1. When a school year starts, all you think about is:

a) New problems, a lot of learning, etc,
b) If anything really interesting is going to happen, new friend
or a teacher,
c) Holidays! I’m going to miss them!

(Kiedy zaczyna się rok szkolny, wszystko o czym myślisz to:
a) Nowe problemy, dużo nauki, itd.
b) Czy zdarzy się coś interesującego, nowy kolega czy nauczyciel.
c) Wakacje! Będę za nimi tęsknić!)

2. Where do you sit when you get into a classroom?

a) As close to a teacher as possible to hear what he/she says!
b) I usually don’t care where I sit.
c) I try to sit at the end of the classroom.

Gdzie siadasz, kiedy wchodzisz do sali?
a) Tak blisko nauczyciela jak to możliwe, żeby słyszeć co mówi.
b) Zazwyczaj nie obchodzi mnie to, gdzie siedzę.
c) Staram się siadać na końcu sali.)

3. Are you nervous before tests?

a) A lot! Even though I’ve been learning all night long!
b) If I know the subject, I have no fears.
c) I rather don’t care too much. I believe in luck.

Czy denerwujesz się przed testami?
a) Bardzo! Mimo, że uczę się przez całą noc!
b) Jeżeli znam temat, niczego się nie boję.
c) Raczej się nie przejmuję za bardzo. Wierzę w szczęście.)

4. Do you have any problems with remembering facts?

a) No, cause I learn day by day.
b) That really depends on a topic.
c) Always! That’s why I see no point in learning.

Czy masz jakieś problemy z zapamiętywaniem faktów?
a) Nie, ponieważ uczę się z dnia na dzień.
b) To naprawdę zależy od tematu.
c) Zawsze! Dlatego nie widzę sensu uczenia się.)

5. Do you regret anything from the previous school year?

a) Oh, I could learn more and I could have better marks.
b) Well, maybe there is something but now it is past.
c) There’s nothing I regret.

Czy żałujesz czegokolwiek z zeszłego roku szkolnego?
a) Och, mogłem/am uczyć się więcej i mogłem/am mieć lepsze oceny.
b) Cóż, może jest coś, ale teraz to już przeszłość.
c) Nie ma nic, czego bym żałował/a)

Have you ever wondered what kind of student you are? Do you need to change your way of learning? This short test is for you and your friends. Now you can check what kind of a student you are.

(Czy kiedykolwiek zastanawia³eœ siê, jakim rodzajem ucznia jesteœ? Czy musisz zmieniæ swój sposób uczenia siê? Ten krótki test jest dla Ciebie i dla Twoich przyjació³. Teraz mo¿esz sprawdziæ, jakim jesteœ uczniem.)

 

ANSWERS:

Most of „A”
You are a good student! You have good marks and you learn a lot. But you are too ambitious sometimes! You are nervous before every test and before every class actually! You are afraid that your knowledge is too poor!
Your way: Learn as you learn but realise that you may also make a mistake. You don’t have to be the best all the time. If you calm down, you will have fewer problems with headaches for example.

(Jesteś dobrym uczniem! Masz dobre oceny i dużo się uczysz. Ale jesteś czasami zbyt ambitny! Denerwujesz się właściwie przed każdym testem i przed każdymi zajęciami właściwie! Obawiasz się, że Twoja wiedza jest zbyt uboga!
Sposób dla Ciebie: Ucz się tak, jak się uczysz, ale uświadom sobie, że także możesz popełniać błędy. Nie musisz byś najlepszy cały czas. Jeżeli się uspokoisz, będziesz mieć mniej problemów, np. z bólami głowy.)

Most of „B”
You like school when it likes you. You know when you have to learn and that’s why you don’t have many problems with your marks. If you are interested in something, you will get the highest mark for sure!
Your way: Although you are very inteligent, you have to look out! You learn and you are good at subjects that you are interested in and you forget about others. Remember that you have to learn everything!

(Lubisz szkołę, kiedy ona lubi Ciebie. Wiesz, kiedy musisz się uczyć i dlatego nie masz problemów z ocenami. Jeżeli czymś się interesujesz, na pewno dostaniesz najlepszą ocenę!
Sposób dla Ciebie: Mimo że jesteś bardzo inteligentny, musisz uważać! Uczysz się i jesteś dobry z przedmiotów, którymi się interesujesz, a zapominasz o innych. Pamiętaj, że musisz uczyć się wszystkiego!)

Most of „C”
Probably you always had problems with schools and marks. You are even a bit rude sometimes! That’s not good. You get bad marks even if you know a lot, don’t you? Well, don’t be surprised! Teachers don’t love you.
Your way: Try to be more polite. Care about your school and about your marks. If you learn something know, you will know it in the future! Ask somebody you like for help if you feel you can’t manage by yourself. Good luck!

(Prawdopodobnie zawsze miałeś problemy ze szkołą i z ocenami. Jesteś nawet trochę niegrzeczny czasami! To niedobrze! Dostajesz złe oceny nawet, jeżeli wiesz dużo, prawda? Cóż, nie dziw się! Nauczyciele nie kochają Cię.
Sposób dla Ciebie: Bądź bardziej uprzejmy. Niech zależy Ci na szkole i na ocenach. Jeżeli nauczysz się czegoś teraz, będziesz to umiał w przyszłości! Poproś kogoś, kogo lubisz o pomoc, jeżeli czujesz, że sam nie dasz rady. Powodzenia!)