KRONIKA – opowieść o dziejach przeszłych i współczesnych narodu, państwa, rodu królewskiego itp., jest gatunkiem → historiografii.

Roczniki – annały – spisy wydarzeń zachowujące porządek chronologiczny (najlepszy wzorzec antyczny to pisma Liwiusza). Średniowieczne roczniki bywały niekiedy jedynie krótkimi zapiskami mówiącymi o ważnych wydarzeniach i umieszczanymi np. na marginesach tablic świąt kościelnych. Od dzisiejszych kronik różniło je to, że nie zawsze przywiązywały dostateczną wagę do chronologii (np. w Kronice polskiej Galla Anonima nie ma ani jednej daty rocznej). Poza tym obok faktów zawierały one niekiedy legendy, podania itp. Nie mniej jednak przekazywały prawdę o swoim okresie i upamiętniały wielkie czyny. Polskie kroniki średniowieczne:

  • Kronika polska Galla Anonima;
  • kronika Wincentego Kadłubka (Magistri Vincenti Chronica Polonorum);
  • Kronika Janka z Czarnkowa;
  • Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza (najbardziej naukowa).