EMBLEMAT – oznacza „ozdobę”. Rozpowszechniony szczególnie w drugiej poł. XVII wieku, chociaż znanym już wcześniej – przykładem może być Zwierzyniec Mikołaja Reja. Prawdziwy emblemat składa się z trzech części: hasło-tytuł, pod nim rysunek, a pod rysunkiem wiersz komentujący sens ilustracji. A zatem była to kompozycja łącząca tekst z ryciną, chociaż można spotkać się z użyciem terminu emblemat tylko do utworu wierszowanego, komentującego dzieło sztuki.
W Polsce emblematy (utwory słowno-plastyczne) popularne były w baroku. Wtedy powstał zbiór wierszy religijnych Zbigniewa Morsztyna (113 utworów) Emblemata.

Zauważ
Ktoś komuś daje biały kwiat, bo biel to symbol czystości. Innym razem organizatorzy jakiejś uroczystości wypuszczają gołębie, bo te ptaki są symbolem pokoju. Namalowane serce to znak miłości. O tym wiedzą wszyscy. Ciekawe tylko, czy wiedzą też, że serce, gołąb, biel razem z wpisanym w nie znaczeniem (o czystości, pokoju, miłości) są prostymi emblematami. Godło, oznaka, atrybut (berło to władza królewska), symbol, symboliczna figura lub jakiś wizerunek z ukrytym znaczeniem – to emblematy.

 

Facebook aleklasa 2