During your matura exam you may be expected to cope with tasks connected with school, ways of learning, teachers, your favourite subjects, etc. You can for example deal with a text concerning the role of education or learning strategies. Below you will find vocabulary connected with school and education.

People at school

 • class – klasa
 • classmate – kolega z klasy
 • deputy head – zastępca dyrektoraheadmaster/ headmistress/ head
 • teacher – dyrektor/ dyrektorka szkoły
 • pupil – uczeń
 • school fellow – kolega szkolny
 • schoolboy – uczeń
 • schoolgirl – uczennica
 • student – uczeń/ student
 • teacher – nauczyciel
 • teaching staff – grono pedagogiczne

Uwaga! Wyraz class oznacza „klasę” jako grupę osób (uczniów danej klasy) lub salę lekcyjną. Wyraz ten odpowiada również polskiemu słowu „lekcja” (także : lesson).

Kinds of school

 • art school – szkoła sztuk pięknych
 • boarding school – szkoła z internatem
 • comprehensive school – szkoła ogólnokształcąca
 • day school – szkoła dzienna (bez internatu)
 • elementary school – szkoła podstawowa
 • grade school – (amerykański angielski) szkoła podstawowa
 • graduate school – kursy podyplomowe
 • grammar school – liceum ogólnokształcące
 • high school – gimnazjum, szkoła średnia, liceum
 • junior school – szkoła podstawowa
 • middle school – szkoła średnia
 • night school – szkoła wieczorowa
 • preparatory school – prywatna szkoła podstawowa
 • prep school – prywatna szkoła podstawowa
 • primary school – szkoła podstawowa
 • private school – szkoła prywatna
 • public school – szkoła prywatna, (amerykański angielski) szkoła powszechna (podstawowa)
 • secondary school – szkoła średnia
 • summer school – kurs(y) wakacyjny(e)
 • vocational school – szkoła zawodowa

Uwaga!

 • Łatwo popełnić błąd w przypadku słowa academy. Academy to „akademia” w znaczeniu „uczelnia”. „Akademia szkolna”, „uroczystość” to po angielsku ceremony. Przykład: Despite numerous rehearsals, the students experienced stage fright before the ceremony.
 • Wyraz academic jako przymiotnik znaczy „akademicki”, „mający związek z nauką”. Jako rzeczownik oznacza w amerykańskim angielskim „naukowca”, „osobę pracującą na uczelni” (w brytyjskim angielskim scholar).
  Przykład: I decided to become an academic, as I want to pursue a scientific career at biology department’
  (Zdecydowałem się zostać pracownikiem uczelni, ponieważ chcę zrobić karierę naukową na wydziale biologii.)
 • Zauważyć, że rzeczownik science i przymiotnik scientific określają jedynie „nauki ścisłe / przyrodnicze”, ew. niektóre „nauki społeczne” (social sciences), natomiast „nauki humanistyczne” to the humanities.
 • Rzeczownik scientist („naukowiec zajmujący się naukami ścisłymi”) ma więc zdecydowanie węższe znaczenie niż rzeczownik academic („naukowiec”).

The school building

 • blackboard / whiteboard – tablica
 • board rubber / eraser – gąbka do tablicy
 • canteen – stołówka, bufet
 • clasroom – klasa (sala lekcyjna)
 • staff room – pokój nauczycielski
 • office – sekretariat
 • headmaster’s office – gabinet dyrektora
 • gymnasium (gym) – sala gimnastyczna
 • library – biblioteka
 • dorm – akademik

Uwaga! Po angielsku „hotel studencki”, „akademik” to dormitory, potocznie dorm, np.
I wanted to stay at the dorm, but there was no free room. (Chciałem zatrzymać się w akademiku, ale nie było wolnego pokoju.)
Jack pays 500 zloty for a room in a dorm, but it’s still cheaper than living in digs.

Going to school

 • attend school – uczęszczać do szkoły
 • be expelled from school – zostać usuniętym ze szkoły
 • certificate – świadectwo
 • graduate – absolwent
 • graduate from – ukończyć (uczelnię)
 • school-days – okres chodzenia do szkoły
 • school-leaver – absolwent
 • school report – świadectwo szkolne
 • skip classes – wagarować

At school

School subjects

 • art – sztuka
 • biology – biologia
 • business studies – przedsiębiorczość
 • chemistry – chemia
 • geography – geografia
 • history – historia
 • information technology (IT) – informatyka
 • mathematics / maths – matematyka
 • music – muzyka
 • physical education (PE) – wf
 • physics – fizyka
 • science – przedmioty przyrodnicze
 • set book – lektura
 • schedule – a plan, a plan according to which certain activities are performed; plan, rozkład zajęć, także: rozkład jazdy
 • study under (to be somebody’s student) – uczyć się/ studiować pod czyimś kierunkiem, uczyć się u kogoś
  Rafał was proud to study under this famous professor. (Rafał był dumny, że studiował pod kierunkiem tego znanego profesora.)

Tests and exams

 • take a test – przystępować do testu
 • pass an exam – zdać egzamin
 • fail an exam – nie zdać egzaminu