Rząd emigracyjny – jego cele i działalność

Po internowaniu we wrześniu 1939 roku (wbrew wcześniejszym ustaleniom) przez Rumunów rządu polskiego (pod naciskiem niemieckim i radzieckim) pojawiła się konieczność powołania nowego gabinetu, który kontynuowałby rządy w czasie wojny i reprezentował naród. Powołano go 30 września 1939 roku w Paryżu, jego szefem został generał Władysław Sikorski, pełniący zarazem funkcję wodza naczelnego. Rząd zdominowany był przez siły opozycyjne wobec sanacji (co było niemal „naturalnym” rezultatem jej porażki).

W ówczesnej sytuacji niezwykle ważne było utrzymanie pewnej ciągłości władzy i państwa. Więziony Mościcki mianował swym następcą (wykorzystując paragraf konstytucji kwietniowej) Bolesława Wieniawę-Długoszewskiego, kawalerzystę, ambasadora w Italii. Kandydatura ta nie spodobała się Francuzom, sam zresztą Wieniawa krytycznie oceniał swoje możliwości. Nowym kandydatem został Edward Raczkiewicz, prezes Światpolu (Światowy Związek Polaków), były wojewoda pomorski i 30 września został zaprzysiężony jako prezydent RP. Tegoż dnia formalnie powołał wynegocjowany już wcześniej gabinet Władysława Sikorskiego.

Rolę emigracyjnego parlamentu i doradczą miała spełniać Rada Narodowa, powołana w grudniu 1939 roku z sędziwym Janem Paderewskim na czele.

Cele rządu:

 • kontynuacja i koordynacja wojny z Niemcami u boku sojuszników,
 • reprezentacja narodu oraz interesów polskich na arenie międzynarodowej (m.in. współudział w urządzaniu powojennego świata),
 • najpilniejszy – odtworzenie armii (do wiosny 1940 roku udało się stworzyć prawie stutysięczną armię; większość żołnierzy przedostała się do Francji z Rumunii i Węgier).

Porażka Francji stanowiła katastrofę dla Polski. Zagładzie uległa większa część z trudem budowanej armii. Rząd przedostał się do zapraszającej go Wielkiej Brytanii. Za sukces należy uznać wyrwanie z francuskiej matni około 30 tysięcy żołnierzy polskich. Przełom roku 1940 i 1941 upłynął pod znakiem rozmów emigracyjnych rządów Polski i Czechosłowacji na temat utworzenia federacji państw, zawarto nawet wstępne ustalenia. W 1943 roku, pod naciskiem Stalina, rząd czeski wycofał się z projektów.

Układ Sikorski–Majski i jego realizacja

Niemiecki atak na ZSRR stał się także punktem zwrotnym w polskiej polityce. Nowa sytuacja oraz brytyjskie naciski doprowadziły do rozmów zwaśnionych stron. Po prawie miesięcznych rokowaniach ambasadora radzieckiego Iwana Majskiego i Władysława Sikorskiego 30 lipca 1941 roku podpisano porozumienie. Założenia porozumienia:

 • anulowanie przez ZSRR ustaleń z Niemcami w kwestii polskiej,
 • nawiązanie stosunków dyplomatycznych,
 • udzielenie sobie pomocy w walce z III Rzeszą,
 • utworzenie armii polskiej w Rosji pod wodzą oficerów wyznaczonych przez polską stronę, „amnestionowanie” więzionych Polaków i pozwolenie im na zgłaszanie się do powstającej armii.

Zabrakło uzgodnień w kwestii granic, ponieważ stanowiska stron były rozbieżne. Postanowiono uregulować to w osobnym traktacie.

Porozumienie wywołało spory w rządzie – krytykowali je prezydent Władysław Raczkiewicz, minister spraw zagranicznych August Zaleski (zastąpiony przez Edward Raczyńskiego) i generał Kazimierz Sosnkowski.

Traktat wchodził w fazę realizacji. Wprowadzał amnestię poprzez odnośny dekret radziecki, zaczęło się formowanie armii, której wodzem został więziony do tej pory generał Władysław Anders, w ZSRR utworzono sieć polskich placówek dyplomatycznych.

Nieporozumienia polsko-radzieckie

 • Władze radzieckie opóźniały bądź zmniejszały dostawy uzbrojenia lub żywności dla tworzącej się armii, nie potrafiły również wyjaśnić w sposób przekonujący, co stało się z kilkunastoma tysiącami „internowanych” polskich oficerów czy policjantów, których nie sposób było odnaleźć ani w obozach ani w więzieniach.
 • Usztywnieniu uległo stanowisko ZSRR wobec granic. Pojawiły się przesłanki, iż głosowanie w pseudowyborach jesienią 1939 roku (na zajętych po 17 września obszarach) rząd radziecki traktuje niesłychanie serio.
 • Na protest naszej ambasady, że do Armii Czerwonej wciela się obywateli RP narodowości niepolskiej, odpowiedź brzmiała, że są to obywatele radzieccy, na mocy dekretu sowieckiego „parlamentu” z listopada 1939 roku, a dla Polaków czyni się wyjątek w postaci armii Andersa.
 • Miały też miejsce prowokacje, jak np. październikowy wiec w Saratowie zorganizowany przez komunistycznych emigrantów polskich oraz aresztowanie polskich pracowników dyplomatycznych, notabene pochodzenia żydowskiego: W. Altera i E. Erlicha, w grudniu 1941 roku, pod pretekstem współpracy z Gestapo.

 

Konflikty miała załagodzić wizyta Sikorskiego w Związku Radzieckim (listopad-grudzień 1941 roku) i spotkanie ze Stalinem:

 • Uzgodniono liczbę żołnierzy na około 100 tysięcy, jednak część ich ewakuowano.
 • Ponownie nie podjęto żadnych decyzji w kwestii granic.
 • Sikorski nie uzyskał również jasnej odpowiedzi co do losu 15 tysięcy polskich oficerów znajdujących się na listach władz RP.
 • Jednocześnie, w połowie grudnia 1941 roku, Stalin zażądał od aliantów uznania swych zachodnich granic z 1940 roku.
 • W styczniu 1942 roku ośrodki formowania armii przeniesiono do Uzbekistanu (dotychczas Buzułuk, teraz Jangi-Jul).
 • Wbrew obietnicom zmniejszono racje żywnościowe. Sytuacja wojska i towarzyszących mu cywilów stawała się rozpaczliwa.
 • Generał Anders w bezpośredniej rozmowie ze Stalinem uzyskał zezwolenie na ewakuację części żołnierzy i cywilów do Iranu (kwiecień 1942).
 • Władze radzieckie zamykały jeden po drugim polskie konsulaty i punkty werbunkowe, a nawet takie instytucje, jak przedszkola, szkoły i żłobki, dokonywały aresztowań pracowników.
 • W maju 1942 roku, podczas finalizacji układu brytyjsko-radzieckiego o współpracy, Winston Churchill zaproponował wyjście całej armii polskiej z ZSRR do Iranu, aby wesprzeć siły angielskie na Bliskim Wschodzie. Stalin wyraził zgodę – pozbywał się problemu i uciążliwego partnera, mógł też argumentować, że Polacy nie chcieli bić się u boku Czerwonej Armii (do tej pory sugerował wysyłanie na front kolejnych jednostek, w miarę uzyskania przez nie gotowości bojowej).

Otwarty konflikt i jego skutki

Polsce zabrakło wsparcia ze strony mocarstw zachodnich koniecznego w sporze ze wschodnią potęgą.

 • Potwierdziła to wizyta Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych, które werbalnie opowiadały się za polskim stanowiskiem, ale faktycznie unikały zaangażowania.
 • Wielka Brytania wykazywała większe zrozumienie dla radzieckiego sojusznika, obawiając się separatystycznego pokoju między dwoma dyktatorami (Stalinem i Hitlerem).
 • ZSRR nabierał pewności siebie, jego potencjał wzmacniał się – na Dalekim Wschodzie nie zagrażała mu już japońska inwazja (po 7 grudnia 1941 roku).
 • Stosunki polsko-radzieckie wchodziły w stan krytyczny. W styczniu 1943 roku stalinowskie władze oświadczyły polskiej ambasadzie, że przestają stosować wyjątek dla osób narodowości polskiej zamieszkałych na zachodniej Białorusi i Ukrainie i ponownie będą je traktować jako obywateli radzieckich.
 • Rozmowy ambasadora Romera ze Stalinem nie przyniosły rezultatu, a propaganda sowiecka oskarżyła polską stronę o imperializm (marzec 1943 roku).
 • 25 kwietnia 1943 roku doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, po tym jak Niemcy ogłosili odkrycie grobów katyńskich z ciałami pomordowanych polskich oficerów, zaś rząd polski poprosił o zbadanie sprawy Międzynarodowy Czerwony Krzyż.
 • Amerykanie i Anglicy oświadczyli, że poczynania polskiego rządu odbyły się bez ich wiedzy. Próby mediacji ze strony anglosaskiej w 1943 roku ZSRR zbywał twardymi warunkami: żądał „przeprosin” za sprawę katyńską, czyli wycofaniem oskarżeń, uznania zmian granic po 17 września 1939 roku i rekonstrukcji gabinetu rządu emigracyjnego, co stanowiło jaskrawy przykład naruszenia suwerenności.
 • Nacisk aliantów był słaby i jedynie formalny. Wobec polskiej strony państwa zachodnie wysuwały niekiedy pogróżki (Churchill w latach 1943-1944).
 • Nowym ciosem stała się śmierć Władysława Sikorskiego w gibraltarskiej katastrofie (4 lipca 1943 roku).
  Jego następcą został Stanisław Mikołajczyk.

Na przełomie listopada i grudnia 1943 roku odbyła się konferencja w Teheranie, gdzie ustalono zachodnie granice ZSRR – według sugestii Stalina. Ustalenia te ukryto przed rządem polskim, Rooseveltowi zależało bowiem na głosach polskich podczas kampanii wyborczej. Prowadził więc podwójną grę.

Dramatyczny finał

Dzięki mediacji i prośbom Churchilla w sierpniu i październiku 1944 roku Stalin przyjął Mikołajczyka, powtarzając swoje warunki:

 • poszerzenie gabinetu o członków wasalnego wobec ZSRR, istniejącego już PKWN,
 • zdystansowanie się i potępienie dogorywającego powstania warszawskiego.

Po dymisji Mikołajczyka (listopad 1944 roku), na własną rękę usiłującego dogadać się z Rosjanami i komunistami, pole manewru rządu pod przewodnictwem Tomasza Arciszewskiego zawężało się coraz bardziej. Na konferencji w Jałcie (luty 1945 roku) wydano wyrok zarówno na niego, jak ina suwerenność Polski. W czerwcu 1945 roku oficjalnie wycofano mu uznanie i akredytację (po powołaniu Tymczasowej Rady Jedności Narodowej).
Zapamiętaj

 • 30.07.1941 – podpisanie układu Sikorski-Majski, nawiązanie stosunków dyplomatycznych
 • listopad 1941 – wizyta Sikorskiego w ZSRR
 • kwiecień 1943 – odnalezienie przez Niemców grobów polskich oficerów w Katyniu
 • 25.04.1943 – zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem emigracyjnym przez ZSRR
 • sierpień i październik 1944 – wizyty Stanisława Mikołajczyka w Moskwie