Liberalizm – z łac. liberalis – dotyczący wolności, od liber – wolny. Powstała na przełomie XVII i XVIII w. ideologia społeczno-polityczna, u podstaw której leżą: indywidualizm, nadrzędność jednostki nad społeczeństwem, wolność człowieka, prawo do zdobywania własności, swoboda działalności gospodarczej, ograniczenie roli państwa, prawa natury jako normy regulujące życie wszystkich ludzi, podział władz. Liberałowie to ludzie, których cechuje otwartość na zmiany, tolerancja, wyrozumiałość dla poglądów, czynów i postaw innych ludzi, skłonność do kompromisu.
Terminu liberalizm prawdopodobnie użył po raz pierwszy Napoleon Bonaparte w swojej odezwie wydanej po zamachu 18 Brumaire’a w 1799 r. Szczególne znaczenie dla rozwoju społeczno-politycznej myśli liberalnej przypisuje się angielskiemu filozofowi Johnowi Locke’owi (1632-1704), a także dwóm Francuzom Monteskiuszowi (1688-1755) i Janowi Jakubowi Rousseau (1712-1788). Za twórcę teorii ekonomicznego liberalizmu uznawany jest Adam Smith (1723-1790).