PUBLICYSTYKA – dział piśmiennictwa, obejmujący wypowiedzi (artykuły, komentarze, teksty polemiczne) na aktualne tematy w dziedzinie polityki, kultury, spraw społecznych itp, wygłaszane publicznie lub ogłaszane w prasie, radiu, telewizji. . W skład publicystyki wchodzi szereg gatunków dziennikarskich, takich jak: felieton, reportaż, artykuł. Publicystyka wykracza poza poinformowanie czytelnika o danych faktach, poddaje podjęty temat „obróbce” – tzn. prezentuje punkt widzenia autora lub dodaje wyjaśniający komentarz, analizę.
Narodziła się wraz z powstaniem prasy (na świecie pierwszą systematycznie wydawaną gazetą był angielski Spectator – 1711, w Polsce Monitor – 1765 oraz Zabawy przyjemne i pożyteczne). Wcześniej podobną rolę pełniły traktaty polityczne (np. Jana Ostroroga, Andrzeja Frycza Modrzewskiego), a nawet kazania (np. Kazania sejmowe Piotra Skargi).