ARIANIE – inaczej bracia polscy. Nurt religijny, który rozwinął się w Polsce, w dobie odrodzenia, w wyniku reformacji. Był to nurt radykalny, który oprócz założeń religijnych głosił także hasła społeczne – np. potępienie poddaństwa chłopów, potrzebę wyrzekania się majątków, przeciwstawiali się wojnom. Program arian spotkał się z oburzeniem szlachty polskiej, zwłaszcza ze względu na swoje postulaty społeczne. W 1658 r. uchwałą sejmową zostali zmuszeni do zmiany wyznania lub opuszczenia kraju. Pozostawili po sobie liczne dzieła literackie i naukowe, a także bogato rozwinięte szkolnictwo.