Jak najlepiej zapamiętać użycie czasowników modalnych? Oczywiście na przykładzie zdań.

can
How many instruments can he play?– Na ilu instrumentach on potrafi grać?

could
Could you describe the man to the police? – Czy mógłbyś opisać tego mężczyznę policji?

may
A written notice: You may buy tickets here! – Tutaj możesz kupić bilety!

must
Oh, I’m sorry. I must go now. – Och, przykro mi. Muszę już iść.

have to
She has to buy a present for her teacher. – Ona musi kupić prezent dla swojej nauczycielki.

might
It might be a bomb! – To może być bomba!

should
You look horrible! You should see a doctor. – Okropnie wyglądasz! Powinieneś zobaczyć się z lekarzem.

ought to
Your brother was very kind to me. I ought to write him a letter. – Twój brat był dla mnie bardzo miły. Powinnam napisać do niego list.

 

Zasady tworzenia pytań i przeczeń z czasownikami modalnymi

Can
I can play basketball.
He can play basketball.

Can I play basketball?
Can he play basketball?

I cannot (can’t) play basketball.
He can’t play basketball.

Could
I could visit you.
He could visit you.

Could I visit you?
Could he visit you?

I couldn’t visit you.
He couldn’t visit you.

May
I may watch this film.
He may watch this film.

May I watch this film?
May he watch this film?

I may not watch this film.
He may not watch this film.

Must
I must go now.
He must go now.

Must I go now?
Must he go now?

I needn’t go now.
He needn’t go now.

Have to
I have to learn.
He has to learn.

Do I have to learn?
Does he have to learn?

I don’t have to learn.
He doesn’t have to learn.

Should
I should thank you.
He should thank you.

Should I thank you?
Should he thank you?

I shouldn’t thank you.
He shouldn’t thank you.

 

W języku angielskim są konkretne sytuacje, w których możemy użyć poszczególnych czasowników modalnych.

Oto niektóre z nich:

1.
Kiedy mówisz o czyichś umiejętnościach, zdolnościach albo jeśli ktoś ma możliwość zrobienia czegoś, użyj can, np.
She can play the piano. – Ona umie grać na pianinie.
She can go to the cinema. – Ona może pójść do kina.

Pamiętaj, że przeczenie to: cannot lub can’t!

2.
Gdy pozwalasz, odmawiasz lub prosisz o pozwolenie, użyj can, may lub could.
If you like you can wait here. – Jeżeli chcesz, możesz poczekać tutaj.
W oficjalnych sytuacjach:
You may telephone from here! – Możesz stąd zadzwonić!

3.
Gdy mówisz o czymś możliwym, a nawet bardzo prawdopodobnym, użyj may lub might, np.
He may/ might go to the theatre tomorrow. – On może pójdzie jutro do teatru.

4.
Czasownik modalny must znaczy musieć.
Must użyjesz tylko i wyłącznie w czasie teraźniejszym. W czasie przyszłym i przeszłym zastępuje go odpowiednia forma have to:
Czas teraźniejszy: I must go now.
Czas przeszły: I had to go yesterday.
Czas przyszły: I will have to go at 4.

Uwaga!
Must
tworzy pytanie przez inwersję, jednak w przeczeniu używamy needn’t!
Oczywiście istnieje forma mustn’t jednak znaczy to „nie wolno”, np.
My mother said: „You mustn’t go to the party!” – „Nie wolno ci iść na to przyjęcie!”

Zapamiętaj!
Twierdzenie: He must buy a new car.
Pytanie: Must he buy a new car?
Przeczenie: He needn’t buy a new car.

5.
Should i ought to.
W znaczeniu tych obu słów nie ma różnicy, np.
People shouldn’t break/oughtn’t to break their promises. – Ludzie nie powinni łamać swoich obietnic.

Should i ought to użyjesz też, gdy pytasz kogoś o radę, np.
Where should I put this picture, do you think? – Gdzie powinienem umieścić ten obrazek, jak myślisz?

 

Zobacz:

MODAL VERBS – czasowniki modalne