;
 • podjąć studia podyplomowe z zakresu zarządzania i kierować placówką kulturalną.
 • Absolwenci kulturoznawstwa najczęściej pracują w miejscach związanych z szeroko pojętą kulturą: teatrach, kinach czy muzeach.
 • Niejednokrotnie zajmują się też organizacją pracy w domach kultury, koncertów czy targów, na przykład książki.
 • Wiele osób decyduje się na pracę w mediach, w działach kulturalnych gazet zajmują się krytyką i recenzją.
 • Kulturoznawcy są ludźmi bardzo elastycznymi umysłowo, dlatego często zatrudniają się w działach kreatywnych agencji reklamowych.
 • Jeżeli ktoś specjalizuje się w kulturze krajów atrakcyjnych turystycznie, może ubiegać się o pracę w biurach turystycznych jako pilot wycieczek lub rezydent.

 

Specjalizacje

Na kierunku kulturoznawstwo prowadzone są następujące specjalności:

 • globalizacja, lokalność, rynek – zadaniem specjalizacji jest wyposażenie Cię
  w wiedzę i umiejętności przydatne w prowadzeniu szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Po niej będziesz przygotowany do pracy
  w instytucjach i firmach prywatnych, samorządowych, państwowych, organizacjach pozarządowych, jak również do realizacji własnych projektów
  w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.
 • komunikacja i media – tu poznasz procesy komunikowania i wykorzystywania ich w działalności praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijających się nowych technik komunikacji (np.Internet);
 • krytyka artystyczna – po tej specjalizacji będziesz mógł pracować jako krytyk sztuki, jak i jej popularyzator oraz animator życia kulturalnego, pracując
  w galeriach, teatrach, festiwale, urzędach i organizacjach pozarządowych;
 • kultura i wizerunek regionu – tu zdobędziesz wiedzę i umiejętności przydatne w szeroko rozumianych działaniach kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych w społecznościach lokalnych i regionalnych. Specjalizacja ta szczególnie koncentruje się na przygotowaniu do budowania strategii promocyjnych i tworzenia wizerunku miejsc i regionów;
 • performance – sztuka rozwoju – specjalizacja dostarczy Ci wiedzy
  i umiejętności niezbędnych do studiowania i opisywania procesów dynamicznych, zachodzących we współczesnej kulturze, a także wyposaży
  Cię w instrumenty do inicjowania konstruktywnych przemian indywidualnych
  i społecznych. Wykłady zapoznają Cię z najnowszymi teoriami oraz historią performansów kulturowych i artystycznych;
 • społeczne obrazy przeszłości – celem specjalności jest wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki pamięci zbiorowej.
  Poznasz mechanizmy tworzenia społecznych obrazów przeszłości i ich wykorzystywania w kształtowaniu tożsamości, również sposoby gromadzenia, dokumentowania i popularyzacji wiedzy o przeszłości (typy nośników i magazynów pamięci oraz zasady ich funkcjonowania), zaznajomisz się z działalnością instytucji wyspecjalizowanych w badaniu, gromadzeniu i przekazywaniu społecznych wyobrażeń o przeszłości. Umiejętności te będą przydatne w projektowaniu stron internetowych, izb pamięci, miejsc upamiętniania w środowiskach lokalnych oraz w wyspecjalizowanych instytucjach.

 

Specyfika kierunku

Na kulturoznawstwie spotkasz wielu indywidualistów, ludzi piszących książki, pasjonatów filmu i teatru, fotografików, ludzi uzdolnionych plastycznie, grafików i malarzy, którym zabrakło wiary, aby złożyć papiery na ASP.

 

Dla kogo studia?

Kulturoznawstwo nie jest trudnym kierunkiem. Trzeba dużo czytać, mile widziane jest też aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, bo jeśli ktoś nie chodzi na wystawy, nie śledzi wydarzeń kulturalnych,
to nie bardzo ma o czym rozmawiać na zajęciach. Dlatego w ramach zajęć studenci chodzą do teatru, bywają w muzeach i na wystawach.

Przedmioty

 • Najtrudniejsza na pierwszym roku jest logika, bo jest to przedmiot zdecydowanie najmniej humanis­tyczny.
 • Problemy są także z historią kultury obcej.
 • Cięższe kobyły do przejścia to historia sztuki, teatru i filmu powszechnego.

Co jest najciekawsze?

 • Najciekawsze zajęcia są z antropologii kultury na pierwszym roku. Jest to wstęp do wszystkiego, co będzie na studiach.
 • Wielbiciele kina cenią sobie film i audiowizualność w kulturze. Na zajęciach analizuje się dzieła filmowe i współczesne wypowiedzi audiowizualne.
 • Dużo zwolenników ma także antropologia widowisk
  (teatr, historia kultury polskiej XX wieku, karnawał w kulturze).

Co dają studia na tym kierunku?

 • Studia przygotują Cię do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations.
 • Mając szeroka wiedzę
  z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, będziesz potrafił dostrzec, zrozumieć
  i przeanalizować wszelkie zjawiska kultury.
 • Będziesz wiedział,
  jak od strony prawnej i ekonomicznej, zarządzać współczesnymi instytucjami kultury (teatrem, domem kultury) oraz jak
  w nich organizować życie kulturalne.
 • Poznasz współczesne media, ich strukturę i organizację oraz funkcje i znaczenie jakie pełnią w nowoczesnym społeczeństwie.

Gdzie studiować?

Kulturoznawstwo można studiować zarówno na uczelniach państwowych (wyłącznie na uniwersytetach, najczęściej na wydziałach filologicznych),
jak i niepaństwowych.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Śląski
  w Katowicach,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Marii Curie
  -Skłodowskiej w Lublinie,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Akademia Pomorska
  w Słupsku,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Co będziesz studiować?

 • kultura z perspektywy różnych dyscyplin naukowych,
 • filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa,
 • wiedza o sztuce i literaturze,
 • teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze,
 • podstawowe cechy współczesnej kultury audiowizualnej,
 • instytucje kulturalne i ich zasady,
 • filozofia kultury, estetyka,
 • antropologia kultury,
 • metody badań kulturoznawczych;

Specjalności

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku kulturoznawstwo:

 • animacja kultury,
 • animacja i zarządzanie kulturą,
 • filmoznawstwo,
 • kultura współczesna,
 • elektroniczne przetwarzanie informacji,
 • teatrologia,
 • kultura literacka,
 • promocja sztuki,
 • medioznawstwo,
 • kultura popularna,
 • teoria i historia kultury,
 • komunikacja kulturowa,
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach,
 • media i popkultura,
 • kulturoznawstwo międzynarodowe,
 • zarządzanie kulturą,
 • zarządzanie mediami,
 • porównawcze studia cywilizacji,
 • stosunki etniczne i migracje międzynarodowe,
 • film w kulturze,
 • muzyka w kulturze,
 • sztuki plastyczne w kulturze,
 • teatr w kulturze,
 • folklorystyka i etnologia,
 • historia i kultura regionalna,
 • krytyka i promocja sztuk plastycznych,
 • sztuka i turystyka,
 • nowa audiowizualność,
 • edytorstwo multimedialne,
 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej,
 • kulturoznawstwo USA,