Państwo Czingis-Chana

Mongołowie byli ludem koczowniczo-paster­skim żyjącym na obszarze dzisiejszej Mongo­lii, Mandżurii i południowej Syberii. Mongolskie plemiona łączyły się w większe związki plemienne, na czele których stali chanowie. Jeden z nich TemudżynCzyngis-Chan (1206-1227) zjednoczył wszystkie plemio­na mongolskie i jako wielki chan podbił wszy­stkie ludy zamieszkujące pd. Syberię, Cho­rezm, północne Chiny.

W 1223 r. jego wojska, pod wodzą Batu-chana dotarły nad Morze Azowskie gdzie pobiły nad Kałką książąt ruskich. Pań­stwo Czyngis-chana było zorganizowane wg wzorów administracji chińskiej. Armia opiera­ła się na niezrównanej lekkiej konnicy. Przed śmiercią Czyngis-chan podzielił swoje pań­stwo między synów. Powstały w ten sposób ułusy – królestwa. Potomkowie Czyngis-chana kontynuowali jego podboje. W latach 50. i 60. XIII w. opanowali Iran, Mezopotamię i Syrię (Hulagu) i całe Chiny (Kubilaj).

Batu w latach 1235-42 dokonał wielkich podbojów w Euro­pie wschodniej, zakładając własne państwo, Złotą Ordę.

Najazdy Mongołów na Ruś, Polskę i Węgry

W ciągu trzech lat (1237-40) wojska Batu-chana najechały, zniszczyły i narzuciły (na przeszło dwa wieki) swe zwierzchnictwo Ru­si. Książęta ruscy musieli otrzymywać od chana jarłyk – zgodę na wykonywania władzy – oraz płacić wysokie daniny. Najazd zahamował roz­wój gospodarczy i kulturalny kraju.

W 1241 r. Tatarzy (tak zwano w Europie Mongołów, od jednego z ich plemion) dokonali łupieżczej wy-prawy na Polskę i Węgry. Przez Sandomierz, Wiślicę i Kraków dotarli na Śląsk. Na czele wojsk polskich i posiłków obcych czoła im stawił książę wrocławski Henryk Pobożny. Lecz w bitwie pod Legnicą, Tatarzy odnieśli druzgo­czące zwycięstwo. Również Węgry zostały zniszczone. Łupieżcze najazdy tatarskie na Polskę w XIII w. powtórzyły się kilkakrotnie.

Część Tatarów Złotej Ordy (zislamizowanej w XIV w.) osiadła nad Morzem Czarnym, w 1430 r. utworzyła chanat krymski, z którym Polska często w przyszłości walczyła.

Datownik

1206-1227 – panowanie Czyngis-chana 1223 – bitwa nad Kałką
1237-40 – podbój Rusi
1241-42 – najazd na Polskę i Węgry 9.IV 1241 – bitwa pod Legnicą
1430 – powstanie chanatu krymskiego